Klimatilpasning

Retningslinjer for klimatilpasning

Klimaet ændrer sig. Derfor skal der planlægges for, at det regner mere i Herning Kommune. Det vil regne oftere, og regnen vil være mere kraftig, evt. med skybrud, og grundvandet vil stige.  Dette er en stigende udfordring for kommunen.

Herning Kommune vil fokusere på at komme disse udfordringer i forkøbet. Med afsæt i kommunes Klimatilpasningsplan, Spildevandsplan og fokus herpå i kommunens øvrige planlægning, vil klimatilpasning blive tænkt ind, både i eksisterende bydele, i udvikling af byen og i natur- og landområder i kommunen.

Det er byrådets mål at

 • Se muligheder og ikke begrænsninger i forhold til de forestående klimaændringer
 • Beskytte kommunens værdier i byggerier, infrastruktur, jordbrug og landskab
 • Sætte fokus på at håndtere regnvand og grundvand
 • Forebygge mod oversvømmelse med lokale løsninger
 • Udnytte klimaudfordringen positivt med rekreative og naturmæssige tiltag, der er til glæde for kommunens borgere og virksomheder

Byrådet vil arbejde for sine mål ved at

 • Klimasikre byudviklingen ved at sætte rammer for håndtering af regnvand og have opmærksomhed på stigende grundvand, når nye bydele og infrastruktur planlægges
 • Gøre en indsats for at stoppe yderligere belastning af kloaksystemet ved fx separatkloakering og opsamling af overskydende vand i regnvandsbassiner/våde enge samt til rekreativ anvendelse i byrummet (spildevandstekniske løsninger)
 • Arbejde med lokal afledning/anvendelse af regnvand (LAR), der bl.a. omfatter nedsivning, vådområder, regnbede og grønne tage
 • Reservere kommunale arealer til opmagasinering af vand ved ekstreme regnhændelser i eksempelvis Herning og Vildbjerg
 • Undersøge løsninger, der kan reducere problemer med stigende grundvandsspejl i blandt andet Sunds, som følge af kloakseparering i kombination med klimaforan-dringer
 • Arbejde målrettet med klimatilpasning i kommune- og lokalplanlægningen
 • Fremme forståelse, formidling og gennemførelse af nødvendige tiltag over for kommunens borgere og virksomheder
 • Arbejde for et tæt samarbejde med nabokommuner, hvor det er relevant i forhold til klimatilpasning
 • Udarbejde et problemkort, der viser områder med risiko for problemer med stigende grundvand eller risiko for oversvømmelse i planperioden ud fra en række nærmere definerede kriterier, til brug i den konkrete planlægning, herunder lokalplaner
 • Udarbejde et metodekatalog med eksempler på klimatilpasningsløsninger i både nye og eksisterende bebyggelser
 • Indsamle viden om problemer med ekstremregn i planperioden
 • Udarbejde indsatsplaner for Klimatilpasningsplanens 17 særlige risikoområder, hvor oversvømmelser vil have særligt negative konsekvenser
 • Deltage i en række internationale EU-projekter med fokus på klimatilpasning

Retningslinjer for indsats i forhold til klimatilpasning

 1. Udarbejde handlingsplaner, der skal udpege, beskrive og prioritere klimatilpasningsindsatsen i Herning Kommune
 2. Sikre at der arbejdes på at mindske risikoen for oversvømmelse af de udpegede risikoområder
 3. I planlægningen arbejde for, at der så vidt muligt ikke udlægges byudviklingsområder med øget risiko for oversvømmelse eller forhøjet grundvandsstand

Retningslinjer for arealudlæg til opmagasinering af vand ved ekstreme regnhændelser

 1. Der er udpeget kommunale arealer, der i tilfælde af ekstreme regnhændelser kan anvendes til opmagasinering af vand, se kortbilag 5.
 2. Arealerne friholdes for bebyggelse m.v. der kan vanskeliggøre eller forhindre etablering af opmagasineringsarealer. Der kan ikke meddeles landzonetilladelser til byggeri og anlæg i de udpegede områder.

Baggrund

Der er sket en betydelig urbanisering og udvikling af Herning By, som er med til at øge vandstanden i Herningsholm Å. Hvis der kan udpeges lavtliggende områder i oplandet, hvor der kan accepteres periodiske oversvømmelser, vil det være muligt at etablere naturprægede oversvømmelser, der vil kunne forsinke og udjævne vandføringen i vandløbet og dermed reducere omfanget af oversvømmelser længere nede i vandløbet.

