VVM-pligtige anlæg

Retningslinjer for VVM-pligtige anlæg

Det er ikke længere obligatorisk at udlægge retningslinjer om placering af VVM-pligtige anlæg i kommuneplanen.

Nedenstående anlæg er vurderet efter "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning" og der er til anlæggene udarbejdet et kommuneplantillæg eller et regionplantillæg der udlægger retningslinjer om placering af anlægget. Anlæggene er medtaget i kommuneplanen, da de i 2016 endnu ikke var fuldt udnyttede.

For Vindmøller gælder, at de generelle retningslinjer i kommuneplanens hovedstruktur afsnit om vindmøller skal overholdes. Samtidigt er der en række konkrete retningslinjer for kommuneplanramme 99.T22 for opsætning af vindmøller, hvortil der er udarbejdet VVM redegørelse og givet VVM tilladelse.

For vindmøller i erhvervsområder er der ligeledes en række konkrete retningslinjer i kommuneplanramme 81.E1, hvortil der er udarbejdet VVM redegørelse og givet VVM tilladelse.

Retningslinjer

Fuglsang Sø og Holing Sø

 1. Der udlægges areal til etablering af søområder i princippet som vist på figur nedenfor. Områderne kan udnyttes intensivt til søsportslige og rekreative formål.
 2. I umiddelbar tilknytning til søerne kan der etableres anlæg til brug i forbindelse med rekreativ og sportslig udnyttelse af søerne.
 3. Området må ikke benyttes til støjende fritidsformål.
 4. Opgravet materiale fra etablering af søerne kan udlægges i området i det omfang, det ikke anvendes til anlægsarbejder et andet sted, i princippet som vist på figur nedenfor. Det er en forudsætning, at der kan opnås godkendelse hertil.

Figur Til VVM Retningslinjer For Fuglsang Og Holing Soe

Vindmøller

 1. 99.T22: Der skal redegøres for om vindmølleprojektets påvirkning af det større uforstyrrede landskab er væsentlig.
 2. 99.T22: Da vindmølleområde 99.T22 ligger forholdsvis tæt på eksisterende og planlagte vindmølleområder skal følgende indgå:
  1. Vindmølleområdets påvirkning af landskabet skal belyses.
  2. Det skal oplyses, hvorfor påvirkningen i givet fald kan anses for ubetænkelig.
 3. 99.T22: Der skal tages højde for, at der kan være beskyttet natur indenfor eller omkring område 99.T22. Det skal forventes, at der kan stilles krav om regulering af projektet for at sikre de beskyttede naturtyper. Desuden skal det sikres, at opstilling af vindmøller ikke påvirker evt. Natura 2000 områder eller bilag IV-arter.  
 4. 99.T22: Billund Kommune skal underrettes omkring projektplanlægning for område 99.T22.

Vindmølle i erhvervsområde

 1. Område 81.E6, der er omfattet af lokalplan 81.E6.1 for et område udlagt til erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg, udlægges til etablering af en vindmølle med en totalhøjde på maksimalt 100 meter inden for rammerne af lokalplan 81.E6.1 jf. "Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej, Vildbjerg, VVM-redegørelse og miljøvurdering af marts 2015".

DNV-Gødstrup

 1. Området, vist på kommuneplanramme 54.OF1, udlægges til etablering af regionshospitalet DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest, jf VVM-redegørelse og miljøvurdering af januar 2012.
 2. Etablering af helikopterlandingsplads i tilknytning til regionshospitalet skal ske med udgangspunkt i det beskrevne grundlag for pladsen i VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest af januar 2012, samt under forudsætning af godkendelse fra Trafikstyrelsen og de i etableringstilladelsen knyttede vilkår.

Vesterholmvej

 1. Forlængelsen af Vesterholmvej skal anlægges som princippet vist på Figur nedenfor.

Vesterholmvej

MCH TimeWorld

 1. Området vist på figur nedenfor (stiplet linje), der er omfattet af del af kommuneplanramme 14.E6 og 14.R4 samt lokalplan 14.E6.3, udlægges til etablering af MCH TimeWorld samt øvrige projektelementer i masterplanen for MCH inden for rammerne af lokalplan 14.E6.3, jf "MCH TimeWorld ved MCH Messecenter Herning, VVM-redegørelse og miljøvurdering af maj 2015".

VVM MCH 2017-06-14 500w

Baggrund

Kommunen tager stilling til spørgsmålet om VVM-pligt for de anlægstyper, som ikke er obligatorisk VVM-pligtige. For anlæg som er VVM-pligtige, udarbejdes desuden en vurdering af det konkrete anlægs forventede miljømæssige konsekvenser, en såkaldt VVM-redegørelse.

Staten er VVM-myndighed for visse nærmere angivne anlægstyper.

For alle VVM-pligtige anlæg gælder uanset om det er kommunen eller staten, der er VVM-myndighed, at de skal have en særlig tilladelse inden bygherren må påbegynde anlægget, og at denne tilladelse ikke må gives, før VVM-redegørelsen og den nødvendige planlægning er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen eller endeligt udfærdiget af staten.