Forurenede arealer

Retningslinjer for forurenede arealer

Herning Kommune skal vurdere anvendelsen af arealer, der er kortlagt som forurenede eller muligt forurenede efter Lov om forurenet jord. Herved sikres, at anvendelsen af arealet er forsvarligt i forhold til natur, miljø og menneskers sundhed.

Det er byrådets mål at

  • Forurenede arealer, der skal bruges til særligt følsomme formål, kan kun anvendes vis det sker uden sundhedsmæssig risiko for brugerne af arealerne.
  • Forebygge og afværge forureningers skader på miljøet særligt i forhold til grundvandet.
  • Forebygge yderligere spredning af forurening af miljøet i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord fra forurenede arealer.

Byrådet vil arbejde for sine mål ved, at

  • Gennem jævnlige kampagner om sløjfningsfrister og inspektion af olietanke, gøre borgere opmærksom på risikoen for forurening ved opbevaring af olie og kemikalier.
  • Gennem borgervenlige systemer til kortopslag og anmeldelse, sikre en effektiv styring af lettere forurenet og forurenet jord, som skal bortskaffes.
  • Sikre, at der vil blive stillet vilkår i tilladelser efter Lov om forurenet jord, der forebygger risici i forhold til kontakt med jord, indeklima, grundvand, overfladevand og Natura2000 områder, sådan at en senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller fordyres væsentlig.

Retningslinjer

  1. Et areal, der er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet, må ikke anvendes til et følsomt formål. Der må desuden ikke foretages nedrivning, bygge-, grave- og anlægsarbejder på kortlagte arealer, der ligger inden for de i Jordforureningslovens udlagte arealer med offentlig indsats så som Områder med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD) eller indvindingsopland til alment vandværk, eller på arealer, der aktuelt anvendes til følsomme formål for eksempel bolig, børneinstitution eller offentligt legeplads.
  2. Herning Kommune kan dog give tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller nedrivning, bygge-, grave- og anlægsarbejder efter en konkret vurdering, og efter at have indhentet en udtalelse fra Region Midtjylland.  Herning Kommune vil kræve doku-mentation for, at den planlagte arealanvendelse og/eller nedrivning, bygge-, grave- og anlægsarbejde er miljø og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Baggrund

Ringkøbing Amt har gennem tiden gennemført en kortlægning af muligt forurenende aktiviteter. Kortlægningen er primært sket ud fra kendskabet til aktiviteter, der er foregået før midten af 1970´erne, hvor Miljøbeskyttelsesloven og særlige regelsæt for olie- og kemikalieaffald trådte i kraft.

Foruden kortlægning af muligt forurenende aktiviteter har det tidligere Ringkøbing Amt med assistance fra kommunerne også kortlagt lokaliteter, hvor der er konstateret forurening. Kortlægningsarbejdet fortsætter efter kommunalreformen i regi af Region Midtjylland, som registrerer alle kortlagte arealer i kommunen og viser dem på Danmarks Arealinformation. Derved sikres det, at nuværende og kommende ejere af arealerne har adgang til oplysninger om forureninger.

Lov om forurenet jord regulerer alle forhold vedrørende jordforureninger uanset tidspunkt for forureningen. Loven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed.
Region Midtjylland er kun forpligtet til at undersøge arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder inden for de i Jordforureningslovens udlagte arealer med offentlig indsats, der omfatter udpegede Områ-der med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg, overfladevand, internationale beskyttelsesområder eller anvendes til følsomt formål (f.eks. bolig, børne-institution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhus-grund eller institution i øvrigt).

Det kan ikke forventes, at der foretages offentligt finansierede undersøgelser eller etableres afværgeforanstaltninger uden for de i Jordforureningslovens udlagte arealer med offentlig indsats med mindre, der gælder helt specielle forhold. Det offentlige finansierer indsatsen over for forureninger, hvor forureneren ikke kan drages til ansvar.

Hvis et areal, kortlagt som muligt forurenet eller forurenet, ønskes anvendt til et følsomt formål, kræver det tilladelse fra kommunen. Tilsvarende kræver det tilladelse fra kommunen, hvis der skal bygges eller laves anlægsarbejde på et kortlagt areal, der ligger inden for de i Jordforureningslovens udlagte arealer med offentlig indsats.

Herning Kommune foretager en vurdering og eventuelt en forureningsundersøgelse, før erhvervsområder lægges ud til følsom anvendelse.

Pr. 1/1 2008 er jordforureningsloven ændret, således at samtlige byzoner som udgangspunkt skal klassificeres som områder, der kan være lettere forurenet. Hensigten med klassificeringen er at opnå en bedre styring af anbringelse af overskudsjord fra de klassificerede områder.

Herning Kommune har gennem et regulativ udtaget større sammenhængende områder i byzoner fra klassificeringen. Undtagelsen er mulig, når kommunen vurderer, at et område ikke er lettere forurenet.
Adgang til kort med angivelse af de klassificerede områder findes på kommunens hjemmeside og på Danmarks Arealinformation. Konsekvensen af områdeklassificering er, at flytning af jordpartier over 1 m3 væk fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, skal på forhånd anmeldes til kommunen. Dokumentation i form af analyser af prøver for forurenende stoffer er påkrævet. På kommunens hjemmeside findes der et skema til anmeldelse af jordflytning fra de klassificerede områder.

Kontaktinfo

Kaare Hjorth
Teamleder kommuneplan
Tlf.: 96288553
Mobil: 20864901
Send e-mail til bekkh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.