Råstofindvinding

Retningslinjer for råstofindvinding

Råstoffer er en del af grundlaget for den økonomiske vækst. De naturlige råstoffer i undergrunden i Region Midtjylland, bidrager med materialer til så forskellige formål som teglsten, beton, vejanlæg, asfalt og almindeligt sand og grus samt sphagnum til gartnerier. I Herning Kommune er det primært sand, grus og sten, der indvindes.

Region Midtjylland har pr. 1. juli 2014 overtaget myndigheden efter Råstofloven til at meddele tilladelse til indvinding af råstoffer. Råstofindvinding er ofte i strid med en række natur-, miljø-, grundvands- og landskabsmæssige hensyn, som varetages af Herning Kommune. Når der graves efter råstoffer, foretages der et væsentligt indgreb i landskabet og som al anden industri, kan indvinding af råstoffer ligeledes medføre en uhensigtsmæssig påvirkning af miljø.

Regionsrådet skal ifølge råstofloven udføre en kortlægning af råstofforekomster på landjorden og udarbejde en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Regionsrådet laver en ny råstofplan hver 4. år, hvor der udpeges råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Kommuneplanen må ikke stride mod råstofplanen, derfor skal kommunen administrere efter råstofplanens retningslinjer.

Det er byrådets mål at

 • Være en aktiv medspiller i udformning af Region Midtjyllands 4-årige råstofplaner.
 • Sikre råstofbranchen de nødvendige rammer for indvinding.
 • Efterbehandlingen af gravesteder udføres under størst muligt hensyn til natur, friluftsliv og eventuel byudvikling.
 • Der kun tilføres ren intakt jord og ren fyldjord til råstofgrave, som har en dispensation til modtagelse af ren returjord.

Retningslinjer

 1. Herning Kommune skal sikre, at kommunens hensyn til vejforhold, natur, grundvand og land-skab m.v. samt forslag til nye og ændringer af eksisterende udpegede råstofgraveområder og -interesseområder drøftes med Region Midtjylland forud for udarbejdelse af en ny råstofplan.
 2. Herning Kommune skal gennem sin planlægning sikre, at lokalplaner og kommuneplanen ikke strider mod råstofplanen. Råstofplanens arealreservationer til råstofgraveområder og råstofinteresser områder fremgår af kortbilag 7.
 3. Herning Kommune vil i samarbejde med Region Midtjylland sikre, at råstofressourcerne udnyttes, før arealerne tages i brug til andre formål f.eks. byudvikling, som varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding.
 4. Herning Kommune skal sikre, at ved planlægning af byudvikling eller anden arealanvendelse i det åbne land, skal eventuelle råstofforekomster undersøges nærmere, hvorefter regionen vil tage stilling til om råstofferne skal udnyttes, før arealerne reserveres til andre formål.
 5. Bygningsaffald og andre egnede materialer skal i videst muligt omfang genbruges som erstatning for naturlige råstoffer. Derfor kan der i visse tilfælde etableres anlæg til nedknusning af genbrugsmaterialer og anlæg til stenknusning i forbindelse med en råstofgrav. Oplag og nedknusning kræver dog særskilt godkendelse.
 6. Herning Kommune skal i samarbejde med Region Midtjylland sikre, at råstofgrave i kommunen i videst muligt omfang efterbehandles til natur og fritidsformål. I råstofgrave er der gode muligheder for at skabe nye natur- og fritidsområder gennem en planlægning af den fremtidige arealanvendelse og udformning af det fremtidige landskab.
 7. For at beskytte grundvandet mod forurening har der siden 1997 været forbud mod at tilføre jord til grusgrave og andre råstofgrave. Forbuddet mod tilførsel af jord til råstofgrave gælder såvel forurenet som ikke forurenet jord. Det som i daglig tale kaldes råjord eller fyldjord, og som antages at være ren. Forbuddet er nu indarbejdet i jordforureningsloven, jf. lovens § 52. Det er regions-rådet, der skal træffe afgørelse om eventuel dispensation. Regionsrådet er tilsynsmyndighed med dispensationer givet efter § 52 i Jordforureningsloven. Der må - som udgangspunkt - ikke tilføres fyldjord eller andet i råstofgrave, hvis arealet ligger i OSD, indvindingsoplande for vand-værker og 300 m beskyttelseszoner for vandværksboringer eller hvor drikkevandsforsyningen i øvrigt er sårbar.
 8. Herning Kommune bør afklare, hvor overskud af ren intakt jord og ren fyldjord fra bygge- og anlægsprojekter, kan genanvendes i fremtiden. Det bør ske inden råstofgravenes dispensationer til modtagelse af ren returjord udløber.