Blandet bolig og erhvervsområde ved Møllevangen

Kommuneplanramme 83.BL3

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til lettere industri, service, værkstedslager og håndværksvirksomhed. Der kan ikke placeres virksomheder, der giver gener i form at forurening eller i øvrigt virker generende i forhold til omgivelserne.

Langs områdets afgrænsning mod det åbne land og mod nabogrunde, skal der etableres afskærmende beplantning/beplantningsbælter.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40.
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.

Infrastruktur

Parkering: Mindst 1 pr. bolig og mindst 1 pr. 50m2 erhvervsetageareal.

Opholdsarealer

Mindst 50 % af boligetagearealet og mindst 10% af erhvervsetagearealet.

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 2.
Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3.
Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.