Lettere forurenet jord og restprodukter

Retningslinjer for lettere forurenet jord og restprodukter

Herning Kommune ønsker, at lettere forurenet jord og forurenet jord som er egnet til genindbygning samt restprodukter og lettere forurenet nedknust byggeaffald, genanvendes i bygge- og anlægsarbejder i videst muligt omfang uden, at miljøet i den forbindelse forurenes.

Det er byrådets mål, at

  • Lettere forurenet og forurenet jord samt restprodukter og lettere forurenet nedknust byggeaffald genanvendes i bygge- og anlægsprojekter i videst muligt omfang.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

  • Sikre, at der i forbindelse med kommunale projekter overvejes, om der kan genanvendes lettere forurenet jord, restprodukter eller lettere forurenet nedknust byggeaffald.
  • Sikre, at der i forbindelse med den kommunale planlægning vurderes, om der er mulighed for etablering af støjvoldsprojekter, bakkelandskaber m.v. til genanvendelse af lettere forurenet jord. Derved sikres, at CO2-udledningen i forbindelse med transporten af lettere forurenet jord minimeres.

Retningslinjer

  1. Der må ikke genanvendes lettere forurenet eller forurenet jord samt restprodukter eller lettere forurenet nedknust byggeaffald, før kommunen har givet tilladelse/miljøgodkendelse hertil. En konkret vurdering skal godtgøre, at genanvendelsen sker miljømæssigt forsvarligt i forhold til grundvand, recipienter, natur og mennesker, samt at det samfundsøkonomisk er en god ide.
  2. Der må ikke genanvendes jord eller restprodukter i henhold til "Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, ikke forurenet bygge- og anlægsaffald", før kommunen har meddelt sin accept.

Baggrund

Kommunen vil tillade/miljøgodkende genanvendelse af lettere forurenet og forurenet jord samt restprodukter eller lettere forurenet nedknust byggeaffald, når det kan ske på forsvarlig vis. Heller ikke i de tilfælde, hvor der ikke er risiko for, at forureningen spredes, eller at den er til fare for mennesker og miljø.  En tilladelse/miljøgodkendelse er afhængig af, at det samfundsmæssigt er en god ide.

En øget genanvendelse er med til at sikre, at de lokale ikke forny bare ressourcer, som grus og sand varer længere. Desuden medvirker det til at kapaciteten på lossepladser varer længere.

Nedenstående forhold vurderes i forbindelse med sagsbehandling ved ansøgning om genanvendelse af lettere forurenet og forurenet jord samt restprodukter og lettere forurenet nedknust byggeaffald.

Tilladelse vs. afslag
  Forhold der taler for afslag Forhold der taler for tilladelse
Gradient forhold mellem øvre og nedre magasiner Nedadrettet gradient eller lille og usikker opadrettet gradient Markant og sikker opadrettet gradient
OSD og vandværkers indvindingsopland Lille afstand til vandværk eller boring i oplandet Stor afstand til vandværk eller boring i oplandet
Umættet zone Lille umættet zone Stor umættet zone
Forurenede stoffer Mobile eller nedbrydelige stoffer (f.eks. chlorerede opløsningsmidler) eller mobile nedbrydelige stoffer, der kan fjernes ved jordrensning.
Stoffer der er giftige for mennesker, dyr, planter, mm.
Ikke mobile stoffer (f.eks. visse tungmetaller eller tunge olier). Stoffer med lav giftighed
Niveauet af forurenede stoffer Høje koncentrationer (over Miljøstyrelsens afskæringskriterier) Koncentrationer op til afskæringskriterier
Udvaskningspotentialet af forurenede stoffer Meget vandopløselige stoffer eller udvaskningstest, der viser indhold over drikkevandskriterierne Ikke vandopløselige stoffer eller udvaskningstest, der viser et lavt indhold
Arealanvendelse på arealet Følsom anvendelse Ikke følsom anvendelse
Naturtyper i området Følsomme naturtyper på arealer nær projektet Ikke følsomme naturtyper i området

Kontaktinfo

Kaare Hjorth
Teamleder kommuneplan
Tlf.: 96288553
Mobil: 20864901
Send e-mail til bekkh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.