Biogas

Retningslinjer for biogas

Formålet med biogasplanlægningen er at sikre, at vi har det nødvendige grundlag for at udpege områder til biogasanlæg i kommuneplanen.

Når vi peger områder ud, medvirker det til at give investeringssikkerhed for biogasproducenter. I sidste ende vil biogasanlæg hjælpe til at opfylde Herning Kommunes klimamål.

Udpegningen af arealer til biogasanlæg tager udgangspunkt i følgende:

 • Beboelse
 • Natur- og miljøhensyn, herunder Natura2000
 • Grundvand
 • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Spredningskorridorer
 • Visuelle påvirkninger af landskabet
 • Infrastruktur, herunder vejnettets kapacitet til transport af gylle for biogasanlæg
 • Byudvikling, herunder afstand til eksisterende byer og forventede byudviklingsplaner.

Det er byrådets mål, at

 • Placeringen af biogasanlæg skal medvirke til en mere miljørigtig udnyttelse af gylle og reststoffer, som f.eks. organisk industriaffald.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

 • Udpege områder hvor der kan placeres biogasanlæg

Retningslinjer

 1. Der kan inden for kommuneplanramme 09.T31, 09.T32, 09.T33, 29.T34, 29.T36, 29.T37, 39.T38, 49.T3, 59.T4, 59.T39, 99.T41 og 99.T42 etableres biogasanlæg.
 2. Der er omkring rammeområderne udlagt en konsekvenszone på 500 m, hvor der ikke må etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene.
 3. Anlæggenes udformning skal præciseres gennem udarbejdelse af lokalplan

Baggrund

I Herning Kommuneplan 2013-2024 var udpeget de to eksisterende biogasanlæg. Med Kommune-plan 2017-2028 udpeges yderligere 12 områder til placering af biogasanlæg. Til grund for udpegningen ligger afstand til beboelse (>500 m), afstand til varmeværk/virksomhed som aftager (<10 km), områdets størrelse (>20 ha) samt natur og miljø bindinger som kan hindre en etablering.