Spildevandsrensning

Retningslinjer for spildevandsrensning

Herning Kommune skal administrere lovgivningen og gældende retningslinjer/lovgivning for vandplaner og vandområdeplaner i relation til håndtering og rensning af spildevand.

Begrebet spildevand omfatter husspildevand i det åbne land og byområderne, spildevand fra erhvervsvirksomheder (processpildevand), jernholdigt grundvand, afværgevand fra jord- og grundvandsforureninger, samt regnvand fra tage og øvrige befæstede arealer som veje, parkeringspladser m.v.

Udledninger af spildevand til vandområder i Herning Kommune må ikke bidrage væsentligt til forureningen af et vandområde og må ikke være til hinder for, at miljømål for det enkelte vandområde kan opfyldes.

Administration af lovgivningen omkring spildevandsudledninger foregår bl.a. via vilkårsfastsættelse i konkrete udlednings- eller nedsivningstilladelser. Tilladelserne skal sikre, at udledningerne til vandområderne sker miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, med udgangspunkt i gældende lovgivning og vandområdernes miljømål fastsat i vandplaner og vandområdeplaner.

Det er byrådets mål, at

 • Hindre en uacceptabel påvirkning af vandområderne. Reducere og minimere udledningen af forurenende stoffer ved rensning af spildevand.
 • Udledningen af opspædet spildevand fra overløbsbygværker reduceres løbende.
 • Udledninger, som skyldes regn, ikke må bidrage væsentligt til forureningen af et vandområde og ikke være til hinder for, at miljømålsætningen for et vandområde kan opfyldes.
 • Udledning, nedsivning og anden bortskaffelse af spildevand ikke må hindre, at miljømålsætningen for det enkelte vandområde kan opfyldes.
 • Vandområderne, udpeget i vandplaner og vandområdeplaners indsatsprogrammer, opfylder kravet om god økologisk og kemisk tilstand, som angivet i planerne.
 • Badeområderne udpeget i vandplaner og vandområdeplaners indsatsprogrammer opfylder kvalitetsmålet tilfredsstillende for badevand, som angivet i planerne.
 • Spildevandsudledninger til enhver tid søges reduceret i takt med den teknologiske udvikling og ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at

 • Administrationen i forbindelse med håndtering og løsning af opgaver inden for spildevandsområdet foregår i tæt dialog med både kommunale som private udleder og virksomheder.
 • Opprioritere initiativer, der forbedrer spildevandsrensningen i oplandet til vandløb og søer med høj og god økologisk tilstand eller hvor miljømålsætningen ikke er opfyldt. Initiativerne indarbejdes i kommunens spildevandsplan i form af handlings- og tidsplaner og tillæg hertil.
 • Overholde vandplanernes retningslinjer gennem de kommunale handleplaner for Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord. Overholde lovgivning relateret til vandområdeplaner for de 3 fjordområder.
 • Sikre at vi, udover retningslinjer i vandplanerne og lovgivning relateret til vandområdeplaner, prioriterer indsatser, der fremmer samling af og synergi til andre planer, herunder specielt spildevandsplan og natura2000 plan.
 • Prioritere indsatser, der øger hensyn til klimaforandringer, herunder eksempelvis øgede mængder regn og separation af spildevand og regnvand.

Retningslinjer

Der henvises til de gældende retningslinjer i vandplanerne og lovgivning relateret til vandområdeplaner for de 3 fjordområder, Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.

Vandplanernes retningslinjer og lovgivning relateret til vandområdeplaner har bindende virkning overfor Herning Kommunes fysiske planlægning og administration.

Baggrund

I oktober 2014 fik Danmark 23 vandplaner, der er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. Den angiver, hvordan den samlede indsats for vandmiljøet skal fordeles i hele landet.

Hver vandplan opstiller mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets søer, vandløb, kystvande og grundvand. Herning Kommune er omfattet af 3 vandplaner:

 • Limfjorden
 • Nissum Fjord
 • Ringkøbing Fjord

Til hver vandplan er der knyttet et indsatsprogram, som beskriver, hvilken indsats og hvilke virkemidler, der skal til for at nå de mål, som er opstillet i vandplanerne.

Ud fra det fastsatte indsatsprogram, med anvendelse af de beskrevne virkemidler, har Herning Kommune i sommeren 2015 vedtaget en vandhandleplan for kommunens del af de 3 fjordoplande.

Vandplaner og vandhandleplaner blev 2016 afløst af vandområdeplanerne, også kaldt "2. generations-vandplaner". Vandområdeplanerne er ikke bindende, og kommunen skal ikke længere udarbejde handleplaner. Danmark dækkes af 4 vandområdeplaner, som er vejledende. Bindende elementer fastsættes i bekendtgørelse om miljømål og indsatsprogrammer.

Herning Kommune indgår i vandområdeplan gældende for Vandområdedistrikt 1, Jylland og Fyn, med de tre hovedvandoplande: Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.

Kontaktinfo

Kaare Hjorth
Teamleder kommuneplan
Tlf.: 96288553
Mobil: 20864901
Send e-mail til bekkh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.