Børn og læring

Retningslinjer for børn og læring

Det er Byrådets mål at

 • Der skal være fokus på arbejdet med målbevidste læringsprocesser og på børnenes og de unges læring.
 • Målbevidste læringsprocesser er fundamentet for den pædagogiske praksis.
 • Pædagogisk praksis såvel som pædagogisk forandring bygger på data- og forskningsbaseret viden.
 • Alle ledere og pædagogisk personale er ledere af læring.
 • Forandringsmodellen er den pædagogiske ramme for læringsprocesserne.
 • Kvalitetsrapporten sammen med forandringsmodellen er det vigtigste værktøj i forhold til evaluering og dokumentation af pædagogisk udvikling.
 • Alt pædagogisk personale har fokus på børnenes og de unges læring og trivsel.
 • Forældrene er væsentlige samarbejdspartnere i børnenes og de unges læringsprocesser.
 • Lysten til læring skal udfordres, og barnet og den unge skal forberedes til næste trin i livet. Udviklingen skal fremmes af ansvar, engagement, gode rammer og læringsmiljøer.
 • Det tilstræbes, at børn og unge i udsatte positioner på grund af handicap, sociale, emotionelle og faglige problemer inkluderes i dagtilbuddenes og skolernes almentilbud. Målet med inklusion er, at den enkelte på trods af forskelligheden udvikler kompetencer og bliver accepteret og inkluderet i barndommens, ungdommens og voksenlivets fællesskab.
 • Børn, unge og familier skal opleve kontinuitet i kontakten med Herning Kommune, og de skal inddrages og ansvarliggøres. Der skal således være sammenhæng mellem de tilbud Herning Kommune giver. Det gør sig gældende i overgangen mellem forskellige dagtilbud og skoler, overgang mellem skole og ungdomsuddannelser, overgange der følger af aldersopdeling af tilbud og ved overgangen mellem ungdom og voksenliv.
 • Kvalitetsudviklingen sker i et samspil mellem organisations-, personale- og ledelsesudvikling. Herning Kommune vægter et højt uddannelsesniveau såvel generelt som specielt.
 • Der skal være en sammenhæng mellem boligudbygning og udbud af pladser. Dagtilbudsudbygningen og institutionsstrukturen i lokalområdet skal koordineres i forhold til skoleudbygningen.

Det vil Byrådet arbejde for ved, at

Udarbejde strategier for følgende områder fra 0 - 18 år:

 • Indhold i skolereformen,
 • IT og mediestrategien,
 • Sprog- og læsestrategien,
 • Matematik og naturstrategien - Sikre at der er sammenhæng mellem matematik og naturfag i dagtilbud og skoler,
 • Inklusionsstrategien - Sikre at alle børn og unge er en del af fællesskabet,
 • Læringskodeks på tværs af dagtilbud og skoler.
 • Øge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse (95%'s målsætningen).

Dagtilbud

Det er Byrådets mål at

 • Dagtilbuddene har fokus på børnenes læring og trivsel.
 • Give garanti for en plads i forhold til de 13 distrikter kommunen er inddelt i. Pladskapaciteten tilpasses løbende lokalområdets behov.
 • Give et varieret udbud af pladstyper for alle aldersgrupper, som understøtter forældrenes valgmuligheder i lokalområdet.
 • Styrke barnets alsidige udvikling og læring med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner. Der sættes fokus på alle barnets potentialer og kompetencer under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger. Målet er, at barnet rustes til at begå sig i livet.
 • At alle dagtilbud arbejder med begrebsafklaring af inklusion og trivsel ud fra Inklusionsstrategien.
 • At der fortsat arbejdes med pædagogisk kvalitetsudvikling med fokus på læring og udvikling.

Det vil Byrådet arbejde for ved at

 • Understøtte implementering af strategi- og handleplaner for: IT, Sprog og læsning, Inklusion, Matematik og Natur og Læringskodeks.
 • Der arbejdes systematisk med dokumentation og evaluering der sikrer kvalitet og udvikling.
 • Der arbejdes med implementering af grundlaget for den pædagogiske praksis i Herning Kommune.

Folkeskolen

Det er Byrådets mål at

 • Herning Kommunes folkeskoler arbejder med målbevidst læring.
 • Herning Kommune tilbyder et udviklingsorienteret skolevæsen, hvor åbenhed, nærvær og demokrati er centrale værdier i elevernes og medarbejdernes hverdag.
 • Kvaliteten i undervisningen og samarbejdet om udfordringer for alle elever i Herning Kommune skal sikre både et fagligt højt niveau og udvikling af personlige kompetencer, der sætter eleverne i stand til at fungere i et globalt samfund.
 • UngHerning er en aktiv samarbejdspartner. UngHerning støtter alle unges udvikling ved at tilbyde dem en aktiv fritid med et højt fagligt og kreativt indhold for hermed at forebygge, at kriminalitet og misbrug kommer i vejen for en god start på deres unge- og voksentilværelse.
 • Organisationsudviklingen skal understøtte en fleksibel og forandringsorienteret praksis, der har fokus på muligheder som et bærende element i skolernes kultur.
 • At alle skoler arbejder med begrebsafklaring af inklusion og trivsel ud fra Inklusionsstrategien.

Specialtilbud

Ungdomsuddannelse for unge i udsatte positioner (STU), skal give de unge en uddannelse, hvor de opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Med mulig videreuddannelse og beskæftigelse for øje, skal der tilbydes individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb, der tilpasses den unges funktionsniveau, behov og interesser.

Det er Byrådets mål at

 • Øge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.
 • Skabe tidssvarende fysiske rammer gennem renovering og nybygning. Der er bygget ny skole i Snejbjerg og en ny skole i Hammerum-Gjellerup området, Lindbjergskolen, forventes taget i brug i planperioden. Skolerne vægter læringsmiljøer, som understøtter elevernes lyst til at eksperimentere, reflektere og tilegne sig viden og praktiske færdigheder. Miljøer, der udfordrer elevernes læring, både i forhold til undervisningen i skolen og til den erfaring, som eleverne tilegner sig udenfor skolen.
 • Den teknologiske udvikling er en aktiv del af skolernes hverdag både pædagogisk og kulturelt. Undervisningen skal sikre, at eleverne udvikler viden og holdninger, der sætter dem i stand til at handle og tage beslutninger i netværkssamfundet. Eleverne skal kende de digitale værktøjers muligheder og kritisk tage stilling til, hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge dem.
 • Have fokus på vejledning i samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og folkeskolerne, så unge vælger uddannelse og erhverv til størst mulig gavn for sig selv og samfundet.