Trafik

Retningslinjer for trafik

Herning Kommune har sammen med Staten ansvar for, at infrastrukturen opfylder borgernes, erhvervslivets og turisters behov for transport, fremkommelighed og mobilitet i kommunen såvel som i regionen.
Herning Kommune har ansvaret for udbygning, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på godt 1.960 km kommunale veje med tilhørende stianlæg herunder nationale og regionale cykelruter samt Herning Lufthavn. Staten har ansvaret for statsvejene og jernbanenettet.

Herning Kommune har gennem de seneste årtier gennemgået en markant udvikling i både byudvikling og infrastruktur. For at sikre, at Herning Kommune også i fremtiden kan byde på en effektiv infrastruktur, er der udarbejdet en mobilitetsstrategi. Strategien skaber et solidt fundament for den fremtidige udvikling af den trafikale infrastruktur. Mobilitetsstrategien lægger op til udpegning af trafikale mobilitetspunkter og veje, som forbinder disse. Via udpegningen sikres, at vej- og stinettet for bilister, cyklister og kollektiv trafik udbygges i sammenhæng med den byudvikling, der ønskes. Formålet er at understøtte et attraktivt erhvervs- og handelsliv, bosætning, turisme og fritid. Mobilitetsstrategien fokuserer på behovet for en sikker, effektiv og bæredygtig transport for personer og gods i kommunen.

Mobilitetsplan

Herning Kommune er ansvarlig for vedtagelse af serviceniveau og bestilling af den kollektive trafik i kommunen i form af bybusserne i Herning by og lokale ruter i landområderne. Trafikselskabet Midttrafik i Region Midt er ansvarlig for at udføre den bestilte kørsel. Region Midt er ansvarlig for den regionale bustrafik.

Efter lov om trafikselskaber skal Staten udarbejde en samlet trafikplan. Herefter skal det enkelte trafikselskab i samarbejde med regionen og kommunerne udarbejde den kollektive trafikplan, som er gældende for hele trafikselskabets område. I denne skal Herning Kommunes bemærkninger om den kollektive trafik i kommunen indgå.

Byudviklingsformål med konsekvenser for det overordnede statslige vejnet drøftes med Vejdirektoratet forud for konkrete plantiltag. Derudover udarbejdes der VVM-redegørelser for større kommunale vejprojekter, der vurderes VVM-pligtige.

Det er byrådets mål, at

 • Arbejde for mobilitet for alle i Herning Kommune.
 • Trafikplanlægningen og vejudbygningen skal fastholde Herning Kommune som en dynamisk handels- og erhvervskommune.
 • Fastholde fremkommeligheden og den investerede kapital i vej- og stinettet.
 • Forbedre trafiksikkerheden i henhold til Færdselssikkerhedskommissionens fremadrettede målsætning om reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne.
 • 25 % af alle ture i 2028 foretages på cykel eller med kollektiv trafik. Øge trygheden og tilgængeligheden for alle på vej- og stinettet.
 • Reducere trafikkens miljøbelastning.
 • Den kollektive trafikbetjening er attraktiv for flest mulige i hele kommunen, og driften skal sikre mindst mulig miljøbelastning.
 • Byrådet vil arbejde for, at staten etablerer motorvej på rute 15 og 18 ved Herning på de strækninger, der er motortrafikvej (dvs. Herning NV mellem afkørsel 15 og 17 samt ved Snejbjerg mellem afkørsel 1 og 42), herunder vestvendte ramper ved Lind.
 • Byrådet vil arbejde for, at staten gennemfører en strategisk analyse af alternative motorvejskorridorer, med linjeføringen Herning - Billund - Kolding, som vurderes at have størst udviklingspotentiale for Midt- og Vestjylland
 • Byrådet vil arbejde for, at staten opgraderer Rute 15 (Herning-Ringkøbing) og rute 34/26 (Herning-Skive-Hanstholm), herunder en ny vestlig omfartsvej omkring Haderup samt en forbedret trafikafvikling i fordelerringen på Sundsvej.
 • Byrådet vil arbejde for, at Banedanmark opretter en ny station inkl. vigespor ved Hospitalet i Gødstrup.
 • Byrådet vil arbejde for, at staten sikrer en elektrificering af jernbanenettet i Region Midt samt en opgradering af de vigtigste jernbanestrækninger Herning - Vejle, Herning - Gødstrup og Herning - Århus, med højere frekvens.
 • Byrådet vil arbejde for, at sikre bedre udnyttelse af kapaciteten på de eksisterende skinnenet mod Århus, Vejle, Skjern og Holstebro efter nærbaneprincippet.
 • Byrådet vil arbejde for, at der etableres direkte forbindelse fra Århus til Herning og hospitalet i Gødstrup.
 • Sikre byudvikling ved jernbanestationer i samhørighed med nærbanesystemet.

