Redegørelse for planens forudsætninger

Denne redegørelse omfatter Planlovens krav til redegørelse for kommuneplanens forudsætninger for de emner der ikke er behandlet direkte under de enkelte hovedstruktur afsnit.

Denne redegørelse omfatter Planlovens krav til redegørelse for kommuneplanens forudsætninger for de punkter, der ikke er direkte indarbejdet i de enkelte afsnit i hovedstrukturen.

Planstrategien

Forslaget til kommuneplan tager udgangspunkt i byrådets planstrategi 2015 og er en konkretisering af de i planstrategien beskrevne ændringer.

Vandplanen, handleplaner og Natura 2000-planen

(- jf. lov om vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder og jf. kapitel 4 i lov om skove.)

Staten har udarbejdet Vandplanen, Natura 2000-planen og Natura 2000-skovplanen. De statslige planer konkretiseres med kommunale handleplaner, der fastlægger de tiltag, som kommunen vil iværksætte for, at målsætningerne for grundvand og internationale beskyttelsesområder i de statslige planer kan opnås. Kommuneplanen er i overensstemmelse hermed:

Kommuneplanens retningslinjer og redegørelse udgør grundlaget for den fremtidige planlægning samt administration af en række lovgivninger, som kommunen skal administrere i det åbne land.

Kommunerne skal ved deres planlægning samt administration af landzonebestemmelserne, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven, råstofloven og anden relevant lovgivning tage højde for de statslige vand- og naturplaner og deres indsatsprogrammer. De relevante bestemmelser i de statslige planer, der vedrører arealanvendelsen i bl.a. det åbne land, skal fremgå af redegørelsen for kommuneplanens forudsætninger. Formålet er, at andre myndigheder og borgere derved kan gøre sig bekendt med disse planer og deres forhold til andre arealudpegninger.

For Herning Kommuneplan 2017-2028 er dette indarbejdet, hvor det er relevant, i de enkelte afsnit i kommuneplanens hovedstruktur.

Råstofplanen

På grundlag af råstofloven har Region Midtjylland udarbejdet en regional plan for indvinding og forsyning med råstoffer. Råstofplanen er udarbejdet på grundlag af kortlægningen af råstof forekomster og omfatter en periode på mindst 12 år. Hvert fjerde år vurderer Regionsrådet, om råstofplanen skal revideres.

Råstofplanen fastlægger de overordnede retningslinjer for råstofindvindingen, herunder udlæg af råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Kommuneplanen må ikke stride mod en råstofplan udarbejdet af Regionsrådet.

Herning Kommune har indarbejdet de retningslinjer, som fremgår af Regionsrådets forslag til råstofplan samt de konkrete arealudpegninger i kommuneplanen.

Nabokommunerne

Mange interesser i det åbne land går på tværs af kommunegrænserne som f.eks. landskab, skovrejsning, naturgenopretning samt diverse stinet.
Herning Kommune har udpeget nye områder til placering af biogasanlæg hvoraf enkelte har konsekvenszoner, der går på tværs af kommunegrænsen til nabokommuner. Der er i alle tilfælde sikret, at der ikke er boliger eller anden arealfølsom anvendelse nærmere end 500 meter fra udpegningerne til biogasanlæg.

Den statslige trafikplan og trafikselskabernes trafikplan for offentlig service
Kommuneplanen opretholder arealreservationer til de overordnede infrastrukturelle anlæg. Statens trafikplan danner grundlag for den kollektive trafikplan som udarbejdes af trafikselskabet i samarbejde med regionen og kommunerne. Herning Kommunes kollektive trafikplan vil indgå heri.
Det areal, som Vejdirektoratet har reserveret i forbindelse med motorvejsprojektet mellem Herning og Holstebro, medtages i Kommuneplanen.

Statsligt kommuneplantillæg

Der er i kommuneplanen indarbejdet det ikke endeligt vedtagne kommuneplantillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Dette er gjort for at sikre, at retningslinjerne for ledningsanlæg til 150 kV ledning til de kystnære vindmøller opretholdes, indtil staten har taget endeligt stilling til, om vindmøllerne skal opføres.

Anlæg indenfor 500 m af risikovirksomheder

I henhold til "Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder" skal der i kommuneplanen redegøres for, om der er sket ændringer i planlægningen inden for 500 m fra en risikovirksomhed, og om bekendtgørelsen i den forbindelse er overholdt.

I forbindelse med de enkelte sager/lokalplaner indenfor 500 m zoner af risikovirksomhed er det sikret, at bekendtgørelsen er overholdt.

Lokalplaner udarbejdet fra vedtagelsen af Herning Kommuneplan 2013-2024 frem til fremlæggelsen af Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028 indenfor 500 meter af Danish Crown A/S:

  • 12.E4.5 - Erhvervsområde ved Poulsgade og Haraldsgade i Herning
  • 11.C9.7 - Boliger Nørregades parkeringsplads
  • 11.OF1.3 - Banegårdspladsen i Herning
  • 11.C5.5 - Mindegade 2 - 6 i Herning
  • 11.C25.2 - Centerområde på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej i Herning
  • 14.B13.1 - Boliger på H N Andersens Vej 3-5 Herning
  • 11.C3.5 - Centerområde i Bryggergade 8, Herning
  • 11.OF2.1 - MCH Herning Kongrescenter

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af en plan, hvis planens gennemførelse vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

En kommuneplan skal som udgangspunkt miljøvurderes, idet den fastlægger rammer og udpeger arealer til placering af kommende boliger og erhvervsbyggerier, butikscentre, tekniske anlæg mv. og det skal belyses om disse udpegninger vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen af en kommuneplan foretages på baggrund af den viden og det detaljeringsniveau, der arbejdes med på kommuneplanniveau. Det betyder, at vurderingerne hovedsageligt er beskrivende på et overordnet niveau. Inden et konkret projekt kan realiseres, vil der i mange tilfælde skulle udarbejdes en lokalplan. Lokalplanen skal også miljøvurderes, hvis det vurderes, at gennemførelsen af lokalplanen vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen kan læses her.

Miljøvurderingens sammenfattende redegørelse udarbejdet i forbindelse med den endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028 kan læses her.