Naturkvalitetsplan

Retningslinjer for naturkvalitetsplan

Naturkvalitetsplanen indeholder byrådets målsætninger og retningslinjer for indsatsen for at beskytte og sikre naturen i Herning kommune.

Naturkvalitetsplanen indeholder både principper for, hvorledes naturbeskyttelse skal forvaltes og konkrete beskrivelser af de enkelte naturtyper. Beskrivelserne illustrerer hvilke hensyn, der lægges til grund for administrationen af relevant lovgivning på naturområdet.

Naturkvalitetsplanen er ikke en facitliste, hvor man kan slå op og få detaljerede oplysninger om målsætninger for hver enkelt naturlokalitet. Stillingtagen i de konkrete naturgenopretningsprojekter vil især afhænge af områdernes naturværdier, af ejerens ønsker ved privatejede arealer og af hensynet til den mere generelle natur- og erhvervsudvikling i kommunen.

Det er væsentligt for naturplanlægningen, at målsætningen af naturarealerne og tilstandsvurderingen følges op med en indsats, som sikrer at arealerne lever op til målsætningerne. Dette arbejde består i udarbejdelse og gennemførelse af indsatsplaner for de A og B-målsatte naturområder.

A-målsat natur er særlig typisk natur med mange positiv arter eller forekomst af flere sjældne dyr og planter.

B-målsat natur er en karakteristisk lokalitet med en del positiv arter eller enkelte sjældne dyr og planter.

C-målsat natur er et karakteristisk naturområde, typisk med få positiv arter for naturtypen.

Selvom C-målsat natur indeholder færre sjældne arter end A og B-målsat natur er den stadig vigtig og har et markant højere naturindhold end for eksempel landbrugsjord i omdrift. Ofte er sammenhængen med anden natur vigtig. For eksempel vil naboskab mellem en eng og et skovareal betyde flere arter både i skoven og på engen, og tilsvarene vil enge og moser langs bredderne af et vandløb ofte være en væsentlig grund til en højere vandløbsmålsætning.

Indsatsplanerne vil for eksempel kunne indeholde planer for græsning og høslet i ferske enge samt pleje af heder ved rydning, afbrænding og lyngslet, rydning af trævækst i moser, hævning af vandstanden i særlige tilfælde og lignende. På længere sigt er det relevant at udvikle større fælles græsningsprojekter, oprindelige græssende husdyrracer, der kan klare sig på naturens betingelser samt støtte markedsføringen af naturkød og lign.

Ansvarsarter er truede dyr og planter, der lever lokalt og som vi vurderer, det er væsentligt at beskytte.

Naturkvalitetsplanen sætter mål for den lysåbne natur. I relation til godkendelser af husdyrbrug er der indført en beskyttelse af ammoniakfølsomme skove som er gammel skov, skov på næringsfattig jord og skov med forekomst af beskyttede, værdifulde (næringsfølsomme) arter af planter svampe, pattedyr og fugle. Disse indgår i naturkvalitetsplanen efterhånden som de udpeges. Et kort med potentielt ammoniakfølsomme skove kan ses på miljoeportalen.dk på arealinformation. Egekrat indgår ikke mere i ABC målsætningerne, men vurderes som ammoniakfølsom skov.

Levesteder for ansvarsarter registreres på GIS og bruges ved kvalitetsvurdering af øvrige naturtyper.

Naturkvalitetsplanen indeholder en A, B og C-målsætning for de fleste generelt beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens §3. De målsatte områder kan være større sammenhængende arealer, der omfatter flere naturtyper. Målsætningerne udtrykker hvordan byrådet vil administrere naturbeskyttelseslovens §3, samt i hvor høj grad byrådet vil arbejde for, at naturindholdet bevares og udvikles.

Herning Kommune vil i den kommende planperiode revidere naturkvalitetsplanen, så den viden om kommunens natur, der er opbygget i forvaltningen, indarbejdes i en ny plan.

Det er byrådets mål at

 • Ammoniakfølsomme skove bevares som næringsfattige miljøer med deres variation af næringsfølsomme arter.
 • Levestederne for ansvarsarter skal så vidt muligt sikres så der etableres levedygtige bestande af de pågældende arter
 • A-målsat natur at
  • Områderne bevares med deres sjældne plante- og dyreliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne.
  • Det sikres at enge og overdrev afgræsses/slås, samt at hedearealer holdes lysåbne gennem pleje.
  • Der gødskes alene på naturarealerne i den udstrækning det er nødvendigt for at sikre af-græsning til gavn for naturværdierne.
  • Naturarealerne ikke omlægges.
  • Forstyrrende aktiviteter og støj fra motorbaner, skydebaner, jetski o. lign. undgås på forstyr-relsesfølsomme lokaliteter, f.eks. vigtige fuglelokaliteter.
 • B-målsat natur at
  • Der arbejdes aktivt for en gunstig bevaringsstatus for områdernes plante- og dyreliv.
  • Der gives kun dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der understøtter naturgrundlaget.
  • Det sikres at enge og overdrev afgræsses/slås, og at hedearealer holdes lysåbne gennem pleje
  • Naturarealerne ikke omlægges.
  • Forstyrrende aktiviteter og støj fra motorbaner, skydebaner, jetski o. lign. undgås på forstyr-relsesfølsomme lokaliteter, f.eks. vigtige fuglelokaliteter. Almindelig jagt anses i denne sammenhæng ikke for at være en forstyrrende aktivitet.
 • C-målsat natur at
  • Der arbejdes for at bevare en god biologisk kvalitet af områderne.
  • Der gives kun i særlige tilfælde tilladelse til tilstandsændringer, som ikke understøtter natur-grundlaget.
  • Lysåbne naturarealer søges sikret imod tilgroning

Retningslinjer

 1. For A-målsat natur gives der normalt kun tilladelse til indgreb, der understøtter vigtige funktioner og processer i naturområdet.
 2. For B-målsat natur kan mindre indgreb, der ikke forringer områdets biologiske værdi, godkendes efter konkret vurdering.
 3. For C- målsat natur kan nødvendige midler til pleje kanaliseres, men kommunen forpligtiger sig ikke hertil.
 4. I ammoniakfølsomme skove kan der ikke tillades næringsbelastninger, der forringer skovenes natur-kvalitet.
 5. Der tages særlige fredningshensyn i fredede områder. Områderne fremgår af kortbilag 2.