Der er vedtaget ny lovgivning, som giver spildevandsselskaberne mulighed for at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter, som selskaberne efter hidtil gældende regler ikke ville kunne finansiere over spildevandstaksterne. Det følger af reglerne, at spildevandsselskaberne ikke vil kunne påtage sig en større risiko end, hvad det ville have kostet, hvis selskaberne havde valgt at foretage investeringer i klimatilpasning af deres egne anlæg på sædvanlig vis.

Det er et krav, at projektet har til (del)formål at håndtere tag- og overfladevand. Lovgivningen giver Herning Vand A/S en unik mulighed for at bidrage med knowhow og ressourcer til at sikre løsninger på de ændrede nedbørsmønstre, som klimaændringerne medfører.

Der er gennemført en screening, som har gjort det muligt at udpege fire kommunale arealer, som, naturligt eller på grund af tidligere aktiviteter i området, ligger 0,5-1 meter eller mere under det omgivende terræn. Disse fire Klimatilpasningsprojekter har vi valgt at kalde for KLIT 1 - 4:

KLIT 1: Hammerum Å/Kløvervej (er udført).

KLIT 2: Knudmosen/Miljøvej

KLIT 3: Lillelund Engpark (er under udførelse)

KLIT 4: Sundsvej-Gullestrupvej

De fire projekter skal fungere som både vandmagasin og naturområde og derved også opfylde rekreative behov for kommunens borgere. Herningsholm Å løber øst, nord og vest for Herning By og modtager her store mængder overfladevand fra både Herning og omegnsbyerne og fra et stort landbrugsopland. Kommunen har siden 2010 haft en vandstandsmåler stående i Herningsholm Å ved Silkeborgvej i den sydlige del af byen. Denne måler viser, at vandstanden i vandløbet ofte stiger dramatisk ved større regnmængder, og da vandstanden ikke altid er faldet igen før den næste byge, er der ved flere lejligheder opstået problemer for de nedstrøms liggende arealer, golfbane og kolonihaver, der er blevet oversvømmet.

Formålet med projekterne er at forsinke overfaldevand fra oplandet for at sikre større kapacitet i Herningsholm Å. Ved at forsinke overfladevandet minimeres risikoen for, at vandløbet går over sine breder og oversvømmer dele af Herning, og landbrugsarealer nedstrøms Herning by. Der er desuden problemer med udløbet fra Herning Centralrenseanlæg, der flere gange har haft svært ved at udlede renset spildevand på grund af for høj vandstand i Herningsholm Å.

Knudmosen/Miljøvej (KLIT 2)

I den østlige del af Knudmosen ligger der store muligheder for at etablere en forsinkelse af afstrømningen videre til Herningsholm Å. Periodiske oversvømmelser af Knudmosen kan influere på områdets nuværende anvendelse med græssende kvæg samt vandreruter. Da der er tale om periodiske oversvømmelser, vil området dog kunne bevare sin anvendelse en del af året.

Sundsvej-Gullestrupvej (KLIT 4)

Nedstrøms golfbanen på strækningen mellem Sundsvej-Gullestrupvej er der betydelige lavninger i ådalen. Disse kan udnyttes ved en hævning af vandløbsbunden.

Nyt omløb vest om Herning (KLIT 5)

I planperioden vil Herning Kommune undersøge muligheden for, at aflaste Herningsholm Å via et system af nye rør og grøfter ved at lave en forbindelse fra Knudmosen vest om Herning, så en del af byens overfladevand kan ledes i Tyvkær Bæk og herefter Herningsholm Å vest for Gudenåkvarteret.

Nyt oversvømmelsesområde ved Hammerum Bæk ved Nabkær (KLIT 6)

I planperioden vil Herning Kommune undersøge muligheden for, at nedsætte belastningen af Herningsholm Å ved, at overfladevandet fra Hammerum og Gjellerup området ledes ud i det lave område nord for Nabkær. Området kan desuden blive et spændende naturområde som kan opleves fra cykelstien.

EU-samarbejde

Kommunen deltager i projektet Topsoil, der kan være med til at finde løsninger, der kan reducere problemer med stigende grundvandsspejl i blandt andet Sunds. I Topsoil projektet vil der være mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige deltagende parter fra både ind- og udland. Projektet vil desuden inddrage Herning Vand A/S og nationale videns institutioner.

Kommunen har sammen med Region Midt og en række andre midtjyske kommuner og partnere ansøgt om økonomisk støtte til projektet Coast 2 coast, der kan være med til at finde lokale løsninger, der kan forsinke overfladevandets afløb til Storå. I Coast 2 coast vil Storåkommunerne arbejde frem mod at gøre Region Midt mere klimarobust, ved at undersøge forslag til løsninger, som kan tilbageholde overfladevand i samarbejde med de lokale landmænd. Projektet vil desuden inddrage forsyninger og nationale vidensinstitutioner.