Kultur

Retningslinjer for kultur

Herning Kommunes kulturpolitik blev udarbejdet via en borgerinddragende proces i 2007 i forbindelse med, at kommunerne blev lagt sammen. Siden da er der sket meget i Herning Kommune, og i 2016 blev arbejdet med en ny kulturpolitik sat i gang. Den nye kulturpolitik kommer til at bygge på resultaterne fra de nuværende politikker for bibliotekerne og kultur.  

Visionen i den nye politik bliver "Kultur hver dag". Vi er omgivet af kultur og kunst hver eneste dag. Herning Kommune vil sikre, at kunsten og kulturen bliver ved med at have en stor rolle i vores fælles gode hverdagsliv. Det er kultur og kunst, der gør os til hele mennesker. Det er det, der definerer vores identitet - både som mennesker, lokale borgere og danskere i al almindelighed. Det er nærheden og den ekstra værdi for den enkelte borger, der er i fokus.

Kunsten og kulturen er en af ingredienserne i det stærke sammenhold og den handlekraft, der kendetegner Herning. Det sker i fællesskab, når både erhvervsliv, kulturentreprenører og kommune trækker på samme hammel.  

Herning Kommune tror på, at alle bliver gladere og mere tilfredse, ja endda sundere, når kunst og kultur skaber unikke øjeblikke i hverdagen.

I Herning Kommune vil vi bruge kunsten og kulturen til at drive udviklingen. Vi vil dyrke borgernes og erhvervslivets lyst til at deltage og engagere sig i fællesskabet.

Der er tre temaer i udspillet til den nye kulturpolitik

 • Unikke Øjeblikke - som er alle de særlige øjeblikke, hvor man som publikum oplever kunst og kultur (både professionelt og mangfoldigt)
 • Kulturens Kapacitet - der, hvor kunsten og kulturen er løftestang for et andet formål (f.eks. at blive rask, at blive mindre ensom, at tilegne sig viden)
 • Professionelt og Mangfoldigt - som er den skabende proces. Det gælder både amatører og professionelle, men det er skabertrangen, der er afgørende.

Tilsammen danner de grundlaget for arbejdet med kulturen i Herning. Kulturpolitikken har en række indsatser, og der vil blive et tillæg med konkrete idéer.

Kulturarv

Herning Kommune tager ansvar for det, jorden gemmer. Det er vigtigt, at der hele tiden opnås ny viden om fortiden. Der bevares uberørte områder, hvor fremtidens arkæologer kan udforske.  

Kulturarven danner basis for borgernes selvforståelse og identitet. Den kulturelle arv skal bevares, gøres synlig og formidles. Der skal bruges nye og moderne rammer og former for formidling, som gør viden nemmere at forstå. Herning Kommune vil arbejde for, at den høje kvalitet fastholdes.

Museum Midtjylland er flyttet fra den gamle bygning i Museumsgade. De samler alle udstillinger og personale i den tidligere Herning Klædefabrik. Målet er at skabe Det Nye Textilforum med fokus på tekstilindustri. Museum Midtjylland vil lave et nyt, moderne og sanseligt museum. Formålet er at fremhæve den stærke tekstil tradition i Midtjylland. Fremstilling af tekstil har været en del af livet her siden oldtiden.

For yderligere uddybning af Herning Kommunes retningslinjer på kulturarvsområdet henvises til afsnittet "Kulturarv" under "Planer for hele kommunen" i Herning Kommuneplan 2017-2028.

Oplevelser i det offentlige rum

Oplevelser og aktiviteter i byen er en vigtig faktor. Især når det drejer sig om borgernes gode liv. Men også når det drejer sig om markedsføring og branding af kommunen.

Herning har mange store sportsbegivenheder. Men der skal også være en kulturel og mangfoldig event kultur. Det vil sige flere store og små arrangementer og aktiviteter overalt i kommunen. Det sker via disse handlinger:

 • Støtte ildsjæle og private aktører, som ønsker at lave kulturelle og mangfoldige events / festivaler
 • Synliggøre at "her er alle muligheder åbne". Det sker ved at inspirere de mange kultur aktører
 • Tiltrække og give mulighed for kulturelle events / konferencer / festivaler
 • Gøre mere ud af at få gang i Brug Byen
 • Sætte fokus på kunst i det offentlige rum. I Herning Kommune er der

kunst og kultur i hele kommunen. Når borgeren møder kunsten oplever de inspiration, nærvær, fællesskab.

Kunst i Midtbyen

Kunsten og kulturen er vigtig for at give Midtbyen liv. Så får borgere og gæster lyst til at komme og være i byen. Byrummene er rammer for kulturelle oplevelser og udfoldelse. De skal overraske og få folk til at bevæge sig. Det skaber deltagelse og liv i byen.

Der skal arbejdes på at sætte kunst og kultur i spil som løftestang for aktivitet og overraskelse. Det skal ske ved renoveringen af Gågaden og Torvet. Også Herning C og forbindelsen mellem biblioteket i Østergade og Nørregade 7 tænkes ind.  

Det sker via disse handlinger:

 • Der laves projekter, aktiviteter og arrangementer, som går på tværs af områdets aktører
 • Byens rum gøres levende med kunst og kultur
 • Kommunen deltager i Urban Lab. Urban Lab undersøger, hvad kunst og kultur i det offentlige rum betyder. Der køres også modelprojekter
 • Byens borgere bliver hørt og set
 • Brug Byens muligheder gøres mere synlige. De mange aktører kontaktes direkte.

Kulturlivet som driver

Herning Kommune har et rigt og varieret udbud af kultur og kunst. De kreative borgere og kunstnere er vigtige, når der skal udvikles nye kreative og urbane områder. Områder, hvor innovation, værdi for den enkelte og fællesskab er nøgleord. Vi ønsker at stille de ikke-færdige rammer til rådighed. Så de kulturelle iværksættere selv kan forme og skabe deres sted. Dermed bliver området en magnet for kreativitet. Det er der brug for i Herning.

Det sker via disse handlinger:

 • Lytte til de kulturelle iværksættere. Samle alle aktører og lade kulturen gro nedefra.
 • Stille rammerne til rådighed. Uden at de er planlagte eller færdige
 • Afdække ønsker og behov til nye rammer
 • Undersøge mulige andre måder at bruge steder på
 • Finde ud af, om de kreative miljøer kan bære nogle kreative erhverv
 • Finde de projekter, hvor byudvikling kunne være ramme for et kreativt miljø