Affald

Retningslinjer for affald

Håndtering, genbrug og genanvendelse af affald har en væsentlig betydning for udledning af CO2, og forbruget af råstoffer. I Regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald I" lægges der op til, at kommunerne etablerer nye ordninger, så der på landsplan genanvendes 50% af udvalgte fraktioner fra husholdninger i 2022. Der lægges op til en ny tilgang til affaldet

I Danmark brænder vi meget affald af. Affald, som vi kunne få mere ud af ved at genanvende mere og genanvende bedre. Den kommunale politik på affaldsområdet spiller en central rolle i virkeliggørelsen af regeringens nye affaldspolitik. Gennem valg af ordninger, krav til indsamling og behandling af affaldet samt ikke mindst gennem tilrettelæggelsen af serviceniveauet og dialogen med borgerne, kan miljøbelastningen mindskes.

Det er byrådets mål at

 • Indsatsen på affaldsområdet bidrager til at reducere miljøbelastningen og tabet af ressourcer fra den samlede affaldshåndtering.
 • Affaldsproducerende virksomheder håndterer og behandler affald, så spild af ressourcer og miljøbelastning løbende minimeres.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

 • Sikre kommunens affaldsproducenter adgang til tilstrækkelig kapacitet til forbrænding og deponering gennem fortsat medlemskab af affaldssamarbejder.
 • Arbejde for en sammenhæng med den nationale ressourcestrategi og kommunens grønne mål og forpligtelser.
 • Informere og kommunikere med borgere og erhverv om affaldets sammenhæng med produktion og forbrug, og de muligheder der er, for at begrænse miljøbelastning og tab af ressourcer fra affald.
 • Følge Herning Kommunes Affaldsplan 2015 - 2024 med fokus på:
  • Bedre sortering. Målet er 37% genanvendelse fra husholdninger i 2018 og 50% i 2022 samt øget genanvendelse fra de kommunale institutioner og øvrige virksomheder i kommunen
  • Mere effektiv og miljøvenlig indsamling. Målet er mindre og mere miljøvenlig transport af affaldet i kommunen
  • Bedre affaldsbehandling og afsætning. Målet er bedst mulig genanvendelse for pengene ved at følge markedet og overveje nye teknologier

Retningslinjer

 1. I forbindelse med planlægning af nye områder, skal det i arealdisponeringen sikres, at de opstillede mål i affaldsplanen kan tilgodeses.

Planlagte initiativer i 2015-2018

 • Udskiftning af affaldsbeholdere ved husstandene.
 • Forsøg med udsortering af metal og papir i èn 2-delt beholder i et udvalgt område.
 • Genbrugspladsernes indretning skal gennemgås og optimeres - herunder skal Nederkærgård Genbrugsplads, Herning, opgraderes.
 • Etablering af en ny genbrugsplads i Sunds.
 • Åbningstiderne på de 8 genbrugspladser skal samordnes. Forsøgsordning vedr. søndagsåben i sommerhalvåret på Nederkærgård gøres permanent.
 • Kompetenceløft af medarbejdere på genbrugspladserne.
 • Storskraldsordninger ved etageejendomme skal ensrettes.
 • Glascontainere skal gradvist udskiftes til nedgravede løsninger.
 • Etablering af fællesforening for velgørende organisationer, som kan aftage genbrugseffekter fra genbrugspladserne.
 • Udvikling af skoletjenesten.
 • Adfærdspåvirkende og informations kampagner f.eks. sortering af problemaffald.
 • Udvikling af hjemmeside og selvbetjeningsløsninger.
 • Følge markedet for bedst mulig afsætning.
 • Følge udviklingen af behandlingsteknologier.

Følgende initiativer skal afklares i planperioden

 • Videreudvikling af tværkommunale samarbejder, herunder fusion af fælleskommunale selskaber.
 • Muligheder for udsortering af plast ved husstandene, samt muligheder for genanvendelse.
 • Muligheder for udsortering af organisk affald ved husstandene samt muligheder for genanvendelse.

Baggrund

Ud over en lang række private virksomheder, som indsamler, sorterer og oparbejder genanvendelige produkter, ligger der i Herning Kommune det fælles kommunale affaldsbehandlingsanlæg, AFLD I/S.

Nationale affaldsstrategier:

Regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald I" blev lanceret i 2013 og er udmøntet i Herning Kommunes affaldshåndteringsplan 2013-2018. I 2015 udkom "Danmark uden affald II", som er en strategi for affaldsforebyggelse.

I forlængelse af de gældende affaldsstrategier, er der udarbejdet en tilhørende affaldsbekendtgørelse, hvor de lovmæssige krav omkring affaldshåndtering indgår.

Ifølge den gældende affaldsbekendtgørelse, skal kommunerne udarbejde en kommunal affaldsplan, som skal være i overensstemmelse med de udmeldte nationale affaldsstrategier.

Herning Kommunes Affaldsplan 2015-2024 blev politisk godkendt i december 2015.