Herning Bymidte

Herning Bymidte er en bydel i Herning by.

Vis mere tekst

Byrådet har med sin politik for Den Levende By og bymidteplanen understreget Hernings rolle som dynamoen, der giver kraft til hele kommunens vækst.

Byrådets vision for den levende by er at skabe rammer og rum for et levende, attraktivt og dynamisk byliv og en stærk byidentitet.

Visionen konkretiseres med udgangspunkt i seks fokusområder: Mere liv i bymidten, Byens identitet, Mere byrumskvalitet og bedre arkitektur, Flere, bedre og mere fleksible byrum, Fremtidens gågader og P-pladser.

Mere liv i bymidten

Herning Kommune ønsker at skabe gode rammer for de oplevelser, der giver liv i byen. Et besøg i Herning skal udspringe af en forventning om, at man kan få en oplevelse. Der skal være noget at komme efter uanset alder og interesse, og der skal gøres en særlig indsats for at tiltrække de unge og uddannelsessøgende. Byrådet har derfor givet tilsagn om flere nye ungdomsboliger i eller i umiddelbar nærhed af bymidten.

Byens identitet

Der skal arbejdes målrettet med at nyfortolke Hernings identitet, så den afspejler byen og ånden af i dag og i morgen, og fremmer og understøtter byens egenart. Målet er at skabe civic pride og en operativ platform for branding af Herning som fremtidens by.

Mere byrumskvalitet og bedre arkitektur: Herning skal være en levende og attraktiv by. Der skal sættes fokus på at skabe en indbydende og spændende bymidte med særpræg og arkitektur af høj kvalitet. Flot og nytænkende arkitektur skal understøtte byens identitet og skabe stolthed og ejerskab til byen. Det at færdes i bymidten skal være en oplevelse i sig selv.

Flere, bedre og mere fleksible byrum: Bymidten skal indrettes med rum og plads, som muliggør og indbyder til ophold, oplevelser og aktivitet - både når det handler om kultur, idræt, leg, events med mere. Byens rum skal samtidig være hyggelige, naturlige mødesteder, som giver lyst til at stoppe op og trække vejret. Der skal arbejdes på at skabe gode byrum, som skaber livskvalitet.

Fremtidens gågader

Handel og det at se på butikker med et interessant udbud er en væsentlig magnet til byliv. Derfor skal der gøres en prioriteret indsats for at skabe et attraktivt gågademiljø med henblik på at understøtte og fremme et varieret handelsliv i bymidten. Gågaderne skal bidrage til den samlede kvalitetsoplevelse af bymidten og i kraft af forskellighed i størrelse, udtryk og karakter medvirke til at skabe variation og oplevelser.

P-pladser

Byens mange p-pladser optager i deres nuværende form mange af de arealer, der efterlyses til andre aktiviteter. En anderledes anvendelse af de arealer, der i dag anvendes til p-pladser i bymidten, kan være med til at skabe mere liv. Det er derfor vigtigt at optimere p-pladserne antal og placering i forhold til behovet og undersøge alternative parkeringsmuligheder.

Høj og tæt bymidte

Det er Byrådets mål at

 • Skabe endnu mere liv i bymidten og give en intens byoplevelse ved at muliggøre højt og tæt byggeri. Dette vil dog ske i en afvejning mellem mere byggeri, friarealer, trafik og parkering. Livet skal skabes af et dynamisk og tiltalende handelsmiljø, af kulturelle tilbud og af, at der bor mennesker i bymidten.

Byrådet kan ikke løses opgaven alene. Derfor vil Byrådet samarbejde med alle, der har interesse i en velfungerende, spændende og attraktiv by.

