Beskyttelse af grundvand og drikkevand

Retningslinjer for beskyttelse af grundvand og drikkevand.

I Herning Kommune er der udpeget Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Områder med Drikkevandsinteresser (OD) og indvindingsoplande til almene vandværker.

Disse Grundvands / drikkevandsområder er udpeget med hensyn til fremtidig indvinding af grundvand til drikkevand. Indenfor OSD og indvindingsopland er der udpeget NFI (nitratfølsomme indvindingsområder).

Disse grundvandsområder er særligt følsomme overfor nedsivning af nitrat fra jordoverfladen, men også følsomme overfor nedsivning af andre grundvandsskadelige stoffer.

For at beskytte grundvandsressourcen laver kommunen indsatsplaner. Indsatsplanerne skaber rammerne for de tiltag, der sikrer den fremtidige drikkevandsressource. I den forbindelse er der også lavet en vurdering af landbrugspakkens betydning for grundvandsressourcen.

Ved byudvikling i OSD og indvindingsopland benyttes retningslinjer i statens vandplaner, som regulerer hvilke anlæg og byggerier, der kan ligge i hvilket grundvandsområde. Her skelnes mellem byudvikling indenfor NFI eller uden for NFI.

Det er byrådets mål, at

 • Der er tilstrækkeligt, rent og velbeskyttet grundvand til at dække fremtidens behov for drikkevand.
 • Tilgodese eksisterende behov for vandforsyning under hensyntagen til vandplan, vandforsyningsplan og indsatsplaner efter vandforsyningsloven.
 • At prioritere grundvandsbeskyttelsen i kommunens fysiske planlægning gennem moti-vation af grundejerne.

Byrådet vil arbejde for sine mål ved, at

 • Skabe det bedst mulige grundlag for at vurdere konsekvenserne af arealanvendelse over grundvandsmagasinerne.
 • Øge fokus på virksomheder og landbrug, der ligger i sårbare grundvandsområder.

Retningslinjer

Kommuneplanen må ikke stride mod retningslinjerne i den til enhver tid gældende vandplan.

 1. Virksomheder og tekniske anlæg må kun placeres, ændres eller udvides på en måde, så grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD, ikke belastes yderligere. Placering og aktiviteter skal vurderes i forhold til risikoen for forurening af grundvandet, grundvandets sårbarhed og grundvands-ressourcens vigtighed.
 2. Beskyttelseszonen på 300 meter omkring vandværksboringer eller Boringsnære Beskyttelses områder (BNBO) skal helst holdes fri for grundvandstruende aktiviteter.
 3. Solcelleanlæg og solfangeranlæg må som udgangspunkt ikke placeres i 300 meter beskyttelseszone til almene vandværksboringer.
 4. Solcelleanlæg med tilknyttet transformatorstation og solfangeranlæg må ikke placeres i nitratfølsomme indvindingsområder.

Redegørelse

Beskyttelse af grundvand.

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser

I Herning Kommune er der udpeget Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), Områder med Drikkevandsinteresser (OD) og indvindingsoplande til almene vandværker. Udpegningen af OSD og OD bygger på en række naturgivne forhold, f.eks. mængden og kvaliteten af grundvand samt naturlig beskyttelse. I udpegningen er der taget hensyn til befolkningens behov for drikkevand, strukturen for ind-vinding og konflikter med andre arealinteresser.

OSD består dels af udvalgte vandværkers indvindingsoplande, dels af områder, hvor der dannes meget grundvand. Ved at udpege OSD ud fra de nævnte betingelser søges både det nuværende og fremtidige behov for drikkevand tilgodeset.

Ikke alle indvindingsoplande til almene vandværker er udlagt som OSD-område. Indvindingsoplande uden for OSD har samme status som OSD. I disse oplande skal grundvandsbeskyttelsen være på samme niveau som i OSD-områder.

Indsatsplaner

En indsatsplan er en plan, for det landområde, der ligger over grundvandsmagasinet. Der bliver lavet indsatsplaner for områder med særlige drikkevandsinteresser og hvert vandværk med det opland, hvorfra der indvindes grundvand. Indsatsplanen beskriver de behov og de muligheder, der er for at beskytte grundvandet. Planen lægger rammerne for de tiltag, der skal sikre grundvandet fremover. I indsatsplan-områderne er en særlig indsats ofte nødvendig for at bevare en tilfredsstillende vandkvalitet, som egner sig til drikkevand. I planerne bliver den nødvendige indsats beskrevet, for at der fortsat kan indvindes grundvand til drikkevand.

Naturstyrelsen er færdig med at kortlægge de nuværende OSD-områder og indvindingsoplande til almene vandværker, hvor der skal laves indsatsplanlægning. Naturstyrelsen udpeger et nyt indvindingsopland og indsatsområder til nye kildepladser. På kortet herunder er vist den forventede afgrænsning af indvindingsoplandet i forbindelse med ny kildeplads i Løvbakkerne. Herning Vand A/S er ved at flytte hoved-parten af Nordre Vandværks kildeplads i Herning By ud til Løvbakkerne.

