Centerområde langs en del af Langgade

Kommuneplanramme 83.C1

Områdets anvendelse

Centerområdets anvendelse fastlægges til butikker, liberale erhverv samt mindre, ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boliger og offentlige formål.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 50.
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager.
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.
  • Kommuneplanramme C1 udgør detailhandelscenteret for lokalcenter Sørvad.
  • Det samlede detailhandelsareal for området må maksimalt være 3000 m2.
  • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 1000 m2 og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 500 m2.

Infrastruktur

Parkering: Mindst 1 pr. bolig og mindst 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal.

Opholdsarealer

Mindst 50 % af boligetagearealet og mindst 10% af erhvervsetagearealet.