Spildevand forsyningsområdet

Retningslinjer for spildevand forsyningsområdet

Det samlede kloakerede opland i Herning Kommune udgør ca. 5.017 ha. Herning Vand A/S varetager størstedelen af opgaverne med anlæg, drift og vedligeholdelse af dette opland. Rensning af spildevandet foregår på 14 renseanlæg. I forbindelse med separering af regnvand og spildevand i kommunen, vil spildevand fremover blive ledt til færre, men større renseanlæg, og regnvand vil blive håndteret lokalt ved nedsivning eller udledning til vandløb via regnvandsbassiner.

I perioden 2020-2025 er det planen at nedlægge renseanlæggene i Haderup, Feldborg og Sørvad. Spildevand fra disse byer overpumpes til Aulum Renseanlæg, som bliver centralrenseanlæg for området. I samme periode nedlægges Sunds Renseanlæg og spildevand herfra overpumpes til Herning Renseanlæg. Se oversigt over hvilke renseanlæg, der vil blive nedlagt, herunder. På sigt forventes det, at der skal udarbejdes en analyse af, hvor et nyt centralrenseanlæg for Herning, og den nordlige del af kommunen, kan placeres.

Renseanlaeg -status -2016-og -plan -2025-oversigt

Oversigt over hvilke renseanlæg der nedlægges i Herning Kommune i planperioden.

Næsten 4.700 ejendomme i Herning Kommune ligger i det åbne land udenfor kloakeret område og er ikke tilsluttet Herning Vand A/S´s kloaksystem. Spildevand herfra renses oftest mekanisk i septiktank eller i en anden bundfældningstank. Efter bundfældning ledes spildevandet til nedsivning i jorden, til dræn, grøfter eller vandløb.

Herning Kommune har i marts 2016 vedtaget spildevandsplan 2015-2025. Denne plan angiver, hvordan spildevandet skal håndteres, herunder også hvordan regnvand fra tage, veje, pladser o.lign. skal håndteres.

Spildevandsplan 2015-2025 har specielt opmærksomhed på følgende emner:

 • Separat håndtering af spildevand og regnvand gennem centralisering af spildevandsrensningen på færre renseanlæg og decentral håndtering af regnvand
 • Lokal håndtering af regnvand i nye bolig- og erhvervsområder. Her vil regnvand så vidt muligt skulle håndteres lokalt ved nedsivning eller anden lokal anvendelse (LAR). I områder hvor dette ikke er muligt (på grund af dårlige nedsivningsforhold, høj grundvandsstand, sårbart grundvand eller andet), vil vandet blive ledt til vandløb via regnvandsbassiner.

Separering af regnvand og spildevand vil medvirke til at reducere antallet af overløb med spildevand til vandløbene og reducere konsekvenserne af de øgede regnmængder.

Det er byrådets mål at

 • Herning Kommune skal være blandt de førende på spildevandsområdet. Kommunen skal aktivt medvirke til at udvikle miljømæssigt forsvarlige løsninger på området, herunder indføre lokale løsninger til håndtering af regnvand og gode klimatilpasningsløsninger i øvrigt. Disse må gerne bidrage med værdi til lokalområdet på anden måde.
 • Kloaksystemet skal være velfungerende for at sikre borgerne den bedst mulige service.
 • Spildevandet renses og udledes på en sådan måde, at recipientpåvirkningen reduceres og grundvandet beskyttes.
 • Regn- og spildevand adskilles i alle områder, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt.
 • Arbejde for at fremme lokal håndtering af regnvand, hvor det er muligt.
 • Indarbejde løsninger til lokal håndtering af regnvand, der kan give værdi for lokalområdet i forhold til andre hensyn (rekreativ anvendelse, sikre dannelsen af grundvand, natur i byen og andet).

Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at

 • Samarbejde med Herning Vand A/S, kommunens borgere, virksomheder og andre interessenter om vidensformidling og udvikling af hensigtsmæssige løsninger til lokal regnvandshåndtering og klimatilpasning med værdi for lokalområdet i forhold til andre hensyn. Et samarbejde der skal fremme mulighederne for at foretage klima- og miljømæssigt forsvarlige valg.
 • Have fokus på at håndtere regnvand så tæt på kilden som muligt, bl.a. ved anvendelse af LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand) i samarbejde med andre interesser i lokalområdet.
 • Tilskynde at Herning Vand A/S og evt. andre aktører, planlægger og udfører ny kloakering, kloakfornyelse og lokal regnvandshåndtering i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan og øvrige planlægning. Dette skal ske under anvendelse af spildevandsplanens principper om separering, lokal regnvandshåndtering (hvis muligt) og miljørigtig projektering.
 • Gennemføre indsats for reduktion af antallet af overløbsbygværker i overensstemmelse med kommunens vandhandleplaner og de kommende vandområdeplaner for Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.
 • Samarbejde med Herning Vand A/S og evt. andre aktører om koordinering af udbygningen med regnvandsbassiner koordineret med planlægningen/arealdisponeringen, vandløbsrestaurering og naturgenopretning.
 • Sikre, gennem spildevandsplanen, at opnå den mest optimale håndtering af kommunens spildevand og regnvand i forhold til borgerne, klima, miljø og økonomi.
 • Gennem spildevandsplanen sikre, at overholde Vandplanernes retningslinjer og efterfølgende lovgrundlag iht. Vandområdeplanerne for Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.

Retningslinjer

Der henvises til de gældende retningslinjer i Vandplaner og i det efterfølgende lovgrundlag iht. Vandområdeplanerne, der forventes vedtaget i 2016.