Målet er bedre miljø, smukkere huse og grønne områder, gode parkeringsforhold og en fornuftig trafikafvikling.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

 • Arbejde med gadearealer og pladser. Målet er blandt andet at give parkeringsarealerne i gågadens baggårdsarealer et løft, idet de er den primære tilgang til bykernen.
 • Knytte de kulturelle oplevelsesmuligheder i bykernen sammen af gangforbindelser.
 • Fortrinsvis udlægge stueetagerne i handelsstrengen til butikker.
 • Arbejde for at gågaden forbliver hovednerven i handelslivet.
 • Skabe mere liv og smukkere miljøer bag gågaden.
 • Skabe øget mulighed for, at kunne cirkulere i bymidten i stedet for "bare" at gå op og ned ad gågaden.
 • Give plads til banebrydende og anderledes arkitektur og udarbejde en arkitekturpolitik der sikrer et højt kvalitetsniveau.
 • Fremme opmærksomheden om byarkitekturen og forståelsen for dens betydning for vores oplevelse af byen.

Bymidten som grønt åndehul

Det er Byrådets mål

at miljøet bredt forstået har høj prioritet i bymidtens udvikling.

Det vil Byrådet arbejde for ved at:

 • Vælge de mindst støjende og luftforurenende trafikale løsninger, så vidt det er muligt.
 • Eksperimentere med en fortsat effektiv udnyttelse af byarealerne, men med en langt mindre belastning af miljøet, gennem økologisk byfornyelse.
 • Skabe rum og pladser med mulighed for ophold og leg i grønne rammer.
 • Udnytte parkerne og anlæggene omkring bymidten bedre og sørge for at tilgængeligheden øges og at der bliver mere at komme efter.
 • Skabe bymæssige oaser for ophold og rekreation på pladser og torve, som ikke nødvendigvis er grønne.

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
11.B1Boligområde mellem Rolighedsvej og Bethaniagade
11.B2Boligområde vest for Sjællandsgade
11.B4Boligområde ved Dalgasgade
11.B5Boligområde ved Dr. Boulevard
11.B7Boligområde langs Rolighedsvej
11.B8Boligområde nord for Rolighedsvej

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
11.C13Centerområde ved Bredgade og Møllegade
11.C1Centerområde Vestlige del af Bethaniagade og Bredgade
11.C2Centerområde vest for Jyllandsgade
11.C3Karreen Jyllandsgade, Bredgade, Bryggergade, Dalgasgade
11.C4Centerområde omkring Torvet
11.C5Centerområde
11.C6Centerområde Karreen Søndergade, Østergade, Smedegade
11.C7Centerområde
11.C8Centerområde i den nordlige del af Karreerne Østergade, Silkeborgvej, Fonnesbechgade og Sjællandsgade
11.C9Centerområde
11.C10Centerområde
11.C11Centerområde
11.C12Centerområde ved Smedegade, Sølvgade og Søndergade
11.C14Centerområde
11.C15Centerområde
11.C18Centerområde mellem Nygade og Østergade
11.C20Centerområde ved Dalgasgade/Dronningens Boulevard
11.C23Centerområde ved Bredgade
11.C24Centerområde
11.C25Centerområde ved Silkeborgvej
11.C26Centerområde mellem Ravnsborggade og Sjællandsgade
11.C27Centerområde og udstillingsområde ved Vestergade
11.C28Center og boligområde
11.C29Centerområde
11.C30Centerområde mellem Dalgasgade og Dronningens Boulevard
11.C31Centerområde ved Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade
11.C32Centerområde: hjørnet af Nørgaards Alle og Bethaniagade
11.C33Centerområde ved Rolighedsvej
11.C34Centerområde ved Danasvej
11.C35Centerområde på hjørnet af Nygade og Østre Kirkevej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
11.E2Erhvervsområde ved Slagteriet

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
11.OF1Offentligt område ved Banegårdscentret
11.OF2Offentligt område ved Herning Kongrescenter
11.OF3Offentligt område ved Nørregade/TH. Nielsensgade
11.OF4Offentligt område Markedspladsen
11.OF5Offentligt område ved Nygade og Nørregade
11.OF6Offentligt område ved Herning Kirke

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
11.R1Rekreativt område ved Fredensgade og Dalgas Alle

Herning 01

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet