Placering af virksomheder

Retningslinjer for placering af virksomheder

Lokalisering af virksomheder skal ske i et samspil mellem planlovgivningen og miljølovgivningen, hvor en række faktorer som virksomhedens art, naboområders følsomhed, andre lokale forhold og eksisterende lovgivning og anbefalinger inddrages. Ved fastlæggelse af anvendelsen af planlagte arealer og placeringen af konkrete virksomheder sikres det, at der udlægges passende arealer til erhverv og industri, at virksomheder ikke begrænses af forureningsfølsom anvendelse af naboområder, at forureningsfølsom anvendelse ikke belastes, samt at nabokonflikter undgås.

Miljøklasser bruges som et redskab ved fastlæggelse af anvendelse af planlagte erhvervsarealer. I rammerne for lokalplanlægning for erhvervsområder er det angivet, hvilke miljøklasser det enkelte område er omfattet af.

Ved forureningsfølsomme områder forstås

 • Boligområder
 • Undervisningsinstitutioner for børn
 • Parker, kirkegårde
 • Campingpladser
 • Kolonihaver
 • Kontorer
 • Hoteller

Det er byrådets mål at

 • forebygge miljøkonflikter mellem forurenende virksomheder og såvel følsom arealanvendelse (f.eks. boliger og institutioner), som miljøinteresser (beskyttelse af grundvand, naturområder og lignende)
 • Herning Kommune kan anvise virksomheder med særlige beliggenhedskrav en placering uden risiko for miljømæssige konflikter med følsom anvendelse og andre miljøinteresser
 • forebygge unødig risiko for skade på personer, miljø eller ejendomme i forbindelse med eventuelle uheld på risikovirksomheder

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

 • placere virksomheder, virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt forurenende fritidsaktiviteter, så der kommer færrest mulige konflikter med eksisterende forureningsfølsomme anvendelser, eksempelvis boliger. Dette sker både ved udlæg af nye områder, herunder erhvervsområder og ved lokalisering af nye virksomheder og støjende fritidsaktiviteter, samt ved udvidelse af eksisterende virksomheder og støjende fritidsaktiviteter i allerede planlagte områder
 • udlægge passende arealer til placering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav, der ikke kan placeres i eksisterende erhvervsområder, eller som har behov for en særlig beliggenhed uden for byerne
 • inddrage risikoen for større uheld i forbindelse med risikovirksomheder i planlægningen, inden der fastlægges bestemmelser om arealanvendelsen for arealer, der ligger nærmere end 500 m fra en risikovirksomhed

Retningslinjer

 1. Virksomheder må ikke placeres i modstrid med den fastlagte miljøklasse, undtagen hvor en konkret vurdering viser, at den specifikke virksomhed falder i en tilladt miljøklasse.
 2. Erhvervsbånd langs motorveje er tiltænkt transporttungt erhverv.
 3. Der må som udgangspunkt ikke etableres anlæg, herunder vådområder, der kan tiltrække fugle inden for en afstand af 13 km fra Karup Lufthavn, jf. Statens Luftfartsvæsen - bestemmelser om civil luftfart og Teknisk anvisning fra DMU, nr. 23 fra 2006.
 4. Virksomheder må kun placeres, ændres eller udvides på en måde, så grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, ikke belastes yderligere. Placering og aktiviteter skal vurderes i forhold til risikoen for forurening af grundvandet, grundvandets sårbarhed og grundvandsressourcens vigtighed, se bestemmelserne i afsnittet Beskyttelse af grundvand og drikkevand.
 5. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav og risikovirksomheder
  1. Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav må ikke anvendes til andre erhvervstyper.
  2. Ved udlæg af arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, skal der sikres en sådan afstand til boliger og anden miljøfølsom arealanvendelse, at der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsgener, og sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold.
  3. Arealer til virksomheder, der indebærer en risiko for forurening af grundvandet, placeres i overensstemmelse med retningslinjerne i Beskyttelse af grundvand og drikkevand.
  4. Virksomheder med megen tung godstransport samt transportcentre bør lokaliseres i områder tæt op ad det overordnede trafiknet, så trafikale gener minimeres, og sikkerhedshensynene tilgodeses.
  5. Der bør, for virksomheder med megen tung godstransport, være kort afstand til jernbanenettet, så der er mulighed for at føre banespor frem til områderne.
  6. Trafikken til og fra områderne må ikke påføre boliger, institutioner o.l. højere støjbelastning end de anbefalede værdier i Miljøstyrelsens vejledninger.
  7. Ved risikovirksomheder kan der i forbindelse med de interne og eksterne beredskabsplaner fastlægges sikkerhedszoner ud fra risikoen for skade som følge af brand, eksplosion, udslip og spredning af farlige stoffer ved de konkrete aktiviteter, der foregår på den enkelte virksomhed.
  8. Planlægning af områder omkring virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal ske med hensyntagen til disse virksomheders særlige behov.
  9. Risiko for større uheld skal inddrages i planlægningen, hvis arealet ligger indenfor 500 m fra en risikovirksomhed eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra en risikovirksomhed.
  10. Eventuelle landzoneområder overføres til byzone.
  11. Der må ikke placeres boliger, institutioner eller lignende i områderne,
  12. For virksomheder med særlige beliggenhedskrav fastlægges konsekvenszoner i en afstand svarende til afstand ved deres miljøklassificering. Inden for dette område må der ikke opføres boliger eller anden forureningsfølsom bebyggelse eller anlæg, bortset fra bebyggelse, der er nødvendig for landbruget.
 6. Virksomheder med stort varmeforbrug eller produktion af overskudsvarme
  1. Virksomheder med stort varmeforbrug skal etableres, hvor der kan udnyttes varme fra en større central varmeproduktion via et fjernvarmenet. Der er dog mulighed for anden placering, hvis virksomheden bruger overskudsvarme fra egen eller en nabovirksomheds produktion eller ikke-fossile brændsler, f.eks. biomasse.
  2. Særligt varmeproducerende virksomheder skal som hovedregel etableres, hvor der er eller kan etableres fjernvarmenet, der kan aftage overskudsvarmen, eller hvor overskudsvarmen kan udnyttes af nabovirksomheder.
 7. Forurenende fritidsaktiviteter
  1. Udlægges der arealer til skydebaner, motorbaner og andre særligt støjende eller forurenende fritidsanlæg, skal det fortrinsvis ske ved placering i tilknytning til eksisterende anlæg.
  2. Arealudlæg skal ske under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledninger om disse anlæg, herunder afstandskrav i forhold til eksisterende følsomme anvendelser i omgivelserne.
  3. Der skal som udgangspunkt udlægges støjkonsekvenszone omkring områder udlagt til motorsportsbaner o. lign. på 1000 m. Ved konkrete projekter om placering af støjfølsom anvendelse indenfor 1000 meter af et af disse anlæg, skal den præcise støjkonsekvenszone fastlægges i hvert enkelt tilfælde. Inden for denne støjkonsekvenszone må der som udgangspunkt ikke etableres støjfølsomme aktiviteter og anvendelser.
  4. Der skal udlægges vejledende støjkonsekvenszone omkring skydebaner. Ved konkrete projekter om placering af støjfølsom anvendelse inden for den vejledende konsekvenszone af en skydebane, skal den præcise støjkonsekvenszone fastlægges i hvert enkelt tilfælde. Inden for denne støjkonsekvenszone må der som udgangspunkt ikke etableres støjfølsomme aktiviteter og anvendelser.

Baggrund

Miljøklassificering foretages på grundlag af Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning (Miljøministeriet 2002). Der er opstillet 7 miljøklasser, og der er til hver klasse knyttet en anbefalet minimumsafstand til forureningsfølsom arealanvendelse. Disse anbefalede afstande kan anvendes i planlægningssituationer.

Klassificeringen er fastsat med henblik på at minimere gener fra specielt støj og diffuse, ufarlige udslip af forurening som støv og lugt, men uheld som brand og eksplosion er ikke inddraget.

Klassificeringen gælder for en typisk virksomhed i branchen, og en virksomhed kan, efter en konkret vurdering af de miljømæssige forhold, flytte til en anden miljøklasse. I vurderingen indgår ud over støj og lugt blandt andet driftstiden, trafik og eventuelle udendørsaktiviteter.

Alle virksomheder skal, når de er placeret og i drift, som udgangspunkt overholde kravene i Miljøstyrelsens vejledninger; men med en placering, der svarer til klasseinddelingen, skulle hverken støj eller lugt normalt være et stort problem.

