Overordnet grøn struktur

Retningslinjer for overordnet grøn struktur

Efter vedtagelsen af Herning Kommunes naturpolitik i 2008 er der udarbejdet en overordnet grøn struktur der skal bidrage til at beskytte og sikre vilde dyr, planter og naturtyper i kommunen. At skabe sammenhæng i og mere plads til den fragmenterede danske natur er her en af de væsentligste udfordringer. Et sammenhængende naturnetværk af naturområder og økologiske forbindelser er af afgørende betydning for opretholdelsen af et værdifuldt og varieret dyre- og planteliv. Når den Grønne struktur omtales som et naturnetværk er det fordi spredningsmuligheder for arter, der lever i små isolerede bestande er væsentlige for at sikre arternes overlevelse og/eller mulighed for at genindvandre i et område hvorfra de er forsvundet. Formålet er at afværge de skader der sker når naturen opsplittes i stadig mindre og adskilte områder. Fragmenteringen af naturen angives af EU som den største trussel mod biodiversiteten i Europa.

Den grønne struktur tilgodeser også en række af de statslige interesser i kommuneplanlægningen. Det er et mål, at planlægningen sikrer sammenhæng mellem Natura 2000-områderne, nationalparkerne (Findes ikke i Herning Kommune), generelt beskyttede naturområder (§ 3 områder) og fredede områder ved at forbinde dem med økologiske forbindelser. De økologiske forbindelser mellem naturområderne skal udbygges og suppleres ud fra økologiske kvalitetsmål for forbindelserne. I kommunernes planlægning for økologiske forbindelser og udvidelser af dem indgår potentielle naturområder, mulige ekstensive arealer og planlægning for tiltag til realisering af de kommende Vand- og Natura 2000-planer. Ådale, der er udlagt som naturområder, er også økologiske forbindelseslinjer.

Det er byrådets mål, at

 • Skabe sammenhæng i og mere plads til den fragmenterede danske natur, gennem økologiske forbindelser.
 • De økologiske forbindelser mellem naturområderne skal udbygges og suppleres ud fra økologiske kvalitetsmål for forbindelserne.

Byrådet vil arbejde for målene ved, at

 • Arbejde for en grøn struktur med større naturområder og for bedre sammenhænge mellem disse.
 • Indsatsen for at bevare og øge naturkvaliteten i videst muligt omfang vil blive kombineret med nationale og internationale natur- og miljøstøtteordninger.
 • Fremme naturpleje i områder omfattet af den grønne struktur.
 • Få andre myndigheder til at arbejde for den fri passage langs forbindelseslinjerne.
 • Forbindelseslinjerne på sigt beskrives med økologiske kvalitetsmål.

Retningslinjer

 1. Den grønne struktur, i planloven beskrevet som særlige naturbeskyttelsesinteresser, fremgår af kortbilag 2.
 2. Naturområder i den grønne struktur skal bevares og om muligt udvides som levesteder for vilde dyr og planter, så naturens sammenhænge bevares og så naturens egen dynamik sikres.
 3. Aktiviteter der kan forringe naturkvaliteten i den grønne struktur skal i videst muligt omfang undgås.
 4. Anlæg og aktiviteter der splitter naturarealer inden for den grønne struktur skal så vidt muligt undgås, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, søges afværget fx ved etablering af faunapassager eller kompen-seres på anden måde.
 5. Udvidelse af naturarealerne i Herning Kommune skal primært ske inden for eller i sammenhæng med den grønne struktur.
 6. Erstatningsnatur og ny natur skal som første prioritet udlægges i de potentielle naturområder og som anden prioritet i sammenhæng med eksisterende natur i den overordnede grønne struktur.
 7. Potentielle naturområder skal søges udviklet så de understøtter områdets natur, så arealerne udvides, så naturindholdet øges og bestandene af vilde dyr og planter sikres.
 8. Naturkvaliteten i potentielle naturområder kan også øges gennem ekstensivering af landbrugsdriften eller omlægning til en mere miljøvenlig drift eller ved etablering af vandhuller, diger og læhegn og andre småbiotoper i området.
 9. Ved de udpegede økologiske og potentielle økologiske forbindelser, der fremgår af kortbilag 2, skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge søges bevaret og om muligt forbedres, så de understøtter områdets natur som levested for vilde dyr og planter og så naturens egen dynamik sikres.
 10. De økologiske og potentielle økologiske forbindelser skal så vidt mulig friholdes for byudvikling og tekniske anlæg.
 11. Anlæggelse af nye veje og jernbaner, der skærer forbindelseslinjerne, skal indrettes med faunapassager, så dyrelivets spredningsmuligheder opretholdes.
 12. Væsentlige eksisterende spærringer af forbindelseslinjererne bør fjernes eller afværges så passage sikres, for eksempel ved etablering af faunapassager.