Indvindingsopland Nord For Herning

Den forventede afgrænsning af nyt indvindingsopland til kildeplads i Løvbakkerne, er vist på figuren herover. Stor grundvandsdannelse (rød farve).

Indvindingsoplandet til den nye kildeplads har samme status som et OSD-område. Grundvandsbeskyttel-sen vil derfor være på samme niveau som i et OSD-område.

Grundvandsdannelse og -beskyttelse indenfor OSD og indvindingsoplande

Grundvand er grundlag for forsyning til drikkevand, markvanding og industri samt en betydelig del af vandet i søer og vandløb.
Det vand, vi drikker i dag, er ofte flere hundrede år gammelt. Der kan i dag indvindes godt og rent vand fordi det ikke er blevet forurenet i fortiden.

Det er vigtig at det nye grundvand, der dannes i dag, er rent, så fremtidens drikkevand kan sikres.  Derfor er det vigtigt med en langsigtet planlægning, som er baseret på et godt kendskab til grundvandets udbredelse, beskyttelse og kvalitet.

Hovedparten af grundvandet i Herning Kommune har endnu en god kvalitet. Vores fortsatte mulighed for at indvinde godt og rigeligt drikkevand afhænger af, hvordan vi benytter og beskytter de arealer, der ligger over drikkevandsmagasinerne. Det er vigtigt, at retningslinjer for grundvandsbeskyttelsen sikrer, at arealanvendelsen ikke belaster grundvandet - specielt i de mest sårbare områder.

Kommunen skal i forbindelse med planforslag foretage en vurdering af hvilke tiltag, der er nødvendige for at sikre grundvandsdannelsen og grundvandsbeskyttelsen. Kommunen foretager vurderingen ud fra hvilke mobile forureningskomponenter, der anvendes og håndteres, samt hvordan de oplagres. Kommunen skal også vurdere, om der bør ske yderligere tiltag til sikring af grundvandet.

Nitrat følsomme indvindingsområder (NFI) er særligt sårbare grundvandsområder, hvor du skal være ekstra påpasselig med hvad arealerne ovenover grundvandsmagasinerne benyttes til.

Ændrede gødskningsnormer

De områder som Staten har udpeget som særligt sårbare for grundvandet, er kommunen forpligtiget til at lave indsatsplaner for. Det betyder, at det efter konkret vurdering kan blive nødvendigt, at stille særlige krav til at nedbringe udvaskning af nitrat til grundvandet, til de lodsejere som udnytter arealerne erhvervsmæssigt inden for de sårbare områder.

Som en konsekvens heraf, kan lodsejere i særlige situationer kræve erstatning, hvis lovmæssige grænseværdier ikke gør det muligt for dem at udnytte arealerne på en hensigtsmæssig måde. Vandforsyningerne, og dermed forbrugeren, vil stå for udgifter forbundet hermed.

Tekniske anlæg

I kommunen etableres flere nye energiproducerende anlæg som solcelleanlæg og solfangeranlæg. Solcelleanlæg producerer strøm, uden at der bruges miljøfremmede stoffer i selve anlægget. I nogle tilfælde knyttes der transformatorstationer til solcelleanlæggene. Transformatorstationerne indeholder en del olie. Anlæggene placeres på hustage eller på jorden. Nogle af de anlæg, som placeres på jorden, kan være på flere ha.

Solfangeranlæg producerer varmt vand til husstande. Især de store anlæg på udgør en risiko for grundvandet. Solfangeranlæggene bruger relativt store mængder antifrostvæsker.

Regnvandsbassiner modtager overfladevand fra veje og p-pladser. Der er forskel på hvor store mængder grundvandsskadelige stoffer, der findes i overfladevandet fra disse anlæg. Det afhænger af, om det er høj intensitetsveje og p-pladser eller lavintensitetsveje eller p-pladser.

Regnvandsbassiner indeholder typisk en vis mængder olieprodukter, tjærestoffer, tungmetaller og salte. Disse stoffer skal helst ikke spredes til grundvandsmagasinerne, især i de boringsnære og sårbare grundvands-/drikkevandsområder. Derfor vil der blive stillet krav til placering og indretning af regnvandsbassinerne, hvilket kan ses i spildevandsplanen.

Liste 1, 2, 3 angivet nedenfor, henviser til statens udmelding om hvordan byudvikling håndteres i områder med særlige drikkevandsinteresserer (OSD). Statens udmelding henviser til retningslinjer 40 og 41 i vandplanerne. Disse retningslinjer har været Herning Kommunes administrationsgrundlag for byudvikling i OSD og i indvindingsopland de sidste 4 år i forbindelse med den gældende kommuneplan.

