Idræt og fritid

Retningslinjer for idræt og fritid

I Herning er der rig mulighed for et aktivt og indholdsrigt fritidsliv, som skaber udvikling, sammenhold og nærhed i hverdagen. Der er ikke langt fra tanke til handling, hvor kommune, erhvervsliv og det frivillige foreningsliv arbejder sammen om at løfte fælles opgaver og mål.

Idræts- og fritidslivet spiller en aktiv rolle i udviklingen af Herning Kommune, som et godt sted at leve og være. Idræts- og fritidslivet i Herning Kommune rummer aktiviteter, som giver mulighed for at lege, udfolde sig kreativt, konkurrere, færdes i det fri og indgå i sociale fællesskaber. Endvidere har eliteidrætten med dens fascination, spænding og æstetik sin unikke egenværdi - både for den enkelte, for fællesskabet og for kommunen.

Herning Kommune har en vision om at skabe optimale rammer for videreudvikling og vækst af et aktivt og mangfoldigt idræts- og fritidsliv og fremme sundhed og livskvalitet for alle kommunens borgere med fokus på fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i dialog med det pågældende områdes interessenter.

Til gennemførelse af visionen er udpeget følgende fokuspunkter:

  • Den organiserede foreningsaktivitet med fokus på bredden
  • Den organiserede foreningsaktivitet med fokus på eliten
  • Den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet
  • Særlige grupper/projekter på tværs
  • Oplevelsesmuligheder og events

Idræts- og fritidspolitikken understøtter gode rammer for det frivillige engagement og fællesskab, og bygger på dialog, demokrati og samarbejde. Der sigtes efter, at alle aldersgrupper i hele kommunen tilbydes gode idræts- og fritidstilbud inden for lokalområdet. Samtidig sigtes der på stor tilgængelighed for alle.

På anlægssiden ydes der tilskud til større og mindre idrætsbyggerier samt tilskud til etablering af en lang række inden- og udendørs idræts- og fritidsfaciliteter, herunder også midler til drift af disse anlæg.

Der støttes op om foreningslivets potentiale til at bidrage til øget fysisk aktivitet/ sundhed, herunder visionen om, at 75 procent af den danske befolkning er aktive i 2025, heraf 50 procent i foreningsregi.

Via folkeskolereformen arbejdes der med mere idræt i skolen og samarbejdet med foreningslivet gennem åben skole, hvor foreningslivet bidrager til læring, trivsel og dannelse både i og uden for skolen.

Samtidig styrkes idrætsfaciliteter, byrum og naturen, som rammer for fysisk og rekreativ udfoldelse. Ved at udnytte allerede eksisterende potentialer kan planlægningsindsatser stimulere borgernes lyst til at skabe en aktiv hverdag.

Endeligt er idrættens potentiale for branding, vækst og beskæftigelse et opmærksomhedspunkt.

Fremtidens idrætsfaciliteter, bedre udnyttelse, samarbejde og drift

Der sættes fokus på en afdækning af de lokale forhold med henblik på en optimal udnyttelse af de eksisterende idrætsfaciliteter og kvalificering af fremtidige prioriteringer.

I samarbejde med forskningsinstitutioner undersøges det hvilke forhold, der har betydning for idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering. Tiltag sættes i værk med henblik på at frigøre ledig kapacitet, skabe nye samarbejdsformer og incitamenter til løbende optimering af samarbejde og bedre drift.

Det selvorganiserede idræts- og fritidsliv

Der sættes fokus på at tilgodese det selvorganiserede idræts- og fritidsliv via forskellige byudviklings-/ byrumsprojekter. Fleksible byrum, miljøer og forbindelser, hvor borgerne kan udfolde sig aktivt og kreativt. Rammer som tager højde for den enkeltes planlægning, tryghed, tilgængelighed og mulighed for uformelt samvær, bevægelse, leg og læring.

Sportslig grunduddannelse i samarbejde med Herning Elite

Der sættes fokus på muligheden for at tilvælge mere idræt i skolen i en tidlig alder med afsæt i et aldersrelateret træningskoncept og bedre mulighed for at motivere og rekruttere et bredt udsnit af nye talenter.

Som fundament for eksisterende talentklasser i 7-10 kl. samarbejdes med Team Danmark om udvikling af en sportslig grunduddannelse for 0-6 kl., hvor der i indskolingen primært sættes fokus på mere motorisk og fysisk træning med afsæt i mange forskellige idrætter. På mellemtrin gives der mulighed for at specialisere sig efter idrætsinteresse med henblik på en evt. videre indstilling til de eksisterende talentklasser.

Gennem et unikt og attraktivt uddannelsesmiljø er visionen at skabe sammenhæng og fødekæde til udvikling af et talentcollege, som favner både det idrætslige og musiske, og styrker talentmiljøet.

Balance mellem store internationale og folkelige events

Det sættes fokus på at styrke Herning Kommune som sport- og event by ved at tiltrække events, som har økonomisk værdi og branding værdi for kommunen. Det kan være events med stor national og international bevågenhed og mange overnatninger over en længere periode, og samtidig mulighed for at styrke en bredere folkelig deltagelse.

Proces for ny idræts- og fritidspolitik

Herning Kommunes aktuelle idræts- og fritidspolitik er udarbejdet i 2007, og der melder sig et behov for en justering af den eksisterende politik med afsæt i nye udfordringer og ønsker. Der igangsættes en udviklingsproces med henblik på udarbejdelsen af en ny idræts- og fritidspolitik. En proces, hvor der indtænkes nyskabende og anderledes metoder med henblik på at opnå en høj grad af borgerinddragelse og borgerinvolvering.