Byrådet vil arbejde med sine mål ved, at

 • Veje og stier
  • Udbygge det overordnede vejnet og skabe gode sammenhængende vejforbindelser og adgangsveje til erhvervsområder, detailhandel og boligområder ud fra strukturen med mobilitetspunkter og trafikårer i mobilitetsstrategien, som skaber grundlaget for en fremtidssikret trafikplanlægning og investeringsplan.
  • Sikre en optimal drift og vedligeholdelse af vej- og stinettet således at fremkommeligheden og den investerede kapital fastholdes.
  • Miljøforbedre vejnettet igennem beplantninger og støjsvage belægninger.
  • Skabe sikkerhed og tryghed, for at sikre ubesværet færdsel mellem dagligdagens gøremål
  • Arbejde med udbygning af modulvogntogsnettet og adgangen til den enkelte virksomhed, for at sikre virksomhedernes vækstgrundlag
  • Arbejde med mobilitetsplanlægning for virksomheder og deres medarbejder og/eller et samlet erhvervsområde, for at støtte op om mulighederne for rekruttering og vækst
  • Tilgængelighed indtænkes i den fysiske infrastruktur for at skabe mobilitetspunkter og byrum, hvor alle kan færdes
  • Støtte op om nye og/eller alternative løsninger for transportformer, for eksempel samkørsel og delebil, for at understøtte det bæredygtige og smarte valg
 • Trafiksikkerhed
  • Udpege tematiske indsatsområder for trafiksikkerhedsarbejdet, der tegner effektive i forhold til at begrænse antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.
  • Udbygge stinettet til et sammenhængende og trafiksikkert fodgænger- og cykelrutenet i samarbejde med interessenter ud fra stiprojekterne afledt af cykelstiplanen.
  • Fredeliggøre veje i boligområder og udforme nye boligområder, så støjgener forebygges og trafiksikkerheden højnes.
  • Forbedre borgernes muligheder for at færdes langs med og på tværs af veje og stier med særligt fokus på trafikfarlige veje, så fx skolebørn har mulighed for at være selvtransporterende.
  • Skabe tryghed og sikkerhed på stiruterne i kommunen, så de er brugbare hele døgnet og året rundt, så muligheden for at træffe sunde valg i hverdagen fremmes
  • Skolerne i Herning Kommune udarbejder en trafikpolitik for at fremme trafiksikkerheden og cyklismen i kommunen.
 • Kollektiv trafik
  • Arbejde med nye principper og ideer for den kollektive trafik og undersøge mulighed for alternativ prissætning.
  • Løbende forbedre og målrette den kollektive trafik til brugernes behov.
  • I videst mulig omfang leve op til, det internationale miljøcharter for en bæredygtig udvikling af den kollektive trafik i kommunen.
  • Medvirke til at fremme brugen af kollektive transportformer, som skal give borgerne valgmulighed for rimelige forbindelser til arbejde, uddannelse og fritidsinteresser.
  • Forbedre korrespondancemulighederne mellem de forskellige transportformer (bus og tog).
  • Skabe god sammenhæng mellem parkeringsmuligheder for biler og cykler til en tilgængelig kollektiv trafik.
  • Arbejde for at sikre en god og direkte busforbindelse til Hospitalet i Gødstrup.

Retningslinjer

(De angivne støjgrænser i retningslinjerne er fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje" - der administreres altid efter Miljøstyrelsens gældende støjkrav).

