Blandet bolig og erhvervsområde Langgade/plejehjemmet

Kommuneplanramme 83.BL2

Områdets anvendelse

Området ligger i den centrale del af Sørvad by og skal fortsat anvendes til boliger og virksomheder. Der må ikke etableres funktioner, der er til gene for omgivelserne.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 40.
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.

Infrastruktur

Parkering: Mindst 1 pr. bolig og mindst 1 pr. 50m2 erhvervsetageareal.

Opholdsarealer

Mindst 50 % af boligetagearealet og mindst 10% af erhvervsetagearealet.