Jordbrug

Retningslinjer for jordbrug

Herning Kommune er landets 3. største arealforvalter, med et samlet areal på 1323 km2. Jordbrugs erhvervene forvalter størstedelen af landarealerne i kommunen. Ifølge CHR-oplysningerne var der i 2015 registeret 84.530 dyreenheder (DE) i Herning Kommune, hvilket er det 4. største i landet.

Planlægningen for landarealet i forhold til landbruget har særligt fokus på sikring af særligt værdifulde landbrugsområder, placering af de store husdyrbrug (husdyrbrug over 500 dyreenheder)

Udpegningen af, hvor store husdyrbrug skal placeres, er ikke til hinder for, at driftsanlæg og bygninger til store husdyrbrug kan placeres andre steder i det åbne land. Udpegningen af SVL ændrer ikke ved, at den øvrige landbrugsjord fortsat kan dyrkes, indgå som harmoniareal mv.

De naturområder, der ligger inden for udpegningerne af SVL, er stadig beskyttede, på lige fod med de naturområder, der ligger uden for SVL-områderne. Udpegningen skal således ikke ses som et udtryk for en lempelse af de vurderinger, der ligger til grund for en tilladt kvælstofbelastning, f.eks. i forbindelse med den konkrete vurdering ved kvælstofbelastninger på naturområder.

Det skal understreges, at der for den enkelte landmand gælder de samme regler indenfor, som uden for udpegninger. Udpegningen er en såkaldt positiv udpegning, der har til formål at sikre landmandens investeringsmuligheder. Der vil altid skulle foretages en konkret vurdering.

Ud over planlægningen gennem kommuneplanen, er landbruget reguleret af anden lovgivning, her skal især nævnes lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrloven) med tilhørende bekendtgørelser, der ligeledes sætter rammer for landbrugets udvikling.

Det er byrådets mål, at

  • Sikre jordbrugserhvervenes udviklingsmuligheder, i samspil med den omgivende natur.
  • Særligt værdifulde landbrugsområder forbeholdes jordbrugsmæssige formål.
  • Anvendelsen af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål, som eksempelvis byvækst, ikke bliver større end højst nødvendigt.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

  • Udpege særligt værdifulde landbrugsområder, under hensyntagen til øvrige interesser og kommunale mål.
  • Opretholde en konstruktiv dialog med interessenter.

Retningslinjer

Husdyrproduktionernes indretning og drift skal overholde de generelle lovkrav samt eventuelle vilkår i tilladelser eller miljøgodkendelser. Herudover gælder følgende retningslinjer:

Særligt værdifulde landbrugsområder

  1. De særligt værdifulde landbrugsområder fremgår af kortbilag 2

Husdyrbrug

  1. Anlæg til husdyrproduktion kan, efter kommunens konkrete vurdering, placeres, ændres eller udvides inden for, eller i tilknytning til følgende områder, hvis anlægget ikke er i konflikt med områdets formål, udpegningsgrundlag eller anden lovgivning, og hvis det ikke påvirker omgivelser, naboer mv. væsentligt:
    • A-, B- og C-målsatte naturområder, §3 natur, indsatsplan for grundvands områder, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomt indvindingsopland, Områder, der anvendes til råstofindvinding, Hygiejnisk zone til vandværksboringer, Oplande til vandområder, hvor målsætning ikke er opfyldt, som følge af tilførslen af næringsstoffer (fosfor), Grøn struktur, De kommunale handleplaner for de statslige Vand- og Naturplaner.

Store husdyrbrug

  1. Placeringen af store husdyrbrug (>500 DE) skal fortrinsvis ske inden for områderne, udpeget på kortbilag 2.

Baggrund

Den igangværende strukturudvikling i landbruget medfører en gradvis reduktion i antallet af husdyrbrug, samtidig med, at husdyrbrugene bliver større, i både areal og antal dyr. Ændringerne har betydning for beskæftigelses-, indtægts- og bosætningsmuligheder i landdistrikterne, samt betydning for beskyttelsen af natur, miljø og landskabelige værdier. Det er derfor nødvendigt med en planlægning, der er afbalanceret i forhold til de mange forskellige interesser i landdistrikterne. Nye produktionsformer og teknologier i landbruget giver i denne sammenhæng nye perspektiver for at forene hensyn til natur-, miljø-, og landskab med hensyn til et økonomisk bæredygtigt jordbrugserhverv, der fortsat kan producere fødevare mv. til ind- og udland.

Landbrugsjorden betragtes som en begrænset ressource, og Herning Kommune har på den baggrund foretaget en prioritering og udpegning af arealer, ud fra den betragtning, at jorden er særligt værdifuld, hvor der ikke er direkte modsatrettede interesser eller politiske prioriteringer.

Særligt værdifulde landbrugsområder

Staten skal udarbejde og offentliggøre analyser for jordbrugserhvervet. Analyserne foretages mindst én gang i hver valgperiode. Analyserne skal danne baggrund for kommunens udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder.

NaturErhverstyrelsen har, i samarbejde med kommunerne, udarbejdet jordbrugsanalyser til brug i den kommunale planlægning. Staten sætter igennem "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017", krav om, at kommunerne benytter jordbrugsanalysen som grundlag for planlægning for landbruget (den samlede analyse findes www.jordbrugsanalyser.dk). Hermed sikres jordbruget en plads i den fysiske planlægning på linje med de andre interesser i det åbne land.

De stigende miljøkrav, samt inddragelse af arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål gør, at landbrugserhvervet er under et stigende pres. Det er derfor vigtigt, at der gives mulighed for at landbruget kan udvikle sig i fremtiden. For at sikre den langsigtede udvikling, vil byrådet kvalificere udpegningen af SVL i et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen varetager de jordbrugsmæssige interesser, ved bl.a. at udpege og sikre de særligt værdifulde landbrugsområder. Jordbrugsområderne er de områder, hvor der kan drives landbrug. Dette er ensbetydende med, at følgende arealer, pga. den nuværende status/anvendelse, ikke indgår i jordbrugsplanlægningen:

Byer og landsbyer, Områder til byudvikling, Ferie- og fritidsområder, Vejanlæg, Reservationer til nye infrastrukturanlæg, § 3 udpegninger, efter Naturbeskyttelsesloven, Natura2000-områder, Forsvarets øvelsesområder, Fredskov og egekrat, Markdrift, hvor terrænhældningen er over 6 %, Indsatsområder for grundvand, Råstofområder og Grøn Struktur.

Store husdyrbrug

Store husdyrbrug er efter planlovens definition anlæg på over 500 dyreenheder (DE). Staten har pålagt kommunerne at fastlægge retningslinjer for placeringen af nye husdyrbrug på over 500 DE. De retningslinjer, der fastlægges i kommuneplanen, kan dog ikke tilsidesætte den normale godken-delsesprocedure efter husdyrloven. Det betyder, at udpegningen i kommuneplanen skal ses som en positivudpegning, der, efter husdyrloven, ligger ud over den normale godkendelsesprocedure.

Positiv udpegningen har det formål at give landmanden en større investeringssikkerhed i forbindelse med udvidelse af eksisterende eller placering af nyt produktionsanlæg, men hindrer ikke placering, udvidelse og ændring af store husdyrbrug uden for disse områder, så længe de ikke strider mod udpegningsgrundlag og anden lovgivning, jf. kommunens retningslinjer.

Supplerende redegørelse til jordbrugsanalysen

Supplerende redegørelse til jordbrugsanalyse, udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen, i forhold til beskrivelse af jordbrugserhvervets natur og miljøgivende forhold.

Denne redegørelse er et supplement til jordbrugsanalysen, der har været det primære grundlag for den valgte metode til udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder.

Grundlæggende har Herning Kommunes metode til udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder været baseret på en bred definition af, hvad der er særligt værdifulde landbrugsområder, således at der sikres det størst mulige areal til landbruget, under gensiden hensyntagen til byudvikling, miljø og sikring af naturværdier.

Natur og miljøgivende forhold

Der er i Herning Kommune ca. det samme procentvise areal udlagt til landbrug, som i resten af landet. Beregnet ud fra markblokke, svarer Herning Kommunes markareal til ca. 63 % af det samlede areal i kommunen. På landsplan er landbrugsarealet opgjort til ca. 62 %.

Udviklingen i landbrugsareal

Der er i Herning Kommune en forventning om, at der sker en arealudvikling, som ikke adskiller sig væsentligt fra arealudviklingen på landsplan, se figur 1. Dette beror på, at Herning Kommune, i lighed med andre kommuner, skal leve op til de forpligtelser, der er i forhold til at sikre, der bliver etableret mere skov og skabt nye områder til beskyttelse af dyre og planteliv. Endvidere betyder den fortsatte byudvikling ligeledes et pres på det tilbageværende landbrugsareal.

Figur 1

Figur 1 Samlet arealudvikling i Danmark 1888-2000 [Danmarks Miljøundersøgelser, 2008]

Udviklingen i husdyr

Udviklingen i antallet af husdyr er opgjort efter hovedvandoplande i dyreenheder (DE), se figur 2-5, baseret på data fra Miljøstyrelsen.

 Figur 2 Fjordoplande

Figur 2 Fjordoplande [Miljøstyrelsen]

Overordnet er der en svag stigning i antallet af husdyr inden for Herning Kommune. Denne udvikling forventes at fortsætte.

Husdyr i Herning Kommune
Fjordopland Produktion i DE
2007
Produktion i DE
2014
Udvikling i procent,
2007 - 2014
Ringkøbing Fjord 245.989 249.802 1,5
Felsted Kog 80.776 81.850 1,3
Skive Fjord 105.300 111.388 5,5

De enkelte hovedvandoplande og ændringerne i DE er beskrevet i de følgende figurer 3-5.

Figur 3

Figur 3: Husdyrproduktion i fjordopland til Ringkøbing Fjord [Miljøstyrelsen]

Figur 4

Figur 4 Husdyrproduktion i fjordopland til Felsted Kog [Miljøstyrelsen]

Figur 5

Figur 5 Husdyrproduktion i fjordopland til Skive Fjord [Miljøstyrelsen]

Herning Kommune forventer ikke, at der vil ske væsentlige ændringer i udviklingen de følgende år, dog med forbehold i eventuelle større ændringer i produktionsmetoder, som kan betyde større forskydninger.

Med baggrund i den konkrete sagsbehandling de seneste år, har Herning Kommune en forventning om, at landbruget vil udvikle sig således, at der kommer færre men større enheder. Herning Kommune har oplevet en udvikling, som går mod at landbrugene i større grad enten er rene fritidslandbrug, uden særlig mange dyr, eller er brug, hvor der er en eller flere medarbejdere til at drive bruget. Dermed er der sket en tilbagegang af de landbrug, hvor der kun har været ejeren til at drive det, eller hvor det er drevet på deltid. Årsagen til denne udvikling er vurderet til primært at være driftsomkostninger, samt omkostninger ved reinvesteringer i produktionsapparater, som, for de små brug, er svære at forrente.

Den generelle udvikling, sammenholdt med udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder, og en mere konkret udpegning til husdyrbrug på over 500 DE, som Herning Kommune forventer at foretage i den første halvdel af kommuneplanperioden, vil sikre, at der er de fornødne områder til placering af nye husdyrbrug.

Konklusioner/tendenser

Udviklingen i landbrugsarealet i Herning Kommune afviger ikke væsentligt fra udviklingen på landsplan. Sammenholdt med udviklingen i antallet af husdyr, forventer Herning Kommune en svag stigning i husdyrtrykket. Sammenholdt med udviklingen mod større og færre landbrug, og den fortsatte udvikling i produktionsmetoder til at imødekomme kravet om ikke at skabe en større miljøbelastning, er det Herning Kommunes vurdering, at der, i forslag til Herning Kommuneplan, er sikret det nødvendige areal til jordbrug og rum til husdyrproduktion.

Kildeangivelse

NaturErhvervsstyrelsen, Jordbrugsanalysen

Miljøstyrelsen, Udvikling i husdyrholdet på vandområderne 2007 - 2015

Danmarks Miljøundersøgelser, Arealanvendelse i Danmark siden slutningen af 1800-tallet, faglig rapport fra DMU nr. 682, 2008

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, november 2012

Faculty of Agricultural Sciences, Aarhus University, Ændringer i Landbruges Arealanvendelse 2007-2009