Opdelingen i klasser har ingen umiddelbare konsekvenser for aktuel lovlig anvendelse af virksomhederne. Men ved ændret anvendelse kan virksomhederne forvente øgede omkostninger på grund af miljøkrav, hvis afstanden til forureningsfølsom anvendelse er mindre end den minimumsafstand, der svarer til deres miljøklasse.

Miljøklasser
Miljøklasse Anbefalet minimums afstand til miljøfølsom anvendelse Bemærkninger
Klasse 1 0 m Giver ikke anledning til nævneværdig påvirkning. Omfatter mindre forretninger, gallerier, kontorer, liberalt erhverv og små værksteder med butik/kiosk. Kan integreres med boliger.
Klasse 2 20 m Giver kun en ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser. Det er mindre virksomheder af typen elektronikværksteder, mindre engrosvirksomheder og mindre indendørs værksteder. Kan indplaceres i boligområder.
Klasse 3 50 m Virksomheder som giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Bør ligge i egentlige erhvervsområder, men gerne tættest på boligområder. Herunder hører mange håndværksprægede virksomheder, med aktiviteter i dagtimerne (bygningstømrer og -snedker, mindre smedeværksteder), tekstilvirksomheder og visse servicevirksomheder (benzinstation uden vaskehal, grillbar).
Klasse 4 100 m Mindre belastende af egentlige produktionsvirksomheder, som bør ligge i erhvervsområder. Omfatter visse speditions- og transportvirksomheder, bilvaskehaller og autoværksted.
Klasse 5 150 m Mere belastende produktionsvirksomheder, såsom maskinfabrikker, møbelfabrikker, betonvarefabrikker, industrilakering og diskoteker.
Klasse 6 300 m Disse virksomheder kan belaste omgivelserne i betydelig grad. De bør placeres i større industriområder, så der kan blive en betydelig afstand til følsomme naboområder. Kan med fordel placeres i industriområder med særlige beliggenhedskrav. I klassen ligger slagterier, savværker, jern- og metalstøberier, affaldsforbrændingsanlæg.
Klasse 7 500 m Denne klasse giver anledning til omfattende belastning af omgivelserne og stiller normalt krav om særlig beliggenhed. De bør ligge i industriområder forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller eventuelt i midten af store industriområder. Her kan være tale om for eksempel kraftvarmeværker, bilophug med skrotsaks og biogasanlæg.

Med hensyn til indplacering af den enkelte virksomhedstype (inkl. motorsports, knallert- og skydebaner og øvelsesområder) henvises til Håndbog om Miljø og Planlægning (November 2004).

Bolig i erhvervsområde og blandet bolig og erhverv

I industriområder, hvor det er tilladt at indrette bolig i forbindelse med virksomhed (portnerbolig), skærpes støjkravene til virksomhederne i området ikke. De støjvilkår, der er gældende for industriområdet, må accepteres, så længe boligen anvendes som portnerbolig. Hvis portnerboligen overgår til almindelig bolig skærpes støjkravene i området svarende til områder for blandet bolig og erhverv eller ved flere boliger tæt på hinanden, til boligområde.

I områder med blandet bolig og erhverv, vil det være muligt at etablere virksomheder fra klasse 1 og 2 og i nogle tilfælde også klasse 3. Konsekvenserne er, at boligerne må tåle lidt mere støj end i rene boligområder, og at en erhvervsbygning ikke kan sælges/bruges til mere forurenende anvendelser.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav (inkl. risikovirksomheder)

Kommunen skal udpege tilstrækkelige arealer til virksomheder med særlige krav til beliggenheden, hvor virksomhederne kan lokaliseres uden konflikter til miljøfølsom anvendelse, vand-, natur- og grundvandsinteresser, og hvor behov for megen godstransport kan tilgodeses. Motorbaner, skydebaner, forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner behandles også i afsnittet Støjbelastede arealer.

Biogasanlæg og vindmøller behandles i afsnittende Biogas og Vindmøller.

Ved virksomheder med særlige beliggenhedskrav forstås bl.a.:

 • Virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen
 • Virksomheder, der kan påføre naboområder store gener, som f. eks. cementfabrikker, slagterier, oparbejdning eller destruktion af affald, kemikalier og lignende, metalstøberier, medicinalvare- og bioteknisk virksomhed og renseanlæg
 • Virksomheder der har stort vandforbrug
 • Virksomheder med megen tung godstransport samt transportcentre