Landsbyer og landdistrikter

Retningslinjer for landsbyer og landdistrikter

I 2011 blev der vedtaget en landdistriktspolitik, som indeholder Byrådets mål for landdistrikterne og derved for landsbyerne. I 2016 har politikken været til serviceeftersyn og der er indarbejdet nogle ændringer. Herning kommune er eksempelvis ikke længere LAG kommune og derfor er dette udgået.

Visioner og fremtidsbilleder

Landdistrikterne og landsbyerne er vigtige ressourcer for Herning Kommune. Som den natur, der er med til at give kommunen identitet. Som bosætningsområde. Som hjemsted for landbrug, skovbrug og en række mindre virksomheder. Som udflugtsmål for både kommunens egne borgere og turister fra nær og fjern. Derfor er både byrådet og de mange landsbyer hver for sig og i fællesskab optaget af at sikre udvikling - og undgå afvikling - af landdistrikterne.

Livskraftige alternativer til de større byer

Landsbyerne er livskraftige alternativer til de større byer i kommunen og i nabokommunerne. Aktive borgere skaber liv og glade dage omkring idræts- og kulturaktiviteter.

Kommunen tilstræber, at de nødvendige kerneydelser og rammer for udfoldelsesmulighederne er til stede eller inden for rækkevidde. Befolkningstætheden i landdistrikterne gør, at der ikke alle steder vil kunne forventes busbetjening på alle ønskede tidspunkter. Her skal alternativer til busbetjening derfor overvejes, så tilbuddene i Herning og de større byer også kan benyttes i f.eks. aftentimerne.
Hver by har sit særpræg. Samtidig udnytter alle byerne den lette adgang til de nærliggende naturoplevelser.

Spændende muligheder for både bosætning og erhverv i de enkelte bysamfund

I de nye udstykninger arbejdes der med at gøre grundene så attraktive som muligt. Der er ikke bare tale om grunde til almindelige parcelhuse. Her er mulighed for i byen at bygge tæt på naturen. Der er ikke tale om at bygge boliger i det åbne land.

Der er selvfølgelig også mulighed for at starte egen virksomhed. Også overflødige landbrugsbygninger bliver brugt til andre erhvervsformål. De spændende muligheder for bosætning og erhverv er vigtige elementer i den udviklingsplan, der er udarbejdet for hver by.

Der er så dejligt ude på landet

Vi forstår at påskønne vores natur. Ikke mindst de karakteristiske hegn, vandløb og hedestrækninger, der hører egnen til. Vi værner om de værdifulde landskaber og kulturspor. En stadig større forståelse for
landbo- og landskabskulturen præger kommunens borgere. Vi forstår både at beskytte og benytte de landskaber, vi er begunstiget med. Vi arbejder for, at den sydlige del af kommunen omkring Skjern Å fortsat udvikles som nationalpark.

Også udenbys gæster får i stadig højere grad øjnene op det åbne lands herligheder og det gode liv i landdistrikterne. Åturismen og landboturisme med tilhørende overnatningsmuligheder er vigtige trækplastre.

Indsatsområder

Visionerne og fremtidsbillederne for landdistrikterne er konkretiseret i 8 hovedindsatsområder:

Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på samme hammel

I fællesskab med landsbyerne vil vi arbejde for, at landsbyerne og landdistrikterne er attraktive, livskraftige alternativer til de større bysamfund.

Vi vil

 • Lade Landsbykontaktudvalget fortsætte som et centralt omdrejningspunkt i samarbejdet mellem kommunen og lokalsamfundene i landdistrikterne.
 • På det årlige budget afsætte en landdistriktspulje som fordeles mellem de borgerforeninger og lignende der er repræsenteret i landsbykontaktudvalget.
 • Sætte fokus på nærdemokratiet for at sikre lokal indflydelse på beslutninger, der berører landsbyerne. Samtidig kan der gås nye veje i nærdemokratiet. Det kunne f.eks. være i form af en forudgående høring i forbindelse med udarbejdelse af planer/projekter, der vedrører landsbyen.
 • I planlægning og realisering af planer, som berører et bysamfund, altid søge brugerne og de lokale inddraget i processen.
 • Opfordre landsbyerne til at indgå samarbejde og netværk mellem byerne, for at finde fælles løsninger på fælles problemstillinger og give grobund for nytænkning.
 • Understøtte, at der er gode mobil- og bredbåndsforbindelser i landområderne.