 1. Veje
  1. De på kortbilag 8 viste statsveje og kommuneveje udpeges som veje af regional betydning.
  2. Der reserveres plads til de på kortbilag 8 angivne nye vejstrækninger. Boligområder og anden støjfølsom anvendelse skal planlægges, så der er en afstand på 100 - 200 m mellem den støjfølsomme anvendelse og disse nye vejstrækninger, medmindre der er foranstaltninger, som begrænser støjen til højest 58 dB(A).
  3. Det skal sikres, at byudviklingen sker så der, så vidt muligt, ikke skal etableres nye vejtilslutninger til det overordnede vejnet.
  4. I udformning af nye vejanlæg tages hensyn til Internationale Naturbeskyttelsesområder og landbrugsejendommes struktur- og arronderingsforhold, evt. ved gennemførelse af jordfordeling.
  5. Vejforsyningskorridorer hvori der ikke kan etableres langsgående ledningsanlæg fremgår af kortbilag 8.
  6. Vejdirektoratets arealreservationer til nye vejanlæg fremgår af kortbilag 8.
  7. Der skal arbejdes for opgradering af det statslige vejnet i Midt- og Vestjylland
 2. Cykelruter og cykelstier
  1. De nationale og regionale cykelruter fremgår af kortbilag 8. Ruterne afmærkes og kan bestå af selvstændige stier, cykelbaner eller eksisterende mindre veje
  2. På kortbilag 8 er vist, hvor der er cykelsti/-baner på vejene i kommunen.
  3. Udbygningen af stiforbindelser til et fremtidig sammenhængende stinet som udpeget i cykelstiplan fremgår af kortbilag 8.
 3. Kollektiv trafik
  1. Den fremtidige udbygning af jernbanenettet skal sikres ved udbygning af vigespor og ny station ved hospitalet i Gødstrup med direkte forbindelse fra Århus til hospitalet.
  2. Der skal arbejdes for opgradering af strækningen Århus - Holstebro med mere direkte linjeføring og/eller dobbeltspor på dele af strækningen samt kortere rejsetid, ½ times drift på strækningerne Århus - Silkeborg, Silkeborg - Herning og Herning - Holstebro samt højere frekvens.
  3. Der skal arbejdes for direkte busforbindelse fra Århus via Silkeborg til Herning
  4. Der skal arbejdes for opgradering af banestrækningen mellem Herning og Vejle med mere direkte linjeføring og/eller dobbelt spor på en del af strækningen samt kortere rejsetid og højere frekvens.
  5. Der skal arbejdes for, at en elektrificering af jernbanenettet også bliver gennemført i Midt- og Vestjylland.
  6. Jernbanen skal indarbejdes som grundlag for kommende byudvikling efter nærbaneprincip, som fastlagt i mobilitetsstrategien.
  7. Der skal arbejdes for, at der fremadrettet skabes bedre korrespondancer i den kollektive trafik.
  8. Der skal etableres tilstrækkelige parkeringsmuligheder, både for biler og cykler, ved terminaler og stoppesteder. Der skal være tilstrækkelig mulighed for såvel langtidsparkering (kombinerede bil/bus/tog rejser) samt for afsætning/afhentningssteder.
  9. Planlægning af en kommende busforbindelse til hospitalet i Gødstrup skal danne grundlag for nye bybusforbindelser inden hospitalet tages i brug i 2018/2019.
 4. Lufthavne og Flyvepladser
  1. Der udlægges areal omkring Herning Lufthavn, så denne kan opretholdes som offentlig regional og lokal instrumentlufthavn, og der reserveres endvidere areal til eventuel udvidelse af pladsen.
  2. Der må ikke etableres anlæg og bebyggelse, som indebærer risiko for flytrafikken i indflyvningszonerne omkring lufthavnen og flyvepladser. Reguleringen af disse forhold og af eksisterende forhold sker efter Lov om luftfart.
 5. Køretekniske anlæg
  1. Der kan udlægges arealer til køretekniske anlæg - eventuelt i tilknytning til eksisterende større tekniske anlæg i det åbne land.
  2. Placering af anlæg uden for de udlagte byområder må ikke ske i de udlagte naturområder. Støjniveauet må ikke blive højere end angivet i Miljøministeriets vejledninger.
  3. Ved placering af anlæg skal det sikres, at arealerne overføres til byzone, og at anlæg får en afstand på ca. 500 m til områder med boliger, institutioner og lignende støjfølsomme formål. Der kan dispenseres fra afstandskravet, hvis anlægget kun omfatter lukkede øvelsespladser (manøvregårde), der udelukkende benyttes ved den indledende praktiske køreundervisning.
 6. Støjzoner
  1. Der skal angives støjzoner svarende til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på for den vægtede døgnækvivalens Lden:
   1. 58 dB(A) omkring større veje,
   2. 64 dB(A) omkring jernbaner,
   3. 50 dB(A) omkring Herning Lufthavn. Støjzonen skal tage hensyn til påtænkte udvidelser,
   4. 45 dB(A) omkring lokale lufthavne og flyvepladser.
  2. Ubebyggede arealer inden for de angivne støjzoner langs veje og baner, må ikke udlægges til bolig-bebyggelse eller lignende støjfølsom anvendelse. Det gælder dog ikke, hvis støjdæmpning langs veje og jernbaner sikrer, at støjniveauet (Lden) i de nye områder ikke bliver over 58 dB(A), henholdsvis 64 dB(A).
  3. Kortbilag 5 viser flystøjkonturer for Herning Lufthavn og Karup Lufthavn, samt helikopterlandingspladsen ved Gødstrup hospital.
  4. Ubebyggede arealer indenfor støjzonerne 50 dB(A) omkring Herning Lufthavn og 45 dB(A) omkring de lokale flyvepladser må ikke udlægges til boligbebyggelse eller lignende støjfølsom anvendelse.
  5. Ubebyggede arealer indenfor støjzonen 45 dB(A) omkring flyvepladser må ikke udlægges til rekreative formål med overnatning (sommerhuse, campingpladser o.l.).
  6. Ved driften af ny luftfartsskole skal der angives nye støjzoner for Herning Lufthavn. Støjzonerne skal angives svarende til 50 dB(A) (Lden) og 45 dB(A) (Lden) for flyvepladsens samlede flytrafik. I det omfang en eksisterende støjzone overlapper ny støjzone for samme støjniveau, kan angivelsen ved optegning af ny støjzone udelades.
 7. Luftforurening
  1. Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for udledning af miljøfarlige stoffer fra vejtrafikken skal overholdes gennem trafikregulerende tiltag samt i forbindelse med planlægning af ny arealanvendelse.