Natur

Retningslinjer for natur

Blaa Groen Struktur 2008 Politik

Naturen i Herning Kommune er varieret med forskellige naturtyper og mange arter, og er en værdifuld ressource for borgere, erhverv og foreningsliv.

Herning Kommune har i 2013 revideret sin naturpolitik. Naturpolitikken har fokus på såvel beskyttelse som benyttelse af naturen og opererer efter den prioriterede rækkefølge: Bevare, beskytte, genoprette, udvikle og understøtte brugen af naturen. Naturen betragtes som del af en helhed, hvor landskab, natur og kulturhistorie tilsammen rummer fortællinger om egnens udvikling, som er med til at tegne billedet af Herning Kommune. Også den bynære natur indgår i denne helhed.
Som en del af naturpolitiken er der vedtaget en langsigtet vision for naturen i Herning Kommune i de næste 30 år.

Vi vil sikre fremtidige generationer en varieret natur og landskaber med plads til udvikling og oplevelse.

Visionen er udmøntet i 10 fokusområder, som definerer Herning Kommunes mål på naturområdet.

Det er byrådets mål at

 • Styrke biodiversiteten og borgernes oplevelse af naturen frem mod 2020.
 • Kommunens natur udvikles og benyttes ud fra principper, der skaber mere natur, størst mulig sammenhæng og bæredygtig udvikling.
 • Kvaliteten af naturen på beskyttede arealer forbedres og den beskyttede naturs andel af det samlede areal øges væsentligt.
 • Naturen sikres en variation i naturtyper og arter, som er kendetegnende for det Midt- og Vestjyske natur- og kulturlandskab.

Byrådet vil arbejde for målene ved at

 • Sikre og øge biodiversiteten med udgangspunkt i den eksisterende natur.
 • Arbejde for en grøn struktur med større naturområder og for bedre sammenhænge mellem disse.
 • Udvikle og optimere naturplejeindsatsen i forhold til lokale naturtyper og ansvarsarter.
 • Arbejde med reduktion af næringsstofbelastning af følsomme naturområder.
 • Formidle viden om naturens mangfoldighed og forankre indsatsen lokalt.
 • Sikre nærhed og tilgængelighed til natur og naturoplevelser for kommunens borgere og besøgende.
 • Fastholde samarbejdet og koordinere indsatsen med borgere, lodsejere, myndigheder og andre samarbejdsparter.