Bynære grønne områder

Retningslinjer for bynære grønne områder

Bynære grønne områder og beplantninger tilfører byerne mange værdier - både æstetisk og sundhedsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk. De grønne områder, beplantninger på torve og pladser, grønne stiforbindelser og vejplantninger styrker befolkningens sundhed og velfærd og styrker bosætningsgrundlaget.

De bynære grønne områder udgør samlet byernes grønne struktur, som er en vigtig del i nuværende og fremtidige planer for udvikling af byerne i Herning Kommune. Den grønne struktur skal bevares og udvikles, så der fortsat skabes gode rammer for mangfoldig brug og som tilgodeser borgernes skiftende behov. I Herning Kommunes parkpolitik er beskrevet, hvordan de bynære grønne områder skal forvaltes.

Bynære grønne områder i Herning Kommune omfatter: Parker og havekunstanlæg, grønne friarealer, idrætsarealer, bynære skove og beplantninger i byrum, langs veje og stier samt grønne områder indenfor 300 m fra byzone.

Det er byrådets mål at

 • Udviklingsmålene i kommunens parkpolitik realiseres.
 • Sikre og beskytte de bevaringsværdige grønne områder og træer i byerne ved byudvikling.
 • Sikre, udvikle og forbedre den grønne struktur, så den fortsat har en høj kvalitet.
 • Styrke den grønne struktur som et samlende element, der giver harmoniske og funktionelle bolig- og erhvervsområder.
 • Sikre, at den grønne struktur i højere grad danner overordnede bymæssige sammenhænge og skaber en tydelig overgang mellem by og land.
 • Sikre og udvikle sammenhængen mellem byerne og bynære rekreative landskaber.
 • Håndtering af klimaforandringerne indgår som rekreative elementer i byerne og i de bynære grønne områder.
 • Styrke borgernes indflydelse, medansvar og ejerskabsfølelse for de grønne områder i nærmiljøet ved borgerinddragelse.
 • Søge at vælge beplantninger, der ikke udløser allergi.
 • Sikre en fortsat stærk grøn profil.

Byrådet vil arbejde for sine mål ved at

 • Registrere og udpege de særligt bevaringsværdige grønne områder og beplantninger.
 • Styrke og udvikle den grønne struktur med afsæt i målsætningen om god tilgængelighed, variation og mangfoldighed i brugs- og oplevelsesmuligheder.
 • Planlægge for, at der maksimalt er 300 m fra en bolig indenfor byzone til det nærmeste grønne friareal eller grønne forbindelse.
 • Så vidt muligt friholde de grønne kiler for byudvikling og planlægge for, at der skabes en tydelig overgang mellem land og by såvel i byranden som langs indfaldsvejene.
 • Indarbejde overfladevand som et rekreativt element i parker og grønne områder og rejse ny bynær skov, hvor træerne også danner ramme for oplevelser og friluftsliv samt forbedrer naturindholdet.
 • Anvende de mest bæredygtige metoder og arter i planlægning og drift af kommunens egne arealer med henblik på fortsat at nedbringe miljøbelastningen.
 • Indgå i grønne partnerskabsprojekter, som udspringer af lokale ønsker og med bidrag fra borgerne.

Retningslinjer

 1. De på kortbilag 2 udpegede parker og grønne områder skal bevares og friholdes for byggeri, anlæg og andre indgreb, der ikke knytter sig til det pågældende områdes funktion
 2. Ved planlægning, byudvikling og byomdannelse samt ændringer i lokale forhold, såsom ændringer i vejføring, skal særligt værdifulde træer og beplantninger som udgangspunkt bevares og beskyttes, og kan kun fjernes på baggrund af en konkret vurdering.
 3. Ved byudvikling i byranden skal der i planlægningen indtænkes en tydelig overgang og god sammenhæng mellem by og land i form af landskabelig bearbejdning, eksempelvis beplantning.
 4. Ved planlægning, byudvikling eller byomdannelse skal der sikres nærhed og adgang til grønne friarealer, evt. gennem nyanlæg af grønne områder, bynær skov og stiforbindelser, så der indenfor byzonen ikke er mere end 300 m fra en bolig til nærmeste grønne område eller grønne forbindelse.
 5. Ved planlægning og omlægning af veje skal der på strækninger, som vurderes egnede udfra eksempelvis arkitektoniske forhold og trafiksikkerhedshensyn, etableres vejplantninger
 6. Ved planlægning og nyanlæg samt omlægning af grønne områder skal der som udgangspunkt indtænkes variation og bæredygtighed med hensyn til valg af beplantningstype og drift.
 7. Ved byudvikling eller -omdannelse skal der søges skabt lokale løsninger på øgede vandmængder som følge af klimaforandringer, og vandelementer skal søges udnyttet som rekreativt element.
 8. Når bynære grønne områder eller vejstrækninger skal beplantes, vil Herning Kommune, hvor det er muligt, søge at vælge beplantninger der ikke udløser allergi.