Baggrund

Den grønne struktur er en væsentlig forudsætning for at sikre biodiversiteten i Herning Kommune og vil tilsvarende kunne blive en væsentlig del af Herning Kommunes bidrag til at sikre biodiversiteten generelt. Dette skyldes at biodiversiteten hænger sammen med arealanvendelsen på en række måder,

 • Det er vigtigt at dyr, planter og naturtyper får tilstrækkelig med plads til at trives.
 • Der skal sikres sammenhæng mellem naturarealer, så der kan ske udveksling mellem bestan-de af dyr og planter i forskellige områder.
 • Naturen skal sikres kontinuitet over tid så naturtyper og naturens dynamik kan udvikle sig.
 • Både anvendelsen af naturarealer og anvendelsen af naboarealer kan have væsentlig betydning for om dyr, planter og naturtyper trives i et givet område.
 • Tilsvarende kan der på en række områder opnås synergier mellem natur og anden anvendelse af arealer.

Den grønne struktur er et naturnetværk bestående af kerneområder, potentiel natur og forbindelseslinjer. Ud-gangspunktet er den eksisterende natur i og udenfor Herning Kommune.

Skove og plantager kan indgå selv om de ikke har fredskovspligt.

Naturområderne opdeles i ådale og "tør natur". Naturområder der ikke er beskyttet efter gældende lovgivning er potentiel natur.

Der er udpeget Økologiske forbindelser (med angivelse af areal) og potentielle økologiske forbindelser (angivet som linjer uden angivelse af arealer.). Økologiske forbindelser svarer til de forbindelser der i sin tid er udpeget af Ringkøbing Amt. Potentielle økologiske forbindelser er angivet som linjer mellem kommunens tre store vandløbssystemer: Skjern Å, Storå og Karup Å.

Ådale

Ådale er arealer langs vigtige, beskyttede vandløb . Det er ofte et ådalsprofil med våde naturtyper i bunden og mere tør natur op ad skrænterne.

Geografisk er der tale om tre hovedvandløb med hver sine tilløb. De tre store å-systemer er Karup Å, Storå og Skjern Å.

Karup Å er grænsevandløb til Viborg Kommune og har ved Hagebro tilløb af Haderis Å. Ådalen er omfattet af Natura 2000 og omfattet af flere fredninger. Karup Å løber ud i Limfjorden ved Skive.

Storå har sit udspring øst for Ikast og passerer gennem Herning kommune fra øst til nord, hvor den løber ind i Holstebro Kommune. I Herning Kommune har den tilløb fra Herningsholm Å med Løven Å, Sunds Nørreå, Røjen Bæk og Hodsager Lilleå. Herudover løber Tvis Å, Vegen Å, Gryde Å, Idom Å og Råsted Lilleå/Fuglkær Å til Storå, men med tilløb i Holstebro Kommune. Storå er fredet ved Stoubæk Krat og har sit udløb i Nissum Fjord.

Skjern Å har sit udspring ved den jyske højderyg og løber ud i Ringkøbing Fjord. Skjern Å har i Herning Kom-mune tilløb fra Holtum Å, Rind Å med Fjederholt å og Søby Å/Hallund Bæk, Karstoft Å med Ronnum Bæk, samt Døvling Bæk. Uden for kommunen, i Ringkøbing-Skjern Kommune har den tilløb fra Vorgod Å med tilløb af Abild Å, Birkmose Bæk og Vonå.

Helt mod vest i Herning Kommune udspringer Madum Å der løber mod vest til Stadil fjord.

Den tørre natur

Den tørre natur omfatter arealer mellem ådalene, typisk heder, overdrev og skove/plantager. Den tørre natur kan også i mindre omfang indeholde våde naturtyper som hedemoser og - søer, skovmoser og -søer. Den tørre natur omfatter sammen med ådals skrænterne, en væsentlig del af de ammoniakfølsomme skove.

Mod nordøst er der en række områder centreret omkring Nordre Feldborg Plantage, Søndre Feldborg Plantage, nogle områder omkring Haderis Å blandt andet med Gindeskov Krat samt Hessellund Hede ved Karup Flyveplads. Syd for Karup flyveplads og ned mod Ilskov ligger områder omkring Gedhus og Myremalm plantager. Hessellund Hede, Karup Ådal og Dele af Søndre Feldborg Plantage er Natura 2000-områder. Området har via Karup Ådal sammenhæng med Kongenshus Hede i Viborg Kommune.

