Internationale naturområder

Retningslinjer for internationale naturområder

Natura 2000-planlægningen er bindende for kommunens øvrige planlægning. Det betyder, at de gældende statslige vand- og naturplaner skal gennemføres med kommunale handleplaner efter miljømålsloven. Kommunens øvrige planlægning skal være i overensstemmelse hermed. Natura 2000-planen fastlægger målsætninger og retningslinjer for den indsats, som er nødvendig for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus i de internationale naturbeskyttelsesområder og dermed leve op til Danmarks forpligtelser efter fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet.

Målsætningen er, at de udpegede naturtyper og arter på sigt opnår gunstig bevaringsstatus. Der er en langsigtet målsætning for hvert af de udpegede Natura 2000-områder. Indsatsen i områderne vil primært rette sig imod sikring gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter der er udpegede i beskyttelsesområderne.

Planforslag, som i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt skal konsekvensvurderes. Ved tilladelser, dispensation eller godkendelser, der vil kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal det fremgå af afgørelsen, at det ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.

Habitatdirektivets artikel 12 indeholder krav om en streng beskyttelse af forskellige dyre- og plantearter, som omfattes af direktivets bilag IV. Eksempelvis er der forbud mod at beskadige eller ødelægge arternes yngle- og rasteområder. Det betyder, at den planlæggende myndighed eller den myndighed, der giver tilladelse, dispensation eller godkendelse er forpligtet til at varetage hensynet til arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i de områder, som vil kunne blive påvirket af planer og projekter.

Retningslinjer

 1. Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder, der fremgår af kortbilag 2, må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder, planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lign, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lign, f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering, udlæg af nye områder til råstofindvinding på land.
 2. I øvrigt må der ikke planlægges for eller administreres således, at der åbnes mulighed for byggeri, anlæg eller aktiviteter i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, hvis denne påvirkning kan indebære forringelser af de naturtyper og/eller arter, som områderne er udpeget for, eller hvis det kan medføre forstyrrelser, der har betydelig konsekvenser for samme.
 3. I administrationen af plan- og miljølovgivningen, må der ikke gives tilladelse, dispensation eller godkendelse, der kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder såfremt dette kan indebære forringelser af områdets naturtyper og levesteder for arterne eller som kan medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for samme.
 4. For Ramsarområder gælder at tilladelser, dispensationer eller godkendelser skal administreres så myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne. Uanset ovennævnte kan der planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

Der henvises til de enkelte naturplaner for områderne nævnt nedenfor samt til de kommunale handleplaner.

Natura 2000-områder i Herning Kommune

 • Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder (Delvis Herning Kommune).
 • Sønder Feldborg Plantage (Herning Kommune).
 • Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede (Delvis Herning Kommune).
 • Borris Hede (Delvis Herning Kommune).
 • Skjern Å (Delvis Herning Kommune).
 • Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage (Delvis Herning Kommune).
 • Ovstrup Hede med Røjen Bæk (Herning Kommune).