Detailhandel

Retningslinjer for detailhandel

Detailhandelen spiller en central rolle for Herning Kommune i forhold til at sikre en positiv udvikling i kommunen. Den samlede detailhandelsstruktur baseres på Herning Byråds mål om at være regionalt kraftcenter og ønsket om at styrke bynetværket i Herning Kommune gennem identitetsstærke centerbyer, hvor strategier for de enkelte byer er medvirkende til at sikre en positiv udvikling.

Det er byrådets mål, at

 • Hernings status som regionalt kraftcenter styrkes.
 • Opretholde den overordnede centerstruktur med en decentral butiksforsyning. 

Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at 

 • Styrke Herning som kraftcenter ved gennem planlægningen at arbejde målrettet med ændringer af bymidten, som kan være medvirkende til at tiltrække nye butikker og derigennem øge detailhandelsudbudet.
 • Opretholde den overordnede centerstruktur med en decentral butiksforsyning ved at sikre mulighed for lokal forsyning af dagligvarer i alle Herning Kommunes større og mindre bysamfund.

Retningslinjer

 1. Den samlede detailhandelsstruktur ligger til grund for placeringen af nye butiksområder, se kort samt tekst nedenfor.
 2. Det samlede detailhandelsareal for Herning Bymidte må maksimalt være 72.297 m2.
 3. Der kan for Herning Bymidte, hvor det ikke er specifikt fastlagt i kommuneplanrammerne placeres 15.263 m2 bruttoetageareal til ny detailhandel. Dette gælder for 11.C3-C5, 11.C7-C10, 11.C15, 11.C18 og 11.C34.
 4. Der kan lokalplanlægges for 3 udvalgsvarebutikker på over 2000 m² i Herning bymidte, hvor disse er udpeget ved kommuneplanrammer. Butik kan placeres inden for kommuneplanramme 11.C24 og 11.C29 samt hvor der ved kommuneplantillæg udpeges en tredje placering.
 5. Der kan i forbindelse med en virksomheds produktionslokaler planlægges for en butik til salg af egne varer på 5 % af virksomhedens erhvervsareal dog maksimalt 300 m².

Detailhandelsstruktur

Detailhandelsområderne i Herning Kommune er inddelt i fire forskellige kategorier bymidte, bydelscentre, lokalcentre samt aflastningscentre.

Bymidte

Aulum, Gullestrup, Herning (se afsnit nedenfor), Kibæk, Sunds, Sdr. Felding, Vildbjerg.

Lokalcentre

Arnborg, Fasterholt, Feldborg, Haderup, Haunstrup, Hodsager, Høgild, Ilskov, Kølkær, Simmelkær, Sinding, Skarrild, Skibbild, Stakroge, Studsgård, Sørvad, Timring, Vind, Ørnhøj.

Aflastningscentre

Aulum Nord, Aulum Syd, Herning, Vesterholmvej (Herning), Birk

Detailhandel kommunenStruktur Kommune Tillaeg 1

Herning by

Herning by er den eneste by i Herning Kommune, hvor der er bydelscentre. Herning by opdeles i følgende centertyper:

 • Herning Bymidte
 • Aflastningscenter Herning
 • Aflastningscenter Vesterholmvej
 • Aflastningscenter Birk
 • Bydelscenter Gjellerup
 • Bydelscenter Hammerum
 • Bydelscenter Herning Nordvest
 • Bydelscenter Herning Nordøst
 • Bydelscenter Herning Sydvest
 • Bydelscenter Lind
 • Bydelscenter Snejbjerg
 • Bydelscenter Tjørring Nord
 • Bydelscenter Tjørring Syd
 • Lokalcenter GL Landevej
 • Lokalcenter Grundvigsvej
 • Lokalcenter Herning+
 • Lokalcenter Holstebrovej

Struktur Herning Tillaeg 1

Baggrund

Redegørelse for ændringer i detailhandelsrammerne i forbindelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

Den overordnede detailhandelsramme

Overordnet foretages ikke en ændring af detailhandelsstrukturen for Herning Kommunes detailhandelscentre (bymidte, bydelscentre og lokalcentre). Det har i den sidste 4årige periode fra vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2024 ikke været en udvikling i detailhandlen der gør at det antal af m2 til detailhandel til udvalgsvarer og dagligvarer bør udvides. Dette gælder ligeledes for detailhandel med særligt pladskrævende varer.

Der foretages dog i denne kommuneplan enkelte ændringer i detailhandelsrammerne men dette gøres ud fra lokale hensyn som ikke ændrer ved den nuværende detailhandelsstruktur. Ændringerne er beskrevet i de følgende underafsnit.

Det overordnede mål for detailhandelsstrukturen er tæt forbundet om at være regionalt kræftcenter. Herning By skal med ændringer af bymidten være med til at tiltrække nye butikker og derigennem øge detailhandelsudbudet.

Den overordnede centerstruktur skal styrkes gennem en decentral butiksforsyning. Der sikrer dagligvare udbud i alle Herning Kommunes større og mindre bysamfund. Målet er at fremme et varieret butiksudbud også i de små bysamfund. Det sikres at der er tilgængelighed for alle transport former til de udlagte arealer til butiksformål.

Detailhandelsstrukturen er baseret på, at de udlagte arealer til butiksformål har et opland som knytter sig direkte til det bysamfund butikkerne er udlagt i.

Afgrænsning efter den statistiske metode

Bymidter hvor det samlede detailhandelsareal overstiger 5000 m2 skal afgrænses efter Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre, BEK nr. 1093 af 11/9/2007. Der er foretaget en analyse for alle Herning Kommunes bymidter med et detailhandelsareal på over 5000 m2. Dette giver anledning ikke anledning til ændring af kommunens bymidter.

Udvalgsvarebutikker på over 2000 m2

Herning Kommune kan planlægge for indtil 3 udvalgsvarebutikker på over 2000 m2 i Herning Bymidte jf. planlovens § 5q stk. 2.

I Herning Kommuneplan 2013-2024 er udlagt 3 områder i Herning Bymidte til placering af udvalgsvarebutik på over 2000 m2. Udpegningerne for kommuneplanramme 11.C24 og 11.C29 fastholdes.

Den tredje udpegning lå i en kommuneplanramme hvor ejendommen nu er omdannet, så det ikke er muligt at realisere en udvalgsvarebutik på over 2000 m2. Herning Kommune ønsker stadigt at arbejde for placeringen af en tredje udvalgsvarebutik på over 2000 m2. Med retningslinje fastlægges, at dette kan ske på baggrund af udarbejdelsen af et kommuneplantillæg.

Ramme til ny detailhandel i Herning Bymidte

I Herning Kommuneplan 2013-2024 kunne bymidten udvides med 8.513 m2 ny detailhandel. Ved forslag til Herning Kommuneplan 2017-2024 reguleres dette til 15.263 m2. Det samlede antal m2 detailhandel på 72.297 m2 forbliver uændret.

 • 11.000 m2 detailhandel flyttes fra konkret udpegning i kommuneplanramme 11.C6 til den samlede ramme i forbindelse med fjernelse af mulighed for udvalgsvarebutik på over 2000 m2.
 • 3500 m2 detailhandel er placeret i en konkret kommuneplanramme via kommuneplantillæg i planperioden.
 • 750 m2 flyttes til udvidelse af det samlede detailhandelsareal i 11.C12 for at muliggøre placeringen af en dagligvarebutik i forbindelse med banegården.
 • 8.513+11.000-3.500-750 = 15.263 m2

Lokalcentre og ny bymidte

I Herning by udpeges to eksisterende detailhandelsområder som lokalcenter.

Lokalcenteret på Grundvigsvej er udlagt til detailhandel gennem byplanvedtægt i 1955 men er aldrig blevet gjort til del af en kommuneplan.

Lokalcenteret på GL Landevej har tidligere været del af kommuneplanramme 13.B6 men udskilles nu i selvstændig ramme.

Ingen af områderne gives mulighed for at udvide det nuværende antal m2 der bruges til detailhandel.

I Herning udpeges et nyt lokalcenter i forbindelse byomdannelsesprojektet Herning+. Der giver mulighed for detailhandel på op til 1500 m2 til betjening af lokalområdet. Lokalcenterets størrelse er fastsat ud fra afstand til Herning bymidte og at det ikke må få negativ betydning for detailhandlen i bymidten.

I forbindelse med ny bydel Gødstrup placers en ny bymidte til betjening af den nye by. Den samlede ramme fastsættes til 3000 m2. Der forventes ikke at kunne etableres detailhandel de første tre til seks år grundet den forventede boligudbygningstakt og den forventede ibrugtagning af det nye hospital.

Redegørelse for de konkrete udlæg

Tabel der viser de enkelte udpegninger. Oplysningerne gengives også i de enkelte kommuneplanrammer.

Oversigt over kommuneplanrammer

Herning

Rammer

Dagligvare max

Udvalgsvare max

Bestående

detailhandel*

Detailhandel
max

Herning Bymidte

11.B1-B2,C32

500

200

44.000**

77.297

B4-B5, B7-B8, C11, C20, C30, C35, OF3-OF6, R1

-

-

C1

1000

1500

C2, C4-C5, C7-C9, C12, C14-C15, C27

1000

1000

C3, C6, C10, C23

3500

2000

C18

750

500

C24

3500

5000

C25

1500

1000

C26,C31, C34

1000

500

C28

1500

1500

C29

3500

4000

C33

500

500

E2

300

300

OF1-OF2

250

250

Bydelscenter Herning Nordøst

12.C3, C6

2000

1500

6180

11.180

Bydelscenter Herning Nordvest

13.C1

1754

1754

1254

1754

Bydelscenter Sydvest

14.C2

3000

1500

4315

5000

C3

1200

1000

Bydelscenter Gjellerup

32.C1

2000

1000

1036

2000

Bydelscenter Hammerum

31.C1,C2

2000

500

4603

6850

1000

300

Bydelscenter Lind

61.C1

1800

1000

2180

4200

61.C3

2000

1000

Bydelscenter Snejbjerg

51.C1, C2

2000

1000

3549

5000

Bydelscenter Tjørring Nord

41.BL1

2000

1000

1065

5000

Bydelscenter Tjørring Syd

41.C2

3500

2000

7500

13.500

Lokalcenter Gl. Landevej

13.C2

300

250

1200

1200

Lokalcenter Grundtvigsvej

13.B1

250

250

800

800

Lokalcenter Herning+

12.BL5

1200

75

0

2400

Lokalcenter holstebrovej

13.C7

1000

-

2000

2000

Bymidter

Rammer

Dagligvare max

Udvalgsvare max

Bestående

detailhandel*

Detailhandel
max

Aulum

01.C1-C5

3500

2000

4706**

11.500

Gullestrup

15.C1, C2

2000

1000

650

5000

Gødstrup

54.C1

1000

500

0

3000

Kibæk

91.C2, C3

3500

2000

2475

8000

Sunds

21.C1

2000

500

3919**

6600

C3-C4

1000

500

Sønder Felding

95.C2

3500

2000

1148

6300

Vildbjerg

81.C1-C4

3500

2000

6771**

11.000

Lokalcentre

Rammer

Dagligvare max

Udvalgsvare max

Bestående

detailhandel*

Detailhandel
max

Arnborg

71.BL1-BL3

1000

500

0

1100

Fasterholt

73.BL1

1000

1000

0

1000

Feldborg

03.B3, C1

1000

500

500

2000

Haderup

02.C1-C3

1000

500

1000

3000

Haunstrup

52.BL1-BL2

1000

500

0

1100

Hodsager

04.C1, E1-E3

1000

500

953

2500

Høgild

62.E1

1000

500

0

1000

Ilskov

22.B1-B2, BL1-BL2, OF1

1000

500

88

1088

Kølkær

72.BL1-BL2

1000

500

381

1400

Simmelkær

23.BL1

1000

500

248

1000

Sinding

42.BL1-BL2

1000

500

200

2000

Skarrild

92.BL1-BL3

1000

500

826

3000

Skibbild-Nøvling

82.C1

1000

500

440

1030

Stakroge

94.BL1

1000

500

316

1500

Studsgård

53.BL1

1000

500

433

1400

Sørvad

83.C1

1000

500

1867

3000

Timring

85.C1

788

500

240

788

Vind

86.C1

745

500

232

745

Ørnhøj

84.C1

1000

500

1541

3000

Aflastningscentre

Rammer

Dagligvare max

Udvalgsvare max

Bestående

detailhandel*

Detailhandel
max

Aulum Nord

01.BL1, E2

3500

2000

944

4364

Aulum Syd

E6

3500

2000

2531

4000

Herning

 

