Bevaringsværdige bygninger

Retningslinjer for bevaringsværdige bygninger

Figur: Oversigt over bevaringsværdige bygninger i henhold til Herning Kommuneatlas, 1992.

Registreringen af de bevaringsværdige bygninger, bymiljøer med mere. foretages ved brug af SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment eller kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet), som er et almindeligt brugt redskab til fastsættelse af bevaringsværdier.

Når en bygning er registreret med en bevaringsværdi gennem SAVE-metoden, har den en vis arkitektonisk og/eller kulturhistorisk betydning, som bør bevares. Det betyder ikke, at bygningen ikke må ændres, renoveres eller tilbygges, men at ændringer bør ske i overensstemmelse med bygningens oprindelige udtryk. Herning Kommune kan dog kun opstille særlige krav for bygningens udformning og vedligehold såfremt den indgår i en bevarende lokalplan eller ved tilsagn om støtte til istandsættelse jf. byfornyelsesloven. I øvrige tilfælde vejleder Herning Kommune gerne bygningens ejer.

Herning Kommune vil løbende og i de sager, hvor der er behov herfor, foretage en registrering og vurdering af bevaringsværdien for bygninger, der er opført før 1960. Der er desuden udarbejdet kommuneatlas for Gl. Herning Kommune, hvor samtlige bygninger opført før 1940 er registreret med en bevaringsværdi fra 1-9.

Bygninger, der er registreret, placeres i kategorierne:

  1. Fredet bygning (kan kun fastsættes af Slots- og Kulturstyrelsen)
  2. Høj bevaringsværdi (1-3)
  3. Middel bevaringsværdi (4-6)
  4. Lav bevaringsværdi (7-9)

Byrådet har valgt, at bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 er bevaringsværdige og derfor kun kan nedrives i ganske særlige tilfælde, f.eks. hvor overordnede planlægningsmæssige - eller trafikale hensyn kræver det.

Retsvirkningen af udpegningen er dels en offentlighedsprocedure forud for en eventuel nedrivning i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, dels at bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 kan komme i betragtning til procentvis højere støtte end bygninger med en bevaringsværdi 5-9 efter byfornyelseslovgivningen.