Erhvervsområde ved Tyregårdsvej

Kommuneplanramme 83.E1

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til produktionserhverv og tilhørende administration. Der må ikke etableres boliger i området. Endvidere må der ikke etableres detailsalg og selvstændig kontorvirksomhed.

Afstanden fra erhvervsbebyggelse eller erhvervsudøvelse til omliggende eller planlagt boligbebyggelse skal udgøre mindst 50 m målt fra skel under forudsætning af at området ikke anvendes til andet end beplantning og/eller anden passende foranstaltninger til dæmpning af genevirkninger f.eks. jordvold.

Der skal friholdes arealer ud mod vej til beplantning og/eller græsarealer uden oplagsmulighed, samt etableres beplantningsbælter ud mod det åbne land.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50.
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.
  • Bygningshøjde: Højest 8,5 m. Særlige bygningsdele, kan gives en større højde.

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 2.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3.

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Infrastruktur

Parkering: Mindst  1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal.

Opholdsarealer

Mindst 10% af erhvervsetagearealet.