Fritidsformål i det åbne land

Retningslinjer for fritidsformål i det åbne land

Gode muligheder for en aktiv fritid er en del af vores velfærd og kan være med til at styrke sundhed og livskvalitet gennem oplevelser i byen, naturen, i landskabet eller kulturmiljøet. Friluftslivet kan stimulere den generelle interesse for at sikre naturværdier og naturforbedrende tiltag. Udviklingen af rekreative tilbud kan medvirke til at skabe gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling. Herning Kommune ønsker, at der i de kommende år skal ske en styrkelse af indsatsen for at fremme turisme i kommunen.

Natur-, landskabs- og kulturværdier udgør kernen i friluftslivet, og udfordringen vil derfor være at finde en balance, så udviklingspotentialet udnyttes. Derfor har Herning Kommune udarbejdet en Friluftslivsstrategi, som skal danne rammen for den fremtidige udvikling af friluftslivet.

Projekter i planperioden

Ved udvikling af større friluftslivsprojekter, som eksempelvis åturismen, Løvbakke Natur- og læringscenter, Søby Brunkulsleje, skal der fokus på en bred og helhedsorienteret tilgang, så det samlede friluftsliv styrkes. De tre eksempler på projekter er centrale i den kommende planperiode og skal løfte muligheden for friluftsliv på nye måder.

 • Projektet om åturisme skal udvikle og udnytte potentialet omkring de tre store vandløbssystemener (Skjern Å, Karup Å og Storå). Åturisme arbejder med forskellige naturturismeformer som lystfiskerturisme, cykelturisme, vandreturisme etc. Dermed skal der skabes en kobling på tværs af friluftsliv, turisme og erhvervsudvikling. Det overordnede formål er at tiltrække flere turister til Herning Kommune, men der vil samtidig skabes en afledt effekt til gavn for borgerne i form af nye faciliteter og større helhed på tværs af de tre åsystemer. Dertil vil der arbejdes for et "Havørredernes Hus" ved Karup Å og et "Laksens Hus" ved Skjern Å, som skal understøtte åturismen, som samlingssted og startpunkt for aktiviteter.
 • Projektet om udvikling af Løvbakke Naturcenter handler om at udbygge, udvikle og løfte det eksisterende bynære Løvbakke Naturcenter. Der arbejdes på tværs af alle forvaltninger og institutio-ner for at nytænke stedet som en ny spændende ramme med nye funktioner. Stedet vil kunne bruges som en portal til oplevelser, læring og kreativitet ud i naturen i hele kommunen.
 • I Projektet Søby Brunkulsleje arbejdes der på at synliggøre eksisterende områder, som har et potentiale for friluftslivet. Her arbejdes der efter en vision om at gøre Søby Brunkulsleje til et nationalt kendt udflugtsmål, hvor besøgende kan lære om datidens brunkulsgravning og opleve det spændende landskab. Der skal sættes fokus på at fremhæve og synliggøre de kulturhistoriske og landskabelige værdier, og der skal skabes adgang til området på sikker vis. Der arbejdes med "hotspots", hvor centrale områder og elementer fremhæves og gøres tilgængeligt. En gammel bolig med tilhørende brovægt, kaldet Elmers hus, skal udvikles til et formidlingshus/besøgscenter, hvor de besøgende kan finde information om området og få et overblik over mulighederne for besøge de forskellige "hotspots".

Udviklingen af et friluftslivskort skal understøtte mulighederne for at udøve friluftsliv i Herning Kommune. Samtidig skal et friluftslivskort bruges aktivt i kortlægningen af friluftslivet, så der sikres den største bredde, hvor der eksempelvis både sikres områder med plads til ro og fordybelse samt områder med plads til mere støjende og "høj puls" aktiviteter. Et friluftslivskort skal også bruges til at kortlægge muligheder for at sammenbinde friluftsområder, eksempelvis i form af stier. Formålet er at bringe de mange gode eksisterende faciliteter i spil og målrette vedligeholdelsen og nyudviklingen.

Det er byrådets mål, at

 • Skabe og fastholde et alsidigt, attraktivt friluftsliv, i naturen, parker og byrum, som er med til at skabe rammerne om det gode liv i Herning Kommune,
 • Friluftslivsstrategien omsættes til konkrete handlinger i tværfaglige samarbejder og gennem samudvikling.
 • Friluftslivet udvikles med udgangspunkt i temaerne fra friluftslivsstrategien; bevægelse, læring, oplevelser og fællesskab.
 • Integrere friluftslivet i den samlede fysiske planlægning
 • Herning Kommunes friluftsliv udvikles, så det dækker et bredt spektrum af tilbud, oplevelser og events, der kan være med til at styrke bosætningen og tiltrække turister.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at

 • Udarbejde et friluftslivskort i planperioden, som samler alle relevante temaer vedrørende friluftslivet. Kortet skal have til formål at skabe overblik over mulighederne.
 • Sætte fokus på formidling og branding af friluftslivet og dets mange muligheder.
 • Understøtte tværfaglige samarbejder og borgerinddragelse i udviklingen af friluftslivet og fritidstilbuddene for at finde de bedste løsninger.
 • Inddrage nye teknologier og tænke i smarte løsninger i udviklingen af friluftslivet.
 • Målrette udvikling af friluftslivet gennem aktiv anvendelse af brugererfaringer, besøgsstatistikker og kortlægning af friluftslivet.
 • Øge borgernes viden om natur i sammenhæng med sundhed og livskvalitet gennem tilbud om formidling, naturvejledning - ikke mindst til børn - og et aktivt friluftsliv i samarbejde med frivillige og foreninger.
 • Sikre at der udlægges nødvendige arealer til fritidsformål herunder kolonihaver og golfbaner samt regionale og nationale rekreative stianlæg.
 • Etablere nye naturområder (naturgenopretning, skovrejsning) i nærhed af byer og fritidsområder med nem adgang for befolkningen.
 • Sætte fokus på transportforbindelser (til fods, på cykel, kørestol) fra byerne til eksisterende natur- og rekreative områder. Sætte fokus på at vedligeholde eller skabe friluftslivsmuligheder til bevægelse eller undervisning i det fri målrettet institutioner, skoler, sygehuse og plejehjem.
 • Indtænke friluftslivet i forbindelse med nye udstykninger, byomdannelse, klimatilpasningsprojekter og lignende.

Retningslinjer

 1. Nye ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.
 2. Ved udlæg af arealer til ferie- og friluftsanlæg skal det sikres, at
  1. der bruges mindst mulig landbrugsjord.
  2. natur, kulturhistoriske og landskabelige værdier ikke skæmmes og offentlighedens færdselsrettigheder ikke indskrænkes.
  3. boligområder og andre støjfølsomme anvendelser ikke belastes med støj, jf. Miljøstyrelsens vejledninger og at spildevandsudledning ikke hindrer opfyldelse af målsætning for recipienten.
 3. I vurdering af aktiviteter for frilufts- og fritidslivet skal der være fokus på balancen mellem beskyttelse og benyttelse af værdifulde kvaliteter i byen og landskabet i overensstemmelse med kommunens politikker og strategier. Det kan f.eks. være ved aktiviteter i relation til vandløb og søer, ved ønsker om nye fritidsanlæg som kolonihaver og golfbaner med tilhørende boligbebyggelse og omkring ferie- og oplevelsescentre samt byvækst og fortætning.