Lavbundsarealer

Retningslinjer for lavbundsarealer

Vandløbene i Herning Kommune løber via tre forskellige vandløbsoplande til Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord eller Limfjorden. Der har igennem en årrække været fokus på håndtering og begrænsning af næringsstofbelastningen af disse sårbare recipienter. Som et led i det tidligere Grøn Vækst arbejde og Landbrugspakken skal Herning Kommune fortsat bidrage til løsninger i forhold til en reduktion af fjordenes belastning. Lavbundsarealerne skal være en del af virkemidlet for tilbageholdelse af primært næringsstoffet kvælstof ved etablering af vådområder.

Vi skal derfor i højere grad have fokus på våde enge som rensningsanlæg for næringsstofferne i vandløbssystemerne. Der skal være mere fokus på at integrere naturen som en naturlig og velkommen del af løsningerne og i langt højere grad bruge vandløbenes dynamik som en fordel. Beskyttelsen og benyttelsen af de ekstensive og vandløbsnære arealer skal afvejes således, at benyttelsen inden for disse værdifulde naturområder i stedet kan fokuseres omkring de langsigtede og bæredygtige muligheder.

Vådområderne er landskabselementer med høj miljømæssig værdi, der samtidig er en naturlig opmagasinering for store eller pludselige regnhændelser. De store vandmængder udjævnes over tid og oversvømmelser undgås eller minimeres. Derved kan etablering og anvendelse af vådområderne også kombineres med tanken om tilbageholdelse af vores overfladevand i forbindelse med klimatilpasninger i kommunen. Forud for etablering af vådområder udpeges potentielle vådområde arealer i form af lavbundsarealer. Lavbundsarealerne er udpeget med udgangspunkt i lavtliggende arealer, ådale, terrænnært grundvand, potentiel natur og beskyttet natur.

Det er byrådets mål, at

 • Anvende ekstensive, lave og vandløbsnære arealer til omsætning af næringsstoffer fra overfladevandet via vådområder.
 • Bidrage til forbedring og genskabelse af en høj biodiversitet på de vandløbsnære arealer ved blandt andet genskabelse af den naturlige hydrologi i ådalene.
 • Reducere CO 2 udledning ved etablering af våde områder.
 • Anvende vådområderne som en okkerbekæmpende indsats.
 • Arbejde med vådområder som andet og mere end et middel til reduktion af kvælstof, ved samtidig at se og formidle de rekreative muligheder for borgerne ved etablering af sådanne naturområder.
 • Sætte fokus på et samfundsmæssigt behov for en mere ekstensiv anvendelse af ådalene og de vandløbsnære arealer.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at

 • Opfordre og støtte til initiativer til gennemførelse af projekter til forbedring af naturen og genskabelse af de hydrologiske forhold i lavbundsområderne.
 • Se helhedsløsninger i vådområdeprojekterne med natur, offentlig adgang og formidling som del-aspekter i de samlede løsninger.
 • Koble etableringen af våde enge med de fremtidige udfordringer med tilbageholdelse af overfladevand i forbindelse med klimatilpasning.
 • Så vidt muligt at friholde de udpegede arealer fra byggeri og anlæg for på den måde at imødekomme de klimamæssige forandringer i blandt andet nedbør.
 • Sikre naturkvaliteten ved at pleje naturenge og i udvalgte genetablerede vådområder, at sikre selvetableret skovs frie udvikling til naturskov.
 • Arbejde med formidling og dialog omkring nødvendigheden af vådområder og den mere ekstensive drift i ådalene, som et middel til målopfyldelse af Vandrammedirektivet og samtidig en sikring mod fremtidige oversvømmelser af risikoområder.

Retningslinjer

Potentielle vådområder og lavbundsarealer

 1. Der er udpeget lavbundsarealer, som er potentielt egnede til vådområder.
 2. Der kan ikke meddeles landzonetilladelse til byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes i lavbundsarealer, der er udpeget som potentielt egnede til genopretning af vådområder.

Genetablerede vådområder

 1. Arealerne må ikke dyrkes, men skal gerne anvendes til slåning af græs til hø og/eller afgræsses.
 2. Arealerne tinglyses som vådområder og kan ikke gendrænes.

Baggrund

Der er udpeget en række lavbundsarealer i Herning Kommune som potentielle vådområder. Grundlaget for udpegningen er områder, hvor arealerne i forvejen er vandlidende, og hvor tilbageholdelse af overfladevand kan anvendes som klimasikring, potentielle naturområder, eksisterende natur og terrænnært grundvandsspejl. Grundlaget er samtidig en sikring af det nødvendige indsatsbehov for reduktion af kvælstof, som er fastlagt i Landbrugspakken.

I Herning Kommune stilles krav om, at naturen er tilgængelig for alle. Etablering af vådområder i det åbne land, men også i byrummet skal ses som en oplagt mulighed for at trække naturen ind i byen. Her kan vådområderne være med til at danne rammen om det gode liv og trække en unik og oplevelsesrig natur ind i borgernes bevidsthed. Herved kan vi få alle til at føle ejerskab og efterfølgende tage medansvar for naturen, som er en nødvendighed, for at fremme og sikre vores natur og biodiversiteten.

Vådområderne er muligheden for at arbejde med flere problemstillinger i et bæredygtigt tiltag i forhold til investeringer i fremtiden, forsinkelse af overfladevandet, reduktion af belastningen med næringsstoffer til fjordene, genskabelse af naturlig hydrologi og en langt højere biodiversitet og tilgængelig natur.

For at sikre den størst mulige biodiversitet i de nyetablerede vådområder skal arealerne anvendes til slåning af græs til hø eller afgræsning. Egentlig omdrift på arealerne kan ikke kombineres med nødvendigheden af vandløbenes naturlige hydrologi på de vandløbsnære arealer. Derfor vil vådområderne blive tinglyst på arealerne, således at gendræning ikke vil være en mulighed.

Skovrejsning omkring genskabte vådområder

Ud fra et naturkvalitetssynspunkt er det generelt en fordel med større sammenhængende naturområder frem for flere mindre områder. Ved at fremme skovrejsning i områder beliggende op til genetablerede vådområder vil den positive effekt på naturkvaliteten således kunne øges i området. Også de rekreative værdier i forbindelse med retableringen af vådområder vil øges ved en sådan skovrejsning. I udvalgte områder vil lodsejere tilbydes mulighed for at passende arealer op til og i genetablerede vådområder udpeges til skovrejsningsområde, under hensyn til de landskabelige værdier.