Langs Storåen findes en række arealer fra Yllebjerg i nord, Stoubæk Krat, Hodsager Plantage og flere mindre områder ned til Ovstrup Hede i syd. Ovstrup Hede er Natura 2000-område

Mod nordvest findes det store naturkompleks omkring Stråsø Plantage og Vind hede m. fl. Øst herfor en række mindre heder og plantager fra Ølgryde plantage i nord til Halkær Sande ved Ørnhøj i Syd. Videre findes der ind mod Vildbjerg de tre store hede- og plantageområder omkring Præstbjerg, Tihøje og Trehøje. Områderne omkring Vind Hede og Idom Å er Natura 2000-områder. Området hænger sammen med udstrakte hede og plantageområder i Holstebro kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune

Syd for Herning findes et stort plantagekompleks i en trekant mellem Lind, Kibæk og Arnborg (Høggildgård, Jyndevad, Birkebæk og Harreskov Plantager). Øst herfor ligger det store fredede område med Søby Sø og Sø-by Brunkulslejer mm. Sydligst i Herning Kommune findes et bælte fra Harrild Hede og Nørlund Plantage i øst til Boris Hede i Vest. Bæltet omfatter blandt andet Nørre Holtum Hede, Hesselvig Plantage, Ronnum Mose, Skarrild Hus, Skovbjerg Plantage og Døvling Plantage. Området har sammenhæng med en række tilsvarende heder og plantager i Ikast-Brande Kommune og til Boris Hede i Ringkøbing-Skjern Kommune. Nørlund Plantage og Har-rild Hede, dele af Skjern Ådalen og Boris Hede er Natura 2000-områder.

Bynær natur

Naturområder tæt ved byerne vil som regel være de mest benyttede områder til rekreative aktiviteter mm. De omfatter primært områder ved Herning, forstæderne og de større centerbyer.

I og omkring Herning er det den blå ring med Knudmosen, Herningsholm Å, Holing Kær og Tyvkær Bæk, samt Løvbakkerne og det fredede område ved Gødstrup Sø.

Ved Sunds er det Sunds Sø, Sunds Kommuneplantage og Lunebakker.
I Aulum er det kommuneplantagen (Skjerk Plantage), nogle områder langs Lundby Bæk gennem byen og nogle områder øst for byen ned forbi Grønbækparken.

I Vildbjerg er det områder langs Rødding Å, Tranholm Bæk og Vorgod Å ned forbi Møltrup samt den nye Lilleskov nord og vest for byen.

I Kibæk er det plantage og hedeområder nord og vest for byen samt områder langs Vonå, Harreskov Bæk og Favsmose bæk op forbi Mølledammen. Mod nord ligger endvidere Momhøj Plantage i Ringkøbing-Skjern Kommune

Herudover er der bynær natur omkring en række af kommunens landsbyer.

Anden natur

Anden natur er natur uden direkte sammenhæng med den grønne struktur. Der kan dog skabes forbindelser gennem ny natur. Punktet omfatter blandt andet Linnebjerg Bakkeø på grænsen til Ikast-Brande Kommune, "Bjergene" ved Sinding og Haunstrup Brunkulslejer.

Potentiel natur

Potentiel natur er angivet i sammenhæng med ovenstående arealer, dog primær ådalene. Potentiel natur er placeret hvor ikke beskyttede arealer ser ud til have et vist naturindhold eller hvor arealerne naturligt kan udvide eller forbinde eksisterende beskyttet natur, og derfor medvirke til at sikre biodiversiteten.

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser er udpeget mod nordvest hvor de skal forbinde de tre store heder ved Tihøje, Trehøje og Præstbjerg og områderne ved Vind/Stråsø. Udpegningen omfatter også en forbindelse fra Trehøje og ned til Abildå. Disse udpegninger fastholdes uændret i forhold til tidligere.

Forbindelseslinjer omkring Hodsager Lilleå, Gindeskov Bæk og Feldborg Bæk bevares og mod sydøst til Myremalm plantage. Forbindelseslinjerne er her også forbindelsen mellem Karup Å systemet og Storå systemet. En tidligere kort forbindelseslinje langs Egelund bæk mellem Karup ådal og Hessellund Hede er tidligere erstattet af en ådalsudpegning.

En økologisk forbindelse langs Herningsholm Å og Storå fra nord for Skibbild Nøvling til Røjen Bæks udløb i Storå fastholdes. Mod syd fastholdes forbindelseslinjer langs Skjern Å, Holtum Å og Karstoft Å. Disse understøttes af de parallelle ådalsudpegninger langs de samme vandløb.

Potentielle økologiske forbindelser

Potentielle forbindelser skal etableres mellem Skjern Å-systemet og Storå-systemet. Tidligere fandtes en forbindelse via den blå ring omkring Herning by, men på grund af byudviklingen er funktionaliteten efterhånden meget begrænset. Der skal derfor i de kommende år fastlægges forbindelseslinjer for eksempel, hvor tilløbene til de to åsystemer har udspring i de samme områder tæt på vandskellet. Disse forbindelser vil eventuelt kunne understøttes ved naturgenopretning i lavbundsområder på vandskellet mellem de to å-systemer.