12.C1 3500 2000 30900*** 30900

12.C2

3500

2000

10000

10000

12.E3 3500 2000 11.716*** 12716
12.E13 0 6000****** 0 6000
12.E18 0 7500****** 0 10000
12.E19 0 2400******* 2400******** 6000

Vesterholmvej (Herning)

12.E20

0

2000

0

2000****

Birk (Herning) 33.E6 0 2500 4492***** 8066****

Dagligvareforretning til lokalområdets forsyning

Rammer

Dagligvare max

Udvalgsvare max

Bestående

detailhandel*

Detailhandel
max

Herning Nordvest

13.B13

500

-

0

500

Herning Nordøst

12.B10

1000

-

1000

1000

Herning Nordøst

12.B7

1000

-

1000

1000

Herning Nordøst

12.C5

700

-

700

700

Herning Syd

14.BL5

850

-

850

850

Herning Syd

14.B11

1000

-

1000

1000

Kibæk

91.B9

800

-

0

800

Sunds

21.BL1

1000

-

1000

1000

Sønder Felding

95.B1

500

-

0

500

Tjørring

41.OF12

1000

-

0

1000

Vildbjerg

81.B13

1000

-

0

1000

*Opgjort på baggrund af BBR oplysninger.

**Tal opgjort med nogen usikkerhed på grund af udskiftning af butikker i den bestående bygningsmasse.

***Alle 53.616 m2 er fastlagt i lokalplaner. Enkelte forretninger kan stå tomme.
****Anvendelsesbestemmelser begrænser yderligere typen af udvalgsvarebutikker der kan placeres i området.

*****Særligt pladskrævende varer.

******Udvalgsvare minimum 1500

*******Udvalgsvare minimum 1000

********Virksomhed etableret i eksisterende bygninger på baggrund af dispensation til lokalplan.

Særligt pladskrævende varer

By

Kommuneplanramme

Butiksstørrelse max

Bestående

detailhandel*

Detailhandel max

Aulum

01.E4

 

826

2000

 

01.E5

 

458

3000

Birk

33.E1 og 33.E8

 

0

4000

 

33.E2

 10000

6953

11793

Fasterholt

73.E1

 

0

1500

Gjellerup

32.E1

 

405

1500

Hammerum

31.E1

 

0

2500

 

31.E8

 

0

25.000

Herning Nordøst

12.E1

 2000

1558

2000

 

12.E11

 

4372

6000

 

12.E12

 

4174

8500

 

12.E13

 

10000

10.000

 

12.E14

 

5000

5000

 

12.E15

 1000

1000

1000

 

12.E16

 

2000

4000

 

12.E21

10000

10000

10000

 

12.E4

 

5000

5000

 

12.E5

 

210

2000

 

12.E6

 

3089

4000

 

12.E7

 

5000

5000

Herning Syd

14.E1

 

3000

3000

 

14.E12 og 14.E5

 

4472

5000

 

14.E13 og 14.E8

 

6500

6500

 

14.E3

 

1930

3000

 

14.E4

 

2218

2500

 

14.E6

 

5000

5000

 

14.E7

 

1904

3000

 

14.E9

 

139

1000

Kibæk

91.E1

 

1500

1500

 

91.E2

 

0

1500

 

91.E3

 

867

1500

 

91.E4

 

258

1500

Lind

61.E1

 

275

1500

 

61.E2

 

929

5000

 

61.E3

 

547

3000

 

61.E4

 

688

2500

 

61.E5

 

1500

1500

Simmelkær

23.E1

 

354

1000

Snejbjerg

51.E2

 

1364

6500

 

51.E3

 

2200

6900

Sunds

21.E8

 

1785

4000

Sønder Felding

95.E4

 

1500

1500

Tjørring

41.E3

 

2500

2500

 

41.E4

 

0

2500

 

41.E7

 

2300

2300

*Opgjort på baggrund af BBR oplysninger.

 Afgrænsning af detalhandelsudpegninger

Bymidte Aulum

Bymidte Aulum 

Bymidte Gullestrup

Bymidte Gullestrup 

Bymidte Gødstrup

Bymidte Goedstrup 

Bymidte Herning

Bymidte Herning 

Bymidte Kibæk

Bymidte Kibaek 

Bymidte Sunds

Bymidte Sunds 

Bymidte Sønder Felding

Bymidte Soender Felding 

Bymidte Vildbjerg

Bymidte Vildbjerg 

Bydelscenter Gjellerup

Bydelscenter Gjellerup 

Bydelscenter Hammerum

Bydelscenter Hammerum 

Bydelscenter Herning Nordvest

Bydelscenter Herning Nordvest 

Bydelscenter Herning Nordøst

Bydelscenter Herning Nordoest 

BydelscenterHerning Sydvest

Bydelscenter Herning Sydvest 

Bydelscenter Lind

Bydelscenter Lind 

Bydelscenter Snejbjerg

Bydelscenter Snejbjerg 

Bydelscenter Tjørring Nord

Bydelscenter Tjoerring Nord 

Bydelscenter Tjørring Syd

Bydelscenter Tjoerring Syd 

Aflastningscenter Aulum

Aflastningscenter Aulum 

Aflastningscenter Herning

Kommuneplanrammer Aflastningcenter Hjemmeside

 

Aflastningscenter Vesterholmvej (Herning)

Kommuneplanrammer Vesterholmvej Hjemmeside

 

Aflastningscenter Birk (Herning)

Kommuneplanrammer Birk Hjemmeside
 

Lokalcenter Arnborg

Lokalcenter Arnborg 

Lokalcenter Fasterholt

Lokalcenter Fasterholt 

Lokalcenter Feldborg

Lokalcenter Feldborg 

Lokalcenter Haderup

Lokalcenter Haderup 

Lokalcenter Haunstrup

Lokalcenter Haunstrup 

Lokalcenter Herning Gl. Landevej B1

Lokalcenter Herning Gl Landevej B1 

Lokalcenter Herning Grundtvigsvej B1

Lokalcenter Herning Grundtvigsvej B1 

Lokalcenter Herning HerningPlus BL5

Lokalcenter Herning Herningplus Bl5 

Lokalcenter Herning Holstebrovej C7

Lokalcenter Herning Holstebrovej C7 

Lokalcenter Hodsager

Lokalcenter Hodsager 

Lokalcenter Høgild

Lokalcenter Hoegild 

Lokalcenter Ilskov

Lokalcenter Ilskov 

Lokalcenter Kølkær

Lokalcenter Koelkaer 

Lokalcenter Simmelkær

Lokalcenter Simmelkaer 

Lokalcenter Sinding

Lokalcenter Sinding 

Lokalcenter Skarrild

Lokalcenter Skarrild 

Lokalcenter Skibbild-Nøvling

Lokalcenter Skibbild Noevling 

Lokalcenter Stakroge

Lokalcenter Stakroge 

Lokalcenter Studsgård

Lokalcenter Studsgaard 

Lokalcenter Sørvad

Lokalcenter Soervad 

Lokalcenter Timring

Lokalcenter Timring 

Lokalcenter Vind

Lokalcenter Vind 

Lokalcenter Ørnhøj

Lokalcenter Oernhoej 

Dagligvarebutik Herning Nordvest

Dagligvarebutik Herning Nordvest 

Dagligvarebutik Herning Nordøst B7

Dagligvarebutik Herning Nordoest B7 

Dagligvarebutik Herning Nordøst B10

Dagligvarebutik Herning Nordoest B10 

Dagligvarebutik Herning Nordøst C5

Dagligvarebutik Herning Nordoest C5 

Dagligvarebutik Herning Syd B11

Dagligvarebutik Herning Syd B11 

Dagligvarebutik Herning Syd BL5

Dagligvarebutik Herning Syd Bl5 

Dagligvarebutik Kibæk

Dagligvarebutik Kibaek 

Dagligvarebutik Sunds

Dagligvarebutik Sunds 

Dagligvarebutik Sønder Felding

Dagligvarebutik Soender Felding 

Dagligvarebutik Tjørring

Dagligvarebutik Tjoerring 

Dagligvarebutik Vildbjerg

Dagligvarebutik Vildbjerg