Biblioteker

Retningslinjer for biblioteker

Bibliotekerne er kommunens åbne møde-, debat-, være-, oplevelses- og læringssteder med fri og lige adgang for enhver til alle tilbud i både det fysiske og det digitale bibliotek. Bibliotekerne spiller en central rolle for borgernes adgang til viden og kultur, fremmer læselyst og digitale kompetencer, og er omdrejningspunkt for dannelse, medborgerskab og fællesskab. Sammen med arkiverne giver bibliotekerne adgang til og indsigt i kulturarven, understøtter identitetsdannelsen og sammenkæder fortid, nutid og fremtid.

Bibliotekernes services og tilbud er tilgængelige for alle borgere på Hovedbiblioteket i Herning og de delvist selvbetjente lokalbiblioteker i centerbyerne, Hammerum og Sunds, samt via det veludbyggede digitale bibliotekstilbud, som alle borgere i Herning Kommune kan tilgå hele døgnet.  

Bibliotekets services vil kontinuerligt blive mere digitale og have forskellige, målrettede tilbud blandt andet til skoler og institutioner m.fl.  

Centralbiblioteksfunktionen for alle biblioteker i Region Midtjylland varetages på vegne af staten.

Kommunen arbejder på en ny Kulturpolitik, herunder også en Bibliotekspolitik, der identificerer en række fokusområder for de kommende års biblioteksudvikling.

Det er byrådets mål, at

 • Bibliotekerne præsenterer og levendegør kulturarven samt den nye kulturproduktion og formidler alle tilgængelige informationer til borgerne.
 • Bibliotekerne understøtter den demokratiske debat og beslutningsproces ved at give den enkelte borger mulighed for at følge med i samfundsudviklingen og tage selvstændig stilling.
 • Bibliotekernes tilbud gives i en form og med et indhold, som bedst muligt tilgodeser den enkelte borger, uanset alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund m.v. Tilbuddene tilgodeser i lige høj grad erhvervsvirksomheder, uddannelser og fritidsinteresser.
 • Bibliotekerne løbende tager nye medier i anvendelse og stiller dem til rådighed med et supplerende tilbud om vejledning, så alle borgere har lige mulighed for at anvende informationsteknologien som redskab til egen udfoldelse, videnstilegnelse, informationssøgning, læring og kommunikation.
 • Bibliotekerne proaktivt påvirker biblioteksudviklingen ved til stadighed at arbejde med nye metoder og nye tilbud.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

 • Bibliotekerne understøtter og stimulerer læselysten hos børn og voksne og styrker borgernes muligheder for læring.
 • Bibliotekerne understøtter, synliggør og formidler kulturelle tilbud og sætter fokus på nye tendenser inden for forskellige kulturformer.
 • Bibliotekerne indrettes så forskellige brugerbehov (oplevelse, møde, debat, læring, fordybelse) kan tilfredsstilles.
 • Bibliotekerne gennem kurser og individuel vejledning bidrager til brugernes kvalificerede anvendelse af nye teknologier.
 • Bibliotekerne inddrager borgerne i udviklings- og innovationsprocesser.
 • Bibliotekerne fremmer udvikling i virksomheder.
 • Bibliotekerne udbreder kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet.