Vindmøller

Retningslinjer for vindmøller

Produktion af elektricitet ved hjælp af vindmøller udgør en vigtig del af den danske energipolitik. Opstilling af vindmøller har samtidig stor indflydelse på omgivelserne. For at kunne udnytte vindressourcen optimalt er det byrådets overordnede holdning, at kommende vindmøller bør placeres, hvor det blæser mest, her tænkes især ved havet.

Ved planlægning af vindmøller skal der tages omfattende hensyn og der er en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen - f. eks:

 • Landskabelige hensyn (særlige naturområder og værdifulde landskaber friholdes for vindmøller, opstillingsmønster, afstand mellem vindmøllegrupper)
 • Nabohensyn (afstand til naboer, redegørelse for nabogener, skyggegener)

Derudover skal der bl.a. tages hensyn til arkæologiske interesser og jordbrugserhvervet - men også vindressourcen.

Planlægning af vindmøller over en højde på 150 meter foretages af staten.

Herning Kommune ønsker at udnytte mulighederne for vindkraft, og har derfor reserveret områder til opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 100 m - 150 m. Herning Kommune bidrager derved til, at Danmark har mulighed for at producere mere vedvarende energi.

Vindmøller kan kun opstilles i de områder, som er udpeget til vindmølleområder i kommuneplanens retningslinjer. Ligeledes gælder det, at eksisterende vindmøller kun kan udskiftes, såfremt arealet i kommuneplanen er udpeget som et vindmølleområde. Eksisterende vindmølleområder udenfor de udpegede områder vil derfor forsvinde, efterhånden som de enkelte vindmøller tages ud af drift.

Byrådet vil ved hver enkelt sag tage stilling til opstilling af enkeltstående husstandsmøller. Husstandsmøller er maksimum 25 meter i totalhøjde og påvirker derfor ikke omgivelserne på samme måde som større, egentlige vindmøller. De er derfor undtaget fra en række krav.

Kortbilag 7 viser de eksisterende vindmøller, lokalplanlagte vindmølleområder i Herning Kommune samt de specifikke udpegede rammeområder til opstilling af vindmøller.

Det er byrådets mål at

 • Sikre, at der realiseres 60 MW ny vindenergi inden 2030 i forhold til niveauet i 2009

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

 • Reservere områder til opstilling af vindmøller

Retningslinjer

 1. Beliggenheden af vindmølleområder er benævnt med rammenumrene 09.T14, 29.T15, 89.T16, 89.T17, 59.T18, 59.T19, 99.T21, 99.T22, 09.T43 og 49.T45.
 2. For at sikre de landskabelige hensyn i forbindelse med opstilling af vindmøller, skal disse opsættes i grupper med minimum tre vindmøller.
 3. Ved etablering af den første vindmølle i et område skal der foreligge en beliggenhedsplan for det antal vindmøller, som rammen åbner mulighed for.
 4. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det dokumenteres, at det samlede støjbidrag fra alle de tilladelige vindmøller kan overholde statens støjkrav.
 5. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det dokumenteres, at ingen nabobeboelse kan få over ti timers reel skyggekast om året. Vurderingen skal omhandle det antal vindmøller, som rammen åbner mulighed for.
 6. Vindmøller skal opstilles i et let opfatteligt mønster, således at oplevelsen i landskabet bliver så harmonisk som muligt.
 7. Alle vindmøller skal have rørtårn. De skal have tre vinger og omløbsretning med uret set med vinden i ryggen. Farven skal være lys grå med maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. Bortset fra et mindre fir-malogo på kabinen må vindmøllerne ikke bære reklamer.
 8. Alle vindmøller i et område skal have samme farve, højde og tårnkonstruktion. Mindre forskelle kan accepteres, hvis en visualisering kan påvise, at de er uden væsentlig betydning.
 9. Vindmøllerne skal have lysafmærkning, hvis det kræves af Trafikstyrelsen. Anden belysning er ikke tilladt.
 10. Der skal være harmoni i forholdet mellem rotordiameter og navhøjde. Dette vurderes bl.a. i forhold til vindmøllernes placering i landskabet.
 11. I forbindelse med udarbejdelse af landzonetilladelse eller landzonelokalplan med bonusvirkning skal der stilles vilkår om, at vindmøllerne nedtages indenfor et år efter de er ophørt med at producere.
 12. Udskiftning af vindmøller kræver en ny tilladelse. Udskiftning af tårnet anses for en nedtagning/udskiftning af vindmøllen.
 13. Vindmøllerne og dertilhørende anlæg skal så vidt muligt placeres under hensyntagen til den fortsatte landbrugsdrift.
 14. Der udlægges 600 meter planlægningsmæssige konsekvenszoner omkring vindmølleområder, hvor der ikke er udarbejdet støjkonsekvenszoner. De planlægningsmæssige konsekvenszoner udlægges på kort.
 15. I forbindelse med projektplanlægning vil der omkring vindmølleområderne blive udlagt støjkonsekvenszoner for at hindre, at der etableres nye boliger eller anden ny støjfølsom arealanvendelse. Støjkonsekvenszonerne skal udarbejdes på baggrund af støjberegninger ved 8 m/s. Støjkonsekvenszonerne skal udlægges på kort.