I den kommende vandområdeplan for Jylland-Fyn kan det være, at retningslinjer 40 og 41 er taget ud af planen, hvorfor retningslinjerne fastholdes i kommuneplanen. Retningslinjerne kan eventuelt ændres ved vedtagelse af ny vandforsyningsplan.

Liste 1 (tilladelseslisten): Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg

 • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande:
  1. Retningslinjer i en indsatsplan efter vandforsyningsloven §13.
 • Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)  
  1. Parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Kommunen skal vurdere evt. behov for etablering af et opsamlingsbassin.
  2. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Samordnes med Spildevandsplanen.
  3. Regnvandsbassiner skal etableres som våde bassiner og være forsynet med forbassin med tæt membran.
  4. Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse i forhold til vandplanernes angivelse af grundvandsforekomster med ringe kvantitativ tilstand på grund af overudnyttelse ved vandindvinding samt grundvandsforekomsternes ringe kvantitative tilstand på grund af manglende vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper. Stier kan etableres med permeable belægninger, tagvand kan nedsives på egen grund.
  5. For virksomheder og anlæg gælder at:
   • Olie og kemikalier skal opbevares i tætte beholdere med tætsluttende låg eller lukkede tanke, der er egnet til formålet.
   • Beholdere/tanke skal opbevares på en oplagsplads, der er indrettet med tæt belægning og uden afløb til kloak, eller tanke skal være dobbeltvæggede.
   • Pladsen skal være indrettet så spild ved uheld, aftapning eller omhældning opsamles. Opsamlingskapaciteten skal kunne rumme et indhold svarende til volumen af den største beholder i oplaget.
   • Pladsen skal være overdækket, sikret mod påkørsel og afskærmet mod nedbør.

Liste 2 (opmærksomhedslisten): Potentielt grundvandstruende virksomheder

 • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande:
  1. Parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Kommunen skal vurdere evt. behov for etablering af et opsamlingsbassin.
  2. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Samordnes med Spildevandsplanen.
  3. Regnvandsbassiner skal etableres som våde bassiner og være forsynet med forbassin med tæt membran.
  4. Håndtering af olie og kemikalier:
  5. Olie og kemikalier skal opbevares i tætte beholdere med tætsluttende låg eller lukkede tanke, der er egnet til formålet.
   • Beholdere/tanke skal opbevares på en oplagsplads, der er indrettet med tæt belægning og uden afløb til kloak, eller tanke skal være dobbeltvæggede.
   • Pladsen skal være indrettet så spild ved uheld, aftapning eller omhældning opsamles. Opsamlingskapaciteten skal kunne rumme et indhold svarende til volumen af den største beholder i oplaget - gælder ikke for dobbeltvæggede tanke.
   • Pladsen skal være overdækket, sikret mod påkørsel og afskærmet mod nedbør.
   • Påfyldningsstudse og aftapnings anordninger skal placeres inden for et areal med tæt belægning og opsamling.
   • Tanke over 6.000 liter skal være forsynet med overfyldningsalarm.
  6. Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse i forhold til vandplanernes angivelse af grundvandsforekomster med ringe kvantitativ tilstand pga. overudnyttelse ved vandindvinding samt grundvandsforekomsternes ringe kvantitative tilstand pga. manglende vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper. Stier kan etableres med permeable belægninger, tagvand kan nedsives på egen grund
 • Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) 
  1. Ingen muligheder i NFI for denne type byudvikling/anden ændret arealanvendelse.
  2. Dog er der muligheder for at planlægge for udvidelse af allerede eksisterende potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg i NFI og for allerede kommuneplanlagte uudnyttede områder udlagt til potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg, såfremt argumentationen i redegørelserne samt kommunernes tiltag for grundvandsbeskyttelse er vægtige, hvis dette er tilfældet, skal punkterne nævnt for liste 2 i OSD-områder som minimum følges.

Liste 3 (forbudslisten): Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg

 • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande:
  1. Ingen muligheder i OSD og indvindingsoplande for denne type byudvikling og anden ændret arealanvendelse.
  2. Dog er der en mulighed for udvidelse af allerede eksisterende særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande, hvis argumentationen i redegørelsen er vægtig, og der er redegjort for tekniske tiltag, der skal iværksættes for at beskytte grundvandet. Der er også en undtagelse for allerede kommuneplanlagte uudnyttede områder, der er udlagt til særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg, såfremt argumentationen i rede-gørelsen er vægtig, og der er redegjort for de tekniske tiltag, der skal beskytte grundvandet, hvis dette er tilfældet, skal punkterne nævnt for liste 2 i OSD-områder som minimum følges.
 • Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)
  1. Ingen muligheder i NFI for denne type byudvikling/anden ændret arealanvendelse.