Akvakultur

Retningslinjer for akvakultur

Akvakultur eller ferskvandsdambrug består af damme, der gennemstrømmes af vand fra vandløb eller grundvand og hvor der opdrættes ørreder. I Herning Kommune er der 16 ferskvandsdambrug, der ligger ved vandløb i oplandet til Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Limfjorden. Den årlige produktion i Herning Kommune er på ca. 3.500 ton regnbueørreder, som produceres på 3 intensive modeldambrug, 2 økologiske dambrug, 10 traditionelle dambrug og et FREA anlæg, som er en ny type dambrug. Et FREA anlæg recirkulerer vandet 100 %, og har således ikke udløb til et vandløb.

Dambrugene (ikke FREA anlæg) giver med sin drift anledning til følgende miljøpåvirkninger:

 • Påvirkning af vandløbene med organisk materiale.
 • Udledning af kvælstof og fosfor med mulighed for påvirkning af fjernrecipienten her Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing fjord.
 • Udledning af rester af medicin og hjælpestoffer.
 • Fysisk påvirkning af vandløbet, som følge af opstemningen til vandindtag, regulering af vandløbsprofil, der hindrer fisk og smådyr i at vandre, samt nedsætter vandhastigheden med øget bundfældning og dårlig vandkvalitet til følge.

Det er byrådets mål, at

 • Sikre en fødevareproduktion i form af akvakultur, således at målsætningerne for vandområderne ikke tilsidesættes.
 • Miljømæssigt ufordelagtige dambrug samles til mere tidssvarende anlæg.
 • Der senest i 2020 er etableret tilfredsstillende faunapassage ved de dambrug der er udpeget i vandplanerne.
 • Akvakulturanlæg sikres en lokalisering, som kan bidrage til at fremme erhvervets udviklingsmuligheder og minimere miljøbelastningen.
 • Udpege egnede områder som kan danne grundlag for etablering af fuldt recirkuleret anlæg.
 • Understøtte Fødevare- og landbrugspakkens vækstplan med henblik på vækst i dambrugserhvervet gennem strukturudvikling mod omlægning fra traditionelle dambrug til større og mere moderne, ressourceeffektive og miljøvenlige anlæg.
 • Reservere arealer og N og P kvoter til store recirkulerede industrianlæg (eksempelvis FREA-anlæg) med en produktionskapacitet på op mod 3.000 tons årligt. Anlæggene kan have slutrensning i kombineret plantelagune, rodzoneanlæg og/eller pileanlæg. Der stilles krav om ud-ledningsneutralitet i forhold til udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.
 • Fiskeri og akvakultur giver grundlag for gode arbejdspladser og livsbetingelser i bl.a. yderområdet.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at

 • Samtlige ferskvandsdambrug og store recirkulerede industrianlæg miljøgodkendes og stiller bl.a. krav til dambrugene om vandkvalitet, både med hensyn til udledninger af organisk stof, næringssalte og miljøfremmede stoffer i overensstemmelse med miljømålsloven.
 • Kommunen kontrollerer ved tilsyn, at dambrugene efterlever kravene.
 • Tillade at flytte dambrugsproduktion, der foregår i mindre vandløb, til større og mere robuste vandløb eller til saltvandsdambrug. Ved flytningen bør belastningen af fjorden mindskes, og flytningen skal som minimum sikre overholdelse af vandløbsmålsætninger og foregå in-den for samme fjordopland. Flytningen bør ligeledes være mulig på tværs af kommunegrænserne.
 • Give tilladelse til indvinding af grundvand, hvis de lokale forhold tillader det. Forsigtighedsprincippet bruges for at vandet skal udnyttes på en bæredygtig måde.
 • Give mulighed for udvidelser af produktionen, hvis det sker på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag for nær- og fjernrecipient.
 • Finde løsninger på miljøproblemer i dambrugsdrift bl.a. ved deltagelse i dambrugsprojekter, der stilles krav om i videst muligt omfang at benytte foderlægemidler til sygdomsbehandling, og at brugen af vaccination fremmes, når den kan forebygge sygdomme.
 • Udpege egnede områder, der kan tilgodese etableringen af fuldt recirkulerede anlæg, under hensyntagen til bl.a. grundvandsressourcen.

Retningslinjer

Akvakultur generelt

 1. Akvakulturanlæg må ikke hindre opfyldelse af vandområdernes målsætninger, herunder Ramsar-, EF-Habitat- og EF-Fuglebeskyttelsesområder.
 2. Udledning af medicin og andre miljøfremmede stoffer fra akvakultur må ikke være årsag til at vandkvalitetskravene for stofferne overskrides.
 3. Vandplanerne fastsætter retningslinjer for den fremtidige administration af dambrugene.
 4. Vandindvinding fra vandløb kan kun tillades under særlig hensyn til blandt andet, at målsætningen for berørte vandområder opfyldes, og at vandløbet sikres så stor vandmængde og naturlig variation i vandføringen som muligt.
 5. Fisks og smådyrs vandring forbi dambrug til vandløbsstrækninger med god og høj økologisk tilstand skal sikres ved at stemmeværker fjernes eller sekundært ved etablering af strygløsninger med stor vandføringskapacitet senest 2020.
 6. Faunapassageprojekter ved dambrug planlægges færdiggjort inden 2020 i henhold til gældende vand-planer.
 7. Vandløbsvand, der ikke indtages til dambrugsdrift, skal tilføres eksisterende faunapassage til denne er fuldtløbende.

Baggrund

Vandplanerne erstatter de tidligere gældende planer for saneringen af stemmeværkerne ved dambrugene og kommunerne opstiller handleplaner som vil efterleve vandplanernes tidsfrist for opfyldelse af vandløbenes målsætninger.

Det tilstræbes, at faunapassage ved dambrug fortrinsvis etableres ved nedlæggelse af stemmeværker, så dambrugsproduktionen baseres på oppumpet dræn-, grund- eller overfladevand. Når stemmeværket fjernes, kan en optimal faunapassage og gode økologiske forhold opstrøms sikres.

Indsatsprogrammet for vandløb, søer, kystområder samt grundvandsforekomster iht. Vand- og naturplanerne foreskriver forbedret spildevandsrensning ved dambrug og fjernelse af faunaspærringer ved dambrug. Aktuelt er der 1 dambrug i Herning Kommune, hvor der mangler tilfredsstillende faunapassage. Det pågældende dambrug forventes nedlagt i 2016.

Reguleringen af dambrugene sker med udgangspunkt i "bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug". Bekendtgørelsen har som overordnede formål at skabe incitament til øget produktion og reduceret miljøbelastning og indeholder regler om, at dambrug, der ønsker at udvide eller ændre deres produktion, skal overgå til nye regler om udleder krav.

Dambrugenes udledning af medicin og andre miljøfremmede stoffer administreres, så udledningerne ikke medfører at gældende vandkvalitetskrav overskrides. Der er i kommunen 5 dambrug, der ikke overholder gældende vandkvalitetskrav, enten fordi dambruget ikke er miljøgodkendt eller at dambrugets miljøgodkendelse er fra før indførelsen af vandkvalitetskravene. Det forventes, at samtlige dambrug uden en godkendelse godkendes inden udgangen af 2016 og dambrug med en ældre godkendelse revideres fra 2016.