Børn og forebyggelse

Retningslinjer for børn og forebyggelse

Herningmodellen Børn og Unge er en fælles betegnelse for arbejdet i Børn og Unge Herning Kommune i forhold til evidens, inklusion og Herningmodellen for socialt udsatte (Det gamle Sverigesprogram).

Herningmodellen Børn og Unge er baseret på Tættere på, godt på vej tænkningen, der tydeliggør vigtigheden af jo tættere børn og unge er på nærmiljøet eller almenområdet, jo bedre.

Børn og unge i udsatte positioner

Det er Byrådets mål at

 • I Herning Kommune lægges der vægt på en tidlig og hurtig forebyggende indsats. Børn, unge og forældre skal tilbydes støtte, når der af hensyn til barnet og den unge er behov for det. Der lægges vægt på en koordineret, kvalificeret og målrettet indsats af alle, der arbejder med børn og unge i Herning Kommune.
 • Børn og unge i udsatte positioner på grund af handicap, sociale, emotionelle og faglige problemer skal opleve rummelighed og kontinuitet i Herning Kommunes tilbud.
 • Herning Kommune har en bred vifte af specialinstitutioner, som sikrer at de fleste specialtilbud kan imødekommes i kommunen. Samtidig er Herning Kommune en væsentlig aktør på feltet i forhold til andre kommuner, som vi indgår i samarbejde med. Der leveres høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.
 • Der skal i særlig grad skabes helhed og sammenhæng mellem dag- og døgntilbud og ved overgangen til andet tilbud, herunder særligt ved overgangen fra ung til voksen. Det skal sikres, at de kompetencer, der er opnået i et tilbud, bevares og styrkes i det næste tilbud.

Det vil Byrådet arbejde for ved at

 • Forældre og netværk inddrages, og deres resurser bruges til etablering af den bedst mulige støtte til barnet/den unge.
 • Den tidlige indsats karakteriseres ved samarbejde og dialog på tværs af kommunale forvaltninger og eksterne instanser. Et samarbejde, der præges af professionalisme til gavn for barnet/den unge.
 • Den tidlige indsats fremmes i såvel afdækningsfase som handlefase. Tidlig rådgivning, støtte og foranstaltninger medvirker herved til, at barnet/den unge tilbydes det mindst muligt indgribende tilbud.
 • Sikre, at børn og unge i udsatte positioner fastholdes i nærmiljøet gennem organiseringen af den tidligt forebyggende og tværfaglige indsats og ved omfordeling af resurser. Der arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og med en positiv tilgang til børn og unge, som kan understøtte potentialer og kompetencer.
 • Indsatsen tager udgangspunkt i barnet/familien i dialog med nærmiljøet, barnets og den unges daginstitution og skole.
 • Der arbejdes med udvikling af evidensbaserede metoder med det mål at fastholde udsatte børn og unge i nærmiljøet og styrke forældrenes kompetencer.
 • Familier, børn og unge, som i kortere eller længere tid har behov for særlig behandling eller specialundervisning, der ikke kan tilgodeses med udgangspunkt i hjemmet eller nærmiljøet, skal have et tilbud som sikrer integritet, værdighed og opfyldelse af de individuelt tilrettelagte mål for indsatsen.
 • Der arbejdes systematisk med effektmål- og resultatopfølgning, som skal sikre kvalitet og udvikling.
 • De familier, børn og unge, der har behov for særlige tilbud tilbydes en individuelt tilrettelagt indsats, der på en ressourcefokuseret og respektfuld måde fremmer udviklingen af den enkeltes kompetencer, værdighed og livskvalitet. Brugere og pårørende skal opleve nærhed, helhed og sammenhæng mellem sagsbehandling, rådgivning og vejledning omkring visitation til og brug af dag- og døgntilbud.
 • De faglige kompetencer på området til stadighed styrkes og udvikles, herunder skal der i særlig grad sikres sammenhæng og udvikles samarbejdsrelationer mellem ledere og medarbejderne i dag- og døgntilbud og forvaltningens ledere og medarbejdere.
 • Brugerne af specialtilbud inddrages systematisk. Der skal skabes værdi for brugerne ved at have fokus på evaluering, kvalitetsudvikling og dokumentation. Der arbejdes systematisk med effektmål- og resultatopfølgning og brugen af evidensbaserede metoder skal fremmes.

 

Sundhedsfremme

Det er Byrådets mål at

 • Der sættes fokus på sundhed ud fra en sundhedsfremmende synsvinkel. Sundhedsfremme tager udgangspunkt i familiens, børns og unges ressourcer, sundhed, trivsel og handlekompetence.

Det vil Byrådet arbejde for ved at

 • Den sundhedsfremmende indsats i sundhedsplejen og tandplejen iværksættes i barnets tidligste barndom, hvor børn, unge og forældre inddrages.
 • Sundhedsplejen arbejder med udgangspunkt i børnefamiliens ressourcer for at fremme familiens sundhed, trivsel og handlekompetence. Det tværfaglige samarbejde omkring børn i udsatte positioner styrkes og udvikles.
 • Sundhedsplejen og Børn- og ungelægerne medvirker til tidlig opsporing af sygdom og fejludvikling.
 • Tandplejens arbejde målrettes mod at forbedre og fastholde tandsundheden og den generelle sundhed, ved at være en effektiv, forebyggende og behandlende tandpleje, som sætter brugeren i centrum. Tandplejen arbejder behovsorienteret og sigter mod at fjerne ulighed i sundhed.
 • Arbejde målrettet med forebyggende og behandlende tandpleje, der sikrer, at alle fysisk og psykisk handicappede og ældre, der ikke kan benytte sygesikringens tandplejetilbud, får et velfungerende tandsæt, som de er tilfredse med og som medvirker til trivsel og velvære.