Byudvikling

Retningslinjer for udlæg af arealer til byudvikling

Når der udlægges arealer til byudvikling i kommunens byer arbejdes efter følgende:

Retningslinjer

 1. Lokalisering af nye områder til bymæssig bebyggelse skal støtte eksisterende bymønster, dvs. at byvækstarealer placeres i byzone. Der kan i begrænset omfang, i form af f.eks. huludfyldninger, opføres enkelte nye bebyggelser i de landsbyer, der ligger i landzone.
 2. Vækst skal ske indefra i eksisterende byer, så der altid er sammenhæng mellem eksisterende og nye byområder. Grønne områder kan være en del af byvæksten.
 3. Byers udvikling skal fastlægges på grundlag af langsigtede planperspektiver, så der tages hensyn til væsentlige og langsigtede interesser i det åbne land. Produktions- og strukturforhold i jordbrug og landskabelige, kultur- og naturhistoriske værdier skal prioriteres højt.
 4. Ved afgrænsning af byvækst skal det undgås at forringe mulighederne for fremføring af trafik- og forsyningsanlæg.
 5. Ved fastlæggelse af byudviklingsområder og ved bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger og arealer nærmere end 200 m fra etablerede transmissions- og fordelingsledninger for naturgas tages hensyn til områdeklasseregler fastsat af arbejdstilsynet.
 6. Byudvikling skal ske, så yderligere lokal trafik på tværs af det overordnede vejnet så vidt muligt undgås.
 7. Byvækst skal tilrettelægges, så områder med gode kollektive trafikforbindelser udnyttes intensivt og før områder med mindre gode trafikforbindelser.
 8. Der kan i kommuneplanen udlægges areal til byudvikling svarende til det byggeri, der forventes opført inden for 12 år efter kommuneplanens vedtagelse.
 9. I beregning af arealbehov til boliger skal det tilstræbes ikke at bruge mere areal til nybyggeri end 1 ha pr. 7 boliger. Tilsvarende bør det lægges til grund for beregning af erhvervsareal og offentlig service, at arealbehovet højst bliver 1 ha pr. 3.000 m2 etageareal. Herudover kan udlægges areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
 10. Ved fastlæggelse af areal til nybyggeri skal der tages hensyn til rummelighed i eksisterende og allerede planlagte byområder. Overskydende areal til byformål i gældende kommuneplan tages enten ud af rammerne eller betegnes som byvækstområde på lang sigt i en prioriteret rækkefølge af det samlede byvækstareal. Principperne for byudvikling, som beskrevet i retningslinjerne, skal lægges til grund for prioriteringen. Arealer skal anvendes til jordbrug indtil de inddrages til byformål.
 11. Nye boligområder skal placeres uden risiko for utilfredsstillende støj og luftforurening fra trafikanlæg, virksomheder, forsvarets skyde- og øvelsesområder o.l.
 12. Nye boligområder skal placeres i forhold til landbrugsvirksomheder, så støj- og lugtgener undgås.
 13. Nye boligområder kan kun under særlige omstændigheder placeres på forurenede arealer.
 14. Bebyggelsesprocenten i udlagte områder til offentligt byggeri o.l. skal være mindst 40 %, når offentligt tilgængelige grønne områder o.l. ikke medregnes.
 15. Fra veje af regional betydning skal der sikres gode vejforbindelser til området.
 16. Nye områder til offentlig virksomhed o.l. skal placeres, så trafikstøj ikke overstiger 55 dB(A) og virksomhedsstøj ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser og så afstand til erhvervsområder med virksomheder med særlige beliggenhedskrav bliver mindst som angivet i retningslinierne for disse virksomhedstyper.
 17. Nye områder til offentlig virksomhed, der er følsom over for forurening, skal placeres i sådan afstand fra landbrugsvirksomhed, at støj- og lugtgener undgås.
 18. Nye områder til offentlig virksomhed, der er følsom over for forurening, kan kun under særlige omstændigheder placeres på forurenede arealer, jf. afsnit om forurenede arealer.
 19. Nye områder til offentlig virksomhed skal placeres uden risiko for utilfredsstillende støj fra forsvarets skyde- og øvelsesområder.
 20. Bebyggelsesprocenten i udlagte erhvervsområder skal være mindst 40 %, eller det samlede rumfang af bygninger skal være mindst 2 m3 pr. m² grundareal.
 21. Nye erhvervsområder skal placeres, så der ikke er risiko for uacceptabel støj og luftforurening eller øget trafikbelastning i boligområder og andre forureningsfølsomme områder.
 22. Nye erhvervsområder skal placeres, så der er god mulighed for godstransport ad vej og bane og gode muligheder for kollektiv persontrafik og sikker cykeltrafik.