Offentlige kerneydelser skal være med til at sikre landsbyernes og landdistrikternes fortsatte udvikling

Vi vil

 • Sikre at de skoler og daginstitutioner i landdistrikterne som har et fagligt og økonomisk forsvarligt fundament sikres gode udviklingsmuligheder.
 • Efter konkret vurdering af behovet give mulighed for nye institutioner eller lignende.
 • Give mulighed for tætte lokale samarbejder mellem f.eks. skole og daginstitutioner.
 • I landsbyer uden daginstitutioner give mulighed for dagpleje primært i nærområdet, også selvom det er i et andet pasningsdistrikt.
 • Så vidt muligt give lokale muligheder for at låne biblioteksmaterialer.
 • Medvirke til, at der etableres, senioregnede boliger, seniorboliger, bofællesskaber og lignende, hvor der er lokal interesse og behov for det.

Lokale initiativer med kommunal opbakning

Lokale initiativer skal sammen med den kommunale lydhørhed og opbakning sikre udviklingen i landsbyer og landdistrikter også indenfor det kulturelle område. Sammenhold, initiativlyst og de mange aktiviteter er nogle af de største fordele ved at bo i landdistrikterne. Landsbyerne kan det meste selv, når vi støtter og bakker op.

Vi vil

 • Tilstræbe, at der er samlings- og aktivitetssteder i landsbyer for alle aldersgrupper i landsbyer, hvor der er et tilstrækkeligt befolkningsunderlag.
 • Yde støtte til etablering, udvikling og vedligeholdelse af de lokale samlings- og aktivitetssteder blandt andet gennem de afsatte puljer og støttemuligheder.
 • Arbejde for at forsamlingshuse, missionshuse, haller, skoler og institutioner kan benyttes efter de lokale behov. Det gælder både lokaler og faciliteter.

Attraktive byggemuligheder for boliger og erhverv i de mindre bysamfund

Vi vil

 • Gennem planlægning give mulighed for, at der i landsbyerne er mulighed for mange spændende, attraktive og forskellige bygge- og bomuligheder, naturskønt beliggende boliger mv.
 • Give mulighed for, at der i alle de større landsbyer kan være alternativer til den privatejede familiebolig, f.eks. lejeboliger, andelsboliger og kombinationsboliger, der kan bruges af både unge og ældre, forudsat at der er behov og lokal interesse herfor.
 • Give mulighed for etablering af mindre virksomheder på velegnede arealer til erhverv i landsbyer hvor der vurderes at være behov og efterspørgsel.
 • Gøre en særlig indsats for at få iværksættere til at benytte ledige landbrugsbygninger med mere.
 • Gennem vurdering af behov og efterspørgsel arbejde for, at det i landsbyer er muligt at erhverve en attraktiv, byggemodnet grund inden for kort tid.
 • Udarbejde en rækkefølgeplan for den kommunale byggemodning i landsbyerne. Landsbyerne skal have attraktive og fleksible udviklingsmuligheder både hvad angår boliger og erhverv blandt andet for at medvirke til at fastholde befolkningsunderlaget for den offentlige og private service og aktivitet.

Let adgang til naturoplevelser og det åbne land

Naturen er en af de vigtigste attraktionsværdier ved at bo i landdistrikterne. Der er allerede mange lokale muligheder for friluftsliv og naturoplevelse, som vil kunne udbygges gennem en målrettet kommunal og statslig indsats.

Vi vil

 • Arbejde for, at alle landsbyer skal have let og sikker adgang til de nærliggende naturoplevelser.
 • Udpege landsbyer, der skal fungere som portaler til de mange naturoplevelser. F.eks. hvilke byer der skal være portal til de forskellige åer i kommunen.
 • I det åbne land udpege de værdifulde landskaber og kulturmiljøer og opstille retningslinier, der kan sikre de værdifulde landskaber og kulturmiljøer.
 • Arbejde for at Nationalparken omkring Skjern Å bliver en realitet.
 • I arbejdet med turismen lægge øget vægt på at udnytte åerne med fiskeri og sejlads, skovene, hederne og landbokulturen, herunder med overnatningsmuligheder.

De enkelte bysamfunds positive særpræg skal videreudvikles

Landsbyernes værdier inkl. historien, kulturen og den omgivende natur skal fremhæves blandt andet i udviklingsplanerne. Landsbyerne skal give et godt førstehåndindtryk og fremstå så attraktive som muligt. Det er først og fremmest byens egen opgave - men der er også brug for, at vi som kommune hjælper tilmed byfornyelse og byforskønnelse.

Vi vil

 • Bidrage, hvis der er behov og interesse for det lokalt, med mulighed for støtte til bygningsforbedring, byfornyelse, råd og vejledning.
 • Give mulighed for, at det enkelte bysamfund efter eget ønske og på frivillig basis kan "overtage" vedligeholdelse af kommunale grønne områder, bygninger etc. mod til gengæld at få stillet et beløb, der matcher de tilsvarende kommunale driftsmidler, til rådighed. Sådanne aftaler tidsbegrænses og kan til en hver tid opsiges af de to parter.
 • Arbejde aktivt på at sikre en velfungerende hastighedsdæmpning på gennemfartsvejene og på de dele af omfartsvejene, der berører bysamfundene.

Den kollektive trafik skal medvirke til, at landsbyerne ikke isoleres

Vi vil arbejde for, at landsbyerne har en rimelig betjening også med kollektiv trafik om aftenen og i weekenderne.

Vi vil

 • Sikre de unge kollektive trafikforbindelser til uddannelsesinstitutioner, ungdomsskoler mv.
 • Arbejde for at tilbuddene i Herning og i de andre bysamfund i kommunen skal kunne udnyttes, også selv om man ikke har en bil til rådighed.
 • Arbejde med nytænkning af den kollektive trafik. For eksempel kan tilkaldemulighed overvejes
 • Inddrage brugerne i planlægningen af den kollektive trafik.
 • Øge information om den kollektive trafik og på den måde medvirke til, at alle - også potentielle kunder - er bevidst om mulighederne for at bruge de kollektive forbindelser.

Markedsføring

Landdistrikterne og landsbyerne skal markedsføres samlet - som bosætningsområder, som erhvervsområder og som turistområder.

Vi vil

 • Markedsføre landsbyerne på Herning kommunes hjemmeside gennem en landsbyportal, der fremhæver de mange tilbud og muligheder for bosætning med mere. i landsbyer og landdistrikter. Her skal der blandt andet være mulighed for på kort at se, hvor byggemulighederne og byggegrundene ligger.
 • Fra kommunens hjemmeside via landsbyportalen oprette links til de enkelte bysamfunds lokale hjemmesider.
 • Promovere byggegrunde i landsbyerne. Vi vil også lave regelmæssig annoncering af byggegrunde i de mindre byer i aviser og andre medier.
 • Undersøge mulighederne for at opstille informationstavler med oplysninger om attraktioner, overnatningsmuligheder mv. i relevante landsbyer.
 • Aktivt arbejde for hvordan landsbyer og landdistrikter får større bevågenhed i hele den kommunale administration.

Kontaktinfo

Kaare Hjorth
Teamleder kommuneplan
Tlf.: 96288553
Mobil: 20864901
Send e-mail til bekkh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.