Baggrund

Byens grønne områder bidrager til bedre byer. Først og fremmest byder parker og grønne områder på mange muligheder for rekreation, leg, bevægelse og motion. De grønne områder i byerne er fysiske og mentale åndehuller, hvor man kan nyde frisk luft, fravær af trafikstøj, motionere, opleve naturens gang og årstidernes skiften.

Derudover bidrager byens grønne områder og grønne elementer såsom vejplantninger til at skabe variation, struktur og genkendelighed i bymiljøet, en større oplevelsesværdi og et smukkere og mere varieret bymiljø.

Byens grønne områder byder på en vigtig økonomisk dimension. Områderne kan være med til at markedsføre en by og til at tiltrække indbyggere, turister og investeringer. Et grønt, attraktivt miljø øger arbejdspladsens prestige og tilfredsheden blandt medarbejdere, og i boligområder er nærhed og udsigt til grønne områder, vand og store træer med til at hæve ejendomsprisen.

Byens grønne struktur spiller også en vigtig rolle i byernes strategier for at tilpasse sig klimaforandringerne og deres konsekvenser, som for eksempel øget nedbør og oversvømmelser. Bynær skov er med til at beskytte vores grundvand, og byens træer  er med til at formindske luftforurening.

Herning Kommunes parkpolitik skal sikre de grønne områders tilstedeværelse og indhold, så der fortsat bliver udviklet en bred vifte af grønne tilbud med varierede formål og funktioner. Det gælder såvel i Herning, forstæderne og centerbyerne som i de mindre byer. De væsentligste punkter i parkpolitikken er beskrevet nedenfor.

Bevaring

Det er væsentligt at bevare de eksisterende grønne områder, grønne kiler og korridorer samt sikre deres anvendelse til rekreative formål.

Det sker dog, at hensynet til det grønne viger med den konsekvens, at de grønne friarealer indskrænkes og gamle, værdifulde træer fældes. Gevinsten ved at bevare eksisterende beplantning er særligt stor i en kommune som Herning, hvor vækstbetingelserne kan være vanskelige. Herning Kommune har derfor udpeget en række grønne områder som bevaringsværdige, og en registrering af de bevaringsværdige træer og beplantninger, kaldet træregistrant, er under udarbejdelse.

Flere af de bevaringsværdige grønne områder er udpeget som kulturmiljø, og skal beskyttes som sådan.

Udvikling

Den grønne struktur skal udvikles og forbedres. Det betyder bl.a., at den skal udvides i takt med byudviklingen for at sikre nærhed til et grønt område, men også, at den udbygges ved etablering af flere grønne forbindelser til de grønne områder eller bynær natur.

Variation i oplevelsesmuligheder

De grønne områder skal samlet tilbyde en bred vifte af oplevelsesmuligheder for brugerne, både med henhold til udformning, karakter og funktion.

Biodiversitet

Ved nyplantninger og retablering af beplantning langs veje og i grønne områder skal der som udgangspunkt søges skabt større variation i naturindholdet i byerne med henhold til artsvalg og beplantningstyper. En bred variation i beplantninger reducerer risikoen for, at al beplantning går tabt i tilfælde af sygdomsangreb. En stor variation i byernes beplantning øger desuden oplevelsesmulighederne for brugerne.

Klimatilpasning

Der anlægges i stigende omfang regnvandsbassiner og lignende åbne anlæg til håndtering af regnvand i de bynære områder. Ved nye anlæg i områder, der enten har potentiale til at indgå i den grønne struktur eller allerede indgår i den, skal det sikres, at anlægget tilpasses området og vandelementet bidrager til at højne områdets rekreative værdi.

Strategi for beplantning i bymiljø, herunder allergivenlig beplantning

For at formidle og øge forståelsen for værdien af træer og beplantning i bymiljøet vil Herning Kommune udarbejde retningslinjer for forvaltningen af byens træer og beplantninger, herunder bl.a. særligt bevaringsværdig beplantning og allergivenlig beplantning.

Et stigende antal danskere rammes af forskellige allergier. En del af disse udløses af pollen fra beplantning, særligt græspollen. Når bynære grønne områder eller vejstrækninger skal beplantes, vil Herning Kommune, hvor det er muligt, søge at vælge beplantninger, som ikke eller i begrænset omfang udløser allergi.