Vandindvinding

Retningslinjer for vandindvinding

I Herning Kommune er der mange steder rigeligt med grundvand til at dække det nuværende vandforbrug. Andre steder i kommunen sker der en overudnyttelse, som betyder at vådområder og vandløb er påvirket af vandindvindingen.

Det er byrådets mål at

  • Grundvandsressourcen ikke overudnyttes, og at vandindvindingen ikke går ud over hensynet til naturen og miljøet
  • "Rette kvalitet til rette formål" - det overvejes nøje, hvor kommunen kan tillade, at der bruges vand med drikkevandskvalitet, og hvor man kan nøjes med at bruge vand af ringere kvalitet end drikkevand.
  • Drikkevandsforsyningen skal baseres på decentral indvinding.

Byrådet vil arbejde for sine mål ved at

  • Vurdere hvor den eksisterende vandindvinding belaster vådområderne.
  • Finde løsninger på begrænsninger i vandforbruget.

Retningslinjer

For de nuværende retningslinjer for vandindvinding henvises til gældende vandforsyningsplan. Vandforsyningsplanen forventes at blive revideret i planperioden. Vi har forventning om, at de nuværende retningslinjer for vandindvinding ændres i nærmeste fremtid i forbindelse med vedtagelse af statens vandområdeplan.

Baggrund

Det er mulig, at indvinde 30-35 % af den mængde nedbør, der falder over et område. Resten fordamper eller strømmer væk via dræn, vandløb og grundvand. Når de 30 - 35 % er brugt, påvirker en fortsat indvinding vandføringen i vandløbene og vandstand i våde naturområder og dermed dyre- og planteliv.

En stor del af grundvandet er af god kvalitet, selv om nogle vandværker indvinder fra sårbare magasiner. Det kræver en ekstra indsats at sikre godt drikkevand fremover, se beskrivelse i afsnittet om beskyttelse af grundvand og drikkevand.

Herning Kommune administrerer Vandforsyningsloven. Kommunen kan give afslag på ansøgning om indvinding af grundvand, hvis en ny eller fortsat vandindvinding risikerer at forringe kvaliteten i grundvandsmagasiner med drikkevandsinteresse.

I særlige tilfælde kan kommunen inddrage allerede givne tilladelser efter vandforsyningslovens bestemmelser eller kræve bestemte krav til styring af oppumpning. I tilladelser til nye boringer fastsætter kommunen vilkår for blandt andet indvindingsdybde og målemetode. Indretning og udførelse af en boring følger bekendtgørelse om dette.

Kommunen kan normalt ikke give tilladelse til indvinding af grundvand, hvis der er risiko for, at sænkning af vandstanden vil forringe søer, moser, enge og vandløb og lignende. Herning Kommune vurderer ved tilladelser til indvinding, hvilken indflydelse boringer har på vandføringen i vandløb.

Herning Kommune overvejer nøje, hvor der skal gives tilladelse til indvinding af vand med drikkevandskvalitet, og hvor der kan bruges vand af ringere kvalitet end drikkevand. Vandindvinding til drikkevand bliver prioriteret over vand til erhverv.

Kommunen har i vandforsyningsplanen fastlagt mere konkrete retningslinjer for administration af indvindingstilladelser.