Strategi for bæredygtig udvikling

Retningslinjer for strategi for bæredygtig udvikling

At arbejde for en grøn bæredygtig udvikling er for Herning Kommune ikke kun et ønske om at vise ansvarlighed og omtanke for natur, miljø og fremtid for kommunens borgere, det er også langsigtet udviklingsmæssigt og økonomisk sund fornuft. Det er sund fornuft at skabe grøn erhvervsudvikling og forskning og at deltage i udviklingsprojekter med andre kommuner og i EU-regi. Ligesom også langsigtet forsyningssikkerhed og energimæssige besparelser er sund fornuft. Men bæredygtig udvikling handler også om at tænke det sociale og det sundhedsmæssige ind sammen med natur- og miljøomtanke, så det hele liv kommer i fokus.

Det et byrådets mål at

 • Udvikle el- og varmeforsyningen i kommunen, så den er CO2-neutral inden udgangen af 2025.
 • Prioritere grundvandsbeskyttelsen i kommunens fysiske planlægning og gennem motivation af grundejerne.
 • Styrke biodiversiteten og borgernes oplevelse af naturen frem mod 2020.
 • Reducere mængden af affald, som sendes til forbrænding fra husholdninger med minimum 30 % fra 2010 til 2018.
 • Genanvende mindst 25 % af plastaffaldet og 20 % af metalaffaldet fra husholdninger i 2018.
 • Øge antallet af cyklister og brugere af den kollektive trafik i kommunen med 25 % fra 2010 til 2020.
 • Vandforsyningernes ledningstab reduceres til maximalt 5 % i 2020.
 • Sikre øget indkøb af miljørigtige produkter og serviceydelser gennem Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb.
 • Reducere CO2-udledningen forbundet med drift af kommunens bygninger og biler med minimum 55 % fra 2006 til 2025.
 • Have maximalt 10 % madspild i de kommunale køkkener inden udgangen af 2020, og inspirere borgerne til det samme.
 • Skabe en bredt forankret bæredygtig udvikling i hele Herning Kommune.
 • Skabe et fælles grønt ansvar blandt borgere, erhvervsliv og kommune gennem konkrete handlingsorienterede aktiviteter og projekter i et bredt samarbejde.
 • Integrere bæredygtighed på tværs af fagområder.
 • Skabe sammenhæng mellem miljømæssig, social, sundhedsmæssig og økonomisk bæredygtighed.
 • Løbende at dokumentere udvikling og målopfyldelse i forhold til vore grønne forpligtigelser.
 • At vores grønne mål indgår i planer og politikker blandt andet inden for: Klima, Trafik, Natur, Affald, Vand, Madspild og Indkøb

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

 • Bruge strategiske og administrative redskaber til at få bæredygtighed med hele vejen rundt, og sætte gang i konkrete indsatser, projekter og prioriteringer for at skabe bæredygtig udvikling.
 • Med jævne mellemrum at udarbejde en "Grøn vejviser", der indeholder både et "grønt regnskab" og et "grønt budget". Regnskabet, der viser status, bruges som dokumentation for vores aftaler, og som baggrund for det grønne budget. Budgettet, der peger fremad, viser de indsatser og aktiviteter, der sættes i gang for at skabe udvikling.
 • Arbejde sammen i en intern organisering på tværs af forvaltninger og fagområder, for at skabe ansvar og ejerskab til bæredygtig udvikling og indsatser.
 • Gennemføre grønne indkøb i så stort omfang som muligt, og i regi af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb.
 • Indtænke bæredygtighed i planlægningen, hvor det giver mening.
 • Inddrage borgere og virksomheder.
 • Indtænke de grønne mål og vurdere, om der er modstridende effekter og konsekvenser i forbindelse med alle miljøvurderinger, relevante miljøgodkendelser, relevante lokalplaner, kommunalt byggeri og anlæg samt udbud, indkøb og licitationer.

Baggrund

Herning kommune er i dag med i en række aftaler og samarbejder omkring bæredygtig udvikling:

 • Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, hvor vi forpligtiger os til årligt at nedbringe CO2-udelningen fra kommunale aktiviteter.  
 • Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, hvor en række større kommuner og virksomheder har aftalt at stille specifikke grønne mål til en række produkter ved indkøb.
 • Herning Kommune har tilsluttet sig to europæiske aftaler: "Covenant of Mayors" (Borgmesterpagten), og "Compact of Mayors", der begge sætter fokus på klimaindsatsen og